Seznam svobodných zednářů ČSR: 961 členů prvorepublikových lóží

Pár poznámek úvodem
Svobodní zednáři za svého života (alespoň v československých poměrech) málokdy prozrazují – až na malé výjimky (Štampach, Štěpánek) – svoji přináležitost k řádu. O zednářství veřejně známých lidí se tak dozvídáme většinou až zpětně, když se lóže ve svých prezentačních materiálech pochlubí tím, kdo vážený patřil mezi jejich členy. V literatuře o zednářích (ať už psané jimi samotnými či jejich kritiky) občas nějaká jména najdeme, většinou se ale stále opakují a jedná se jen o ty nejznámější osobnosti (Beneš, J. Masaryk, Mucha, Kvapil apod.)
Pokud vím, souvislejší jmenný seznam svobodných zednářů však zatím nikde publikován nebyl, i proto jsem se rozhodl k takovému kroku přistoupit (a to i přesto, že účelnější by byl seznam zednářů současných). Vede mne k tomu několik důvodů:

Zednáři, jakkoli to popírají, disponují velkým vlivem a bylo by naivní si myslet, že ho nevyužívají ke svému prospěchu (ať už osobnímu, tak mnohem spíše prospěchu svého hnutí, propagaci svých myšlenek a naplňování konkrétních politických cílů zednářstva jako takového). Už jen z níže uvedeného seznamu je patrné, jaké význačné pozice zastávali (respektive, že mezi nimi stěží najdeme někoho, kdo by neměl nějaké význačnější postavení). Sledujeme-li běh dějin našeho státu, jednotlivé historické události či historii konkrétních odvětví či institucí, bude pro nás jistě užitečné vědět, že ten který člen prvrepublikové honorace, se kterým se v různých souvislostech setkáváme, byl členem svobodných zednářů. Letmé nahlédnutí do tohoto seznamu to umožňuje, byť jde samozřejmě o první verzi, která obsahuje jen zlomek původního členstva. Odhaduje se, že svobodných zednářů (česky mluvících) bylo v ČSR mezi válkami zhruba dva tisíce, následující seznam tedy mapuje jen zhruba polovinu z nich. Mnohé historické události pak s vědomím, že ten který jejich aktér byl zednář, dostávají zcela jinou podobu. Například aféra s pokusem diskreditovat národního socialistu Jiřího Stříbrného nařčením a zfalšováním jeho lékařského posudku o údajné syfilidě vypadá jako klasické zednářské spiknutí, víme-li zároveň, že autoři myšlenky (Beneš, Klofáč, ale i Masaryk), stejně jako ten, koho si k realizaci vyhlédli a kdo falešný posudek zhotovil (MUDr. Trýb) byli všichni lóžoví bratři. Podobným způsobem můžeme uvažovat i o mnoha jiných politických událostech, když například víme, že členové Maffie byli v drtivé většině přijati do řádu, že dokonce i v druhorepulikových vládách byli minitři z větší části zednáři či že některá ministerstva ovládali zednáři po celou dobu první republiky, protože všichni po sobě jdoucí ministři se rekrutovali z řad svobodných zednářů.

Druhým důvodem je snaha dopátrat se některých zednářů současných, a to skrze rodinné vazby. S velkou pravděpodobností se dá totiž předpokládat, že někteří potomci těchto prvorepublikových zednářů pokračují v rodinné tradici, i když bylo zednářství (alespoň oficiálně) utlumeno během nacistického a komunistického režimu. Je totiž známo, že se příslušnost k řádu často dědí z otce na syna, respektive, že otcové přivádějí své mladé syny do lóže (neofyté), aby z nich vyrostli pokračovatelé v lóžové práci. A tak například v lóži Národ najdeme Ladislava Syllabu, i jeho syna Jiřího Syllabu, který byl i u zrodu respektive obnovení lóží po listopadu 89. Dalším příkladem může být otec a syn Nušlové – astronom František Nušl a jeho syn Jan, sochař, nebo František Křižík a jeho potomci (u zednářů byly dokonce čtyři generace Křižíků). Příkladů bychom našli jistě více i ze současnosti – například zmíněný Petr Štěpánek, herec a ministr kultury v první Topolánkově vládě, byl svobodným zednářem po vzoru svého otce, rovněž herce Zdeňka Štěpánka. O mnoha jiných to nevíme, ale můžeme si to domýšlet – například otec Petra Pitharta byl diplomatem a vysoce postaveným zednářem, takže se dá předpokládat, že i jeho syn jde v jeho šlépějích. Je více než pravděpodobné, že se zednářství dědilo i v rodině Havlových, kdy otec zesnulého exprezidenta byl významným zednářem, který stál u zrodu několika lóží.
Tímto způsobem, který se jistě nedá uplatňovat bez výhrad a může posloužit maximálně jen jako jedna z usvědčujících indicií, můžeme přesto získat zajímavé poznatky. Je například Ondřej Neff, spisovatel a publicista, svobodný zednář jako jeho otec Vladimír Neff (člen lóže Sibi et Posteris)? Je akademik a vysokoškolský profesor Jan Sokol (kandidát na prezidenta a významný pravdoláskař) svobodným zednářem, když jím byl jeho dědeček, zmiňovaný František Nušl? Dalo by se to předpokládat. Možná v tomto seznamu někteří dnešní pravdoláskaři najdou své otce či dědy. I proto jsem ho vytvořil.

Seznam vznikal kombinací archivních pramenů a literatury. Z pramenů jsou to hlavně prvorepublikové adresáře, které se zachovaly ve fondu „Tajné společnosti – Lešehradeum“, uloženém v archivu Památníku národního písemnictví. Jedná se jak o tištěné adresáře (kapesní knížečky se jmény a adresami členů, které vydávaly pro vlastní potřebu jednotlivé lóže), tak o rukopisné seznamy členů lóže z pera spisovatele a esoterika Emanuela Lešehrada, které si tento neúnavný organizátor zednářského života sestavoval pro vlastní potřebu (i proto jsou některá jména špatně čitelná, v takovém případě je uvádím s otazníkem). Od každé lóže se zachoval jeden či maximálně dva adresáře (ač vycházely každý rok), takže je jasné, že členstvo dané lóže tento jeden adresář obsáhne jen částečně. Takto získaná jména jsou pak doplněna o jména, se kterými se můžeme setkat v literatuře – ať už zednářské či protizednářské (hlavně Jiří Arvéd Smíchovský nebo Jan Rys, který ale vycházel z bohatých zednářských materiálů svého osobního archivu, takže jeho práci ocenila i historička Čechurová).

Zcela jsem vypustil lóže českých Němců, tedy německy hovořící lóže (Lessing zu den Drei Ringen, Hiram zu den Drei Sternen apod), stejně jako většinu slovenských lóží, z nichž jsem vybral jen jména rodilých Čechů, kteří v hojném počtu odcházeli na zajímavé posty na Slovensku či Podkarpatské Rusi. U některých členů je jméno kompletní, včetně titulu, funkce / zaměstnání a příslušnosti k lóži, jinde se musíme spokojit jen s příjmením (seznam bude do budoucna doplňován zpřesňován, takže chybějící data budou v dalších aktualizacích doplňována). Někdy se setkáváme s chybně či rozdílně psanými jmény i ve vlastních zednářských materiálech (různá jména u evidentně téže osoby či rozdíly v psaní některých příjmení, které mohou zavdat pocitu, že jde o dvě různé osoby) – v takovém případě autor postupoval podle vlastního uvážení případ od případu, zevrubnou editaci a ověřování jmen autor neprováděl, stejně jako nedohledával chybějící údaje (profesi apod.).

Prameny:
fond Tajné společnosti – Lešehradeum, Památník národního písemnictví:
– Národní veliká lóže Československá, seznamy hodnostářů a činovníků z let 1929-1932, tisk,
– Lóže Pavel Josef Šafařík Košice, seznam členů rok 1935, tisk
– Lóže Most – Praha, Brno, Bratislava, seznam členů bez data, tisk
– Lóže Národ – Praha, seznam členů z let 1931-1932, rkp.,
– Lóže Jan Amos Komenský – Praha, seznam členů z roku 1930, tisk; seznam členů z roku 1934, tisk
– Lóže Pravda vítězí – Praha, seznam členů bez data, rkp.; seznam členů z roku 1933, tisk
– Lóže Sibi et posteris Praha, seznam členů z roku 1930, tisk
– Seznam členů lóží Cestou světla a Most, kteří byli popraveni a umučeni v koncentračních táborech
– Lóže 28. říjen Praha, seznam členů, rkp.
– Lóže Baruch Spinoza Praha, seznam členů za rok 1936
– Lóže Josef Dobrovský – Plzeň, seznam členů za rok 1932, tisk
– Lóže zednářské, Veliký orient československý, seznam lóže Veliký orient Československý za rok 1935, tisk

Literatura:
– ČECHUROVÁ Jana: Čeští svobodní zednáři ve XX. století, Libri, Praha, 2008
– HAVEL Václav M.: Mé vzpomínky, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1993
– SÝS Karel: Praha zednářská, BVD, Praha 2011
– RYS Jan: Židozednářství. Metla světa, Vlajka, Praha, 1938
– JACOBI Walter (SMÍCHOVSKÝ Jiří Arvéd): Golem… Metla Čechů. Rozklad českého nacionalismu, Orbis, Praha 1942
– PODOLSKÝ Peter B.: Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby, Magnificat Slovakia, Bratislava, 2007
– BERÁNEK Jiří: Tajemství lóží, Mladá fronta, Praha, 1994
– ORT Petr. Svobodné zednářství jako politické hnutí sui generis, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2006
– GRANDT Guido. Černá kniha svobodných zednářů, Knižní klub, Praha, 2010
– Kolektiv autorů: Svobodné zednářství. Stručný výtah z rozsáhlejšího díla. SVAM Praha 1992
– LENNHOFF Eugen: Svobodní zednáři, Petrklíč, Praha 1993 (reprint z roku 1933 s aktuálním doslovem)

 

***

A
ADAMÍK Richard, MUDr., odborný lékař, Praha, lóže Národ
ADLOF Jaroslav, MUDr., odborný ženský lékař, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
ALT Louis, obchod železem, lóže Most Praha / Baruch Spinoza
ALT Oskar, vedoucí spol. „Armaturie“ Brno, lóže Most Brno
ANDRIAL Jindřich, JUDr., generální konsul, Frankfurt n. M., lóže Jan Amos Komenský, Praha
ANDRLÍK Karel, prof. na státní prům. škole, lóže Most Praha
ARON Richard, JUDr., advokát Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ARNSTEIN Bedřich, mlynář, Čistá u Rakovníka, lóže Jan Amos Komenský, Praha

B
BABÁK Edward, prof., rektor Masarykovy university v Brně
BABÁK, Dr, lóže Národ Praha / Dobrovský
BAČKOVSKÝ Alexander, lóže Jan Amos Komenský, Praha
BALCAR Vojtěch, komerční ředitel, lóže Pravda vítězí Praha
BÁRTA ml., Rudolf Dr. Ing., ředitel firmy Prastav, lóže Dílo Praha
BÁRTA st., Rudolf, prof ČVUT, lóže Dílo Praha
BARTÁK František, MUDr., primář prosektor okresní nemocnice České Budějovice, lóže Dílna lidskosti Praha
BARTL Ladislav, architekt, Praha, lóže Národ
BARTOŠ, MUDr., zubní lékař, lóže Lafayette Olomouc
BARTOŠEK Bohumil, Ing., min. rada Min. veř. prací, Ing. Škodových závodů, lóže Dílo Praha
BARTOŠEK Teodor, JUDr., advokát Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
BARTŮNĚK Ladislav, úředník, Berehovo, lóže Pavel Josef Šafařík
BASL Antonín, PhDr., plukovník, Praha, lóže Národ
BAŠTÝŘ Alfred, MUDr., odborný lékař, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
BAŠTÝŘ Otakar, JUDr., advokát, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
BAŤKOVÁ, lóže Le Droit Humain (Dobrovský č. 55)
BÄUME František, stud. jur. Praha, lóže Most Praha
BAŽANT Miloš, Ing. Valašské Meziříčí, lóže Pravda vítězí Praha
BEAUFORT Jiří, nakladatel, lóže Bernard Bolzano Praha
BECK Josef, JUDr., ředitel Legiobanky, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
BECK Miroslav, bankovní úředník, Praha, lóže 28. říjen Praha
BEČVÁŘ František, JUDr., úředn. gen. fin. řed. Bratislava, lóže Pavel Josef Šafařík
BEER Gust, JUDr., lóže Most Praha
BEDNÁŘ František, ThDr., profesor Husovy fakulty, Praha-Buneneč, lóže Pravda vítězí Praha
BEDRNA Jan, MUDR., asistent na chirurgické klinice Masarykovy university Brno, lóže Most Brno
BĚLEHRÁDEK Jan, Prof. Dr., lóže Cestou Světla Brno
BĚLOBRÁDEK, lóže Pavel Josef Šafařík, Košice
BENDA Karel, redaktor Prager Presse, lóže Most Praha
BENDA Lucián, Praha, lóže Most Praha
BENDEL Emil, vrchní inspektor Vítkovických železáren, Vítkovice, lóže Most Praha
BENDEL Josef, disp. BEBKA, Praha, lóže Most Praha
BENEŠ Bohuslav, konsul v.v., Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
BENEŠ Eduard, Dr., lóže Jan Amos Komenský, Praha
BENEŠ Jan, profesor um.-prům. školy, Praha, lóže Národ
BENEŠ K. J., PhDr., spisovatel a universitní knihovník, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
BENEŠ Vladimír, tajemník svobod. školy polit., Praha, lóže Národ
BENEŠ Otokar, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
BERDYCH František, JUDr., tajeník nár. rady čsl., Praha, lóže Národ
BERGER Antonín, majitel cukrářského závodu, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
BERGMANN Josef, prokurista firmy Pragolea, lóže Dílo Praha
BERMANN Otto, ředitel firmy F. Sobotka a syn, lóže Most Praha
BERNÁŠEK Antonín, profesor, Praha, lóže 28. říjen Praha
BÍLEK Alois, Praha, lóže Sibi et posteris Praha
BÍLEK František, sochař, lóže Bernard Bolzano Praha
BITTERMANN Max, architekt, lóže Bernard Bolzano Praha
BLAŽEK Jan, Ing., úř. aut. civ. inž. stavební, lóže Dílo Praha
BLAŽEK Vladimír, Ing., úředník výzkumné stanice na škole hospodářské, Tábor, lóže Most Praha
BLAŽEK Vilém, hudebník a skladatel, lóže Most Brno
BLAŽÍČEK Oldřich, akad. malíř, profesor Vys. učení technického Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
BLUM Pavel, MUDr., primář, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
BOBEK Josef, zástupce ředitele Hypoteční banky, Bratislava, lóže Jan Amos Komenský, Praha / lóže Josef Dobrovský Plzeň / PJŠ
BOBEK Vilém, lóže Jan Amos Komenský, Praha
BONDY Heřman, továrník, Malá Skalice, lóže Jan Amos Komenský, Praha
BONDY Karel, JUDr., advokát, lóže Pravda vítězí Praha
BONDY Richard, obchodník, lóže Most Praha
BONNAUD Raoul, úředník státního statistického úřadu, lóže Most Praha
BORINA Christo, tajemník bulharské legace, lóže Jan Amos Komenský, Praha
BOROVIČKA, Dr., lóže Národ Praha
BOUČEK Bohuslav, prof., lóže Cestou Světla, Brno
BOUČEK Josef, vládní rada zemského úřadu Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
BRABEC Emanuel, JUDr., advokát, Praha, lóže 28. říjen Praha
BRABEC Jiří, JUDr., Praha, lóže 28. říjen Praha
BRACKETT Lewis, ředitel IMCY, Praha, lóže 28. říjen Praha
BROŽ Jan, min. rada Min. zahr., lóže Dílo Praha
BRUŽA Jaromír, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
BUBELA Ctibor, Praha, lóže Sibi et posteris Praha
BUCEK František, šéf účtárny Sdružení pro prodej dusíkatých látek, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
BUCHTELA, lóže Národ Praha
BUKAČ Antonín, vrchní účetní, Praha, lóže Most Praha
BUKOVSKÝ Stanislav, Dr., sokolský pracovník
BUREŠ Antonín, JUDr., odborový rada ministerstva financí Praha, lóže Pravda vítězí Praha
BUREŠ Ivan, profesor reálného gymnásia, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
BUREŠ Ladislav, Ing., vrchní odborový rada ministerstva pošt, lóže Dílna lidskosti Praha
BUREŠ Václav, Ing., profesor obchodní akademie v Brně, lóže Cestou světla Brno
BUSCHEK Arnošt, emer. ředitel celulosky, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
BUŠEK V.
BUTTER Oskar, PhDr., minister. rada min. zahr. věcí, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
BUZEK Kamil, minister. rada min. školství a národní osvěty v.v., Praha, lóže Pravda vítězí Praha

C, Č
CAHA Jan, prof., lóže Cestou Světla, Brno
CECHNER Vladimír, Ing,. architekt, lóže Pravda vítězí Praha
CÍFKA Edvard, prof., Užhorod, lóže Pavel Josef Šafařík
ČANČÍK, J. A. MUDr., univrzitní profesor, lóže Dílo Praha
ČAPEK Jindřich, Ing., civil, inž. stav. Praha, lóže Národ
ČAPEK Josef, lóže Umění-Týn
ČAPEK Karel, lóže Umění-Týn
ČEJKA Antonín, ředitel Ochranného sdružení autorského, lóže Dílna lidskosti Praha
ČELAKOVSKÝ Vladimír, JUDr., tajmeník Ústředny o. a ž. komory, Praha, lóže Národ
ČERMÁK Josef, JUDr., min. rada min. železnic, Praha, lóže Národ
ČERNÍK Arnošt, celní tajemník přid. Národní bance čsl. Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
ČERNÍK Jaroslav, celní ředitel v Ministerstvu financí, Devisová komise, lóže Baruch Spinoza Praha
ČERNOCH Jan, JUDr., spořitelní úředník, lóže Pravda vítězí Praha
ČERNOCH Vlastimil, Ing,. technický úředník Praha, lóže Pravda vítězí Praha
ČERNÝ Jaroslav, Ing., úřed. st. výzk. ústavů v Košicích, lóže Pavel Josef Šafařík
ČERNÝ Ladislav, hud. virtuos, člen Pražského quarteta, lóže Dílna lidskosti Praha
ČERNÝ Miloslav, JUDr., advokát Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
ČERNÝ Tomáš, JUDr., advokát Praha, lóže Národ
ČERVÍČEK Bohumil, odborový rada v ministerstvu spravedlnosti Praha, lóže Josef Dobrovský Plzeň
ČERVINKA Otakar, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ČERVINKA Vincenc, redaktor Národních listů, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha / Hiram
ČIPERA Dominik, protektorátní ministr veřejných prací
ČÍŽEK Jaromír Milán, MUDr., gynekolog, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
ČÍŽEK Josef, Ing., vrchní ředitel továrny Solo a.s. Sušice, lóže Josef Dobrovský Plzeň
ČÍŽEK Maxmilián, Ing., ředitel Chaudoirových závodů, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ČLUPEK Bohumil, Ing., ministerský rada, Praha, lóže 28. říjen Praha
ČULÍK, Dr., advokát Praha, lóže Dílo Praha
ČURDA-LIPOVSKÝ Bedřich, redaktor a korespondent, Moravská Ostrava-Vítkovice, lóže Most Brno

D
DANEŠ Jiří V., lóže Jan Amos Komenský, Praha
DANIELOVSKÝ František, odborový přednosta min. nár. obrany, Bubeneč, lóže Pravda vítězí Praha
DANKNER Bruno Marchand, Paříž, lóže Most Praha
DANĚK Oldřich, redaktor Venkova, lóže Dílna lidskosti Praha
DANKO František, Ing., ředitel st. drah v.v. Praha, lóže Josef Dobrovský Plzeň / JAK
DAŠEK Valentin, MUDr., župní lékař v Košicích, lóže Pavel Josef Šafařík
DEMHARTER Josef K. B., MUDr., městský lékař, Kutná Hora, lóže Jan Amos Komenský, Praha
DÉRER Ivan, JUDr., předseda Československé sociálně demokratické strany dělnické na Slovensku
DIMMER Jiří, Dr., obchodník Praha, lóže Dílo Praha
DIVIŠ Jan, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
DLOUHÝ František, školní inspektor, poslanec N.S., Prachatice, lóže Pravda vítězí Praha
DOBROVSKÝ Jan, JUDr., univ. profesor, Praha, lóže Národ
DOLEŽAL Jaroslav, ředitel vychovatelny hl. m. Prahy, lóže Pravda vítězí Praha
DOMANJA Karel, JUDr., vrchní magistr. rada, Praha, lóže Národ
DOMORÁZEK Prokop, Dr. techn. Ing., úředník Družstva hospodář. lihovarů, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
DOSTÁL František, Ing., tajemník Svazu českoslov. pojišťoven Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
DOUBEK Bohuslav, Dr. techn. Ing., vedoucí expositury krajinského úřadu, Košice, lóže Dílna lidskosti Praha
DRACHOVSKÝ Josef, rektor UK, předseda protektorátní České národní rady
DRDLA František, hudební skladatel
DRTINA Vladimír, Ing., úředník Legiobanky, lóže Pravda vítězí Praha
DUCKE Emanuel, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha / JAK
DURĎÁK František, redaktor v Brně, lóže Cestou světla Brno
DVORSKÝ Viktor, JUDr. PhDr., univers. profesor, Praha, lóže Národ
DVOŘÁČEK Bohumil, profesor, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
DVOŘÁČEK Jan, Ing., ministr m. sl., ministr obchodu, lóže Dílo Praha / Národ
DVOŘÁČEK Ludevíť, Ing. techn., úředník čsl. st. drah, vrchní komisař ČSD, lóže Most Brno
DVOŘÁK Alois, JUDr., tajemník spořitelny města Plzně, lóže Dílna lidskosti Praha
DVOŘÁK František, redaktor Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha / lóže Josef Dobrovský Plzeň
DVOŘÁK Jaromír, ředitel Slovanské pojišťovny, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
DVOŘÁK Rudolf, Dr., lóže Bernard Bolzano Praha
DVOŘÁK Václav, Praha, lóže Sibi et posteris Praha / JAK
DVOŘÁK Vilém,  lóže Bernard Bolzano Praha
DYK Viktor, básník, lóže Národ, Praha / Umění-Týn

E
EGER Jaroslav, lóže Jan Amos Komenský, Praha
EHRLICH Josef, Ing., prod. red. a spol. Telegrafie, Praha, lóže Most Praha
EISNER Edvín, velkostatkář, soukromník, Praha, lóže Josef Dobrovský Plzeň / Jan Amos Komenský
EISNER Ludvík, JUDr., kandidát notářství, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
ELIÁŠ Alois, generál, velitel V. sboru, Trenčín, lóže Pravda vítězí Praha
EMLER Jan, lóže Národ, Praha
ERBEN František, Ing., Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha

F
FAJNOR Vladimír, JUDr., vysokoškolský pedagog a politik, ministr unifikací, ministr spravedlnosti
FANTA Egon, spolumajitel firmy Dr. Kusý a Fanta, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
FÁRA Vladimír, MUDr., zubní lékař, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
FEDINEC Alexander, MUDr., primář státní nemocnice Mukačevo, lóže Pavel Josef Šafařík
FEIERABEND Ladislav, vrchní ředitel Kooperativy (obchodního ústředí hospodářských družstev) a předseda Československé obilní společnosti, ministr zemědělství
FEILCHENFELD Ota, Dr.
FERKL Antonín, JUDr., Praha, lóže Národ
FEUEREISEN Walter, MUDr. odb. lékař nemocí vnitřních a nervových, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
FIALA František, JUDr., odb. přednosta v Stát. poj. ústavu, Praha, lóže Národ
FIALA Miloš, Ing., úřed. autor. civilní inženýr pro technickou chemii, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
FILIP Josef, kontrolor Národní banky čsl., Praha, lóže Národ
FILIP Ladislav, MUDr., říd. lékař sanatoria Poděbrady, lóže Národ
FISCHL Oskar, emer. bankovní ředitel, lóže Most Praha
FISCHL Siegfried, MUDr., odborný lékař v Brně, lóže Most Brno
FISCHER Josef, doc.
FISCHR Otokar, PhDr., profesor Karlovy University, lóže Pravda vítězí Praha
FLEISCHER Alexandr
FLIEDER Robert
FLORIAN Jan, MUDr., profesor histologie na Mas. universitě v Brně, lóže Cestou světla Brno
FLOS Jindřich, okresní školní inspektor, Tábor, lóže Pravda vítězí Praha
FOLGNER Robert, Ing. Dr., asistent na německé technické vysoké škole, Brno, lóže Most Brno
FOLPRECHT Josef, Dr., min, rada v min. školství, Praha, lóže Národ / Šafařík
FRÁGNER Jiří, Ing. Dr., tech. ředitel farmaceuticko-chemické laboratoře Praha, lóže Pravda vítězí Praha
FRANKENSTEIN Otakar, MUDr., primář, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
FREUND Arnold, Brno
FRIEDRICH Vilém, Dr. Ing., poradní inženýr, lóže Dílo Praha
FRKAL Johann, PhDr., redaktor Prager Presse, lóže Most Praha
FRYČEK Václav, PhDr., knihovník, Náchod, lóže Jan Amos Komenský, Praha

G
GALLA Karel, PhDr., univeritní docent, Praha, lóže Most Praha
GERMÁŘ Rudolf, Ing., ředitel Ringhoffer. závodů v.v., lóže Dílo Praha
GERMÁŘ, městský knihovník, lóže Dílo, Praha
GESL Rudolf, vrchní oficiál, Brno-Židenice, lóže Dílna lidskosti Praha
GINTL Zdeněk, vrch. knihovník městských knihoven pražských, lóže Bernard Bolzano Praha
GIRSCHICK, A. Dr., Riunione Adriatica, Žatec
GLASER Ervín, MUDr., odborný ženský lékař, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
GLOS Bohumil, Ing. Dr., okresní vedoucí Junáka v Olomouci
GLOS Bohumír Otakar, technický úředník Rožnava, lóže Pavel Josef Šafařík
GLOS Josef, řed. filiálky Čs. prům. banky Karlovy Vary, lóže Národ
GLUCKLICH Vilém, JUDr., advokát Tábor, kroužek Tábor
GOLD Ludwig, ředitel tiskárny a nakladatelství „Vorwärts“, Opava, lóže Most Brno
GOLDSTEIN Leo, úředník u Brněnské spol. pro obchod uhlím, Brno, lóže Most Brno
GÖTZ Václav, bankovní ředitel, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
GÖTZL Vilém, Ing., majitel technické kanceláře, lóže Dílo Praha
GRÉGR Eduard, spolumajitel tiskárny, lóže Bernard Bolzano Praha / 28. říjen
GRÉGR Vladimír, Ing., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
GROH Vladimír, PhDr,. profesor starověkých dějin na Mas. universitě v Brně, lóže Cestou světla Brno
GROSSMANN Arnošt, ředitel Akciové společnosti pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
GRYCE Rudolf, učitel řečí, Brno, lóže Most Brno
GSELHOFER B., lóže Josef Dobrobský Plzeň
GUTH-JARKOVSKÝ, Jiří PhDr., spisovatel, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha

H
HABRMAN Gustav, min. školství, socdem, lóže Národ Praha
HACKER Vilém, revident hl. města Prahy, lóže Dílna lidskosti Praha
HAIS-TÝNECKÝ, redaktor Nár. politiky, spisovatel, lóže Dílo Praha
HÁJEK František, MUDr., městský lékař, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
HAKL František, prokurista, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
HALLA Ludvík, ředitel filiálky Čedoku, Praha, lóže Národ
HAMZÍK, lóže Cestou Světla, Brno
HANĚL Jaromír, Dr., univ. prof., rektor
HANOUSEK Jan, rada politické správy, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
HÄNSEL Pavel, Dr., ředitel, Praha
HANUŠ Josef, Ing., profesor čs. vys. školy technické, Praha, lóže 28. říjen Praha
HANZELKA František, Ing., asistent zem. výzkumného ústavu zemědělského, Brno, lóže Most Brno
HARTL Antonín, PhDr., vrchní odborový rada min. zahranič. věcí, redaktor Sv. Zednáře a edice Stavba, lóže Pravda vítězí Praha
HARTMANN, lóže Josef Dobrovský, Plzeň
HARTMANN Ludvík, MUDr., odborný lékař v Košicích, lóže Pavel Josef Šafařík
HARTVICH Antonín, lóže Bernard Bolzano Praha / 28. říjen
HERRMAN Pavel, továrník, Jindřichův Hradec, lóže Pravda vítězí Praha
HÁSEK Miloš, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
HASTERLÍK Richard, obchodník, Plzeň, lóže Dílna lidskosti Praha
HAŠKOVEC Vladimír, MUDR., docent neorologie a psychiatrie Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
HAUNER Emanuel, lóže Jan Amos Komenský, Praha
HAVEL Václav st., majitel Lucerny, lóže Bernard Bolzano Praha
HAVLENA Jan, ředit. rada, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
HAVLÍK Jaroslav, ředitel Škodových závodů, lóže Dílo Praha
HEIDRICH Arnošt, diplomat
HEINZ Vilém, redaktor, lóže Národ Praha
HEJDUŠEK Otokar, JUDr., odbor. přednosta, Praha, lóže 28. říjen Praha
HEJMAN Jan, prof., obrodné hnutí čsl. studentstva, 28. říjen
HEKL František, prokurista firmy Dunlop, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
HELFERT Vladimír, PhDr., profesor dějin hudby na Mas. universitě v Brně, lóže Cestou světla Brno
HELFERT Zdeněk, ředitel, delegát Associace producentů chilského ledku, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha / lóže Josef Dobrovský Plzeň
HELLER, sokolský činovník, Fügner
HERMANN Gustav, obchodník, Plzeň, lóže Most Praha
HERMANN Jiří, obchodník, tajemník pojišťovny Merkur, Praha, lóže Most Praha
HERMANN Josef, obchodník, lóže Most Praha
HEŘMAN Miroslav, úředník městské knihovny, Smíchov, lóže Národ
HLAVÁČ Oldřich, MUDr., odb. zubní lékař, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
HLAVINKA Karel, ředitel státního gymnásia, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
HLÁVKA Ladislav, akad. malíř, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
HLOCH Vladimír, RNDr., redakční tajemník Spolku čs. inženýrů Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
HNÁTEK Antonín, říd. učitel v.v., Brno, lóže Most Brno
HNÁTEK Bořivoj, profesor, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
HNĚVKOVSKÝ Otakar, MUDr., I. asistent kliniky pro orthopedii a dětskou chirurgii, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
HODŽA Milan, předseda vlády ČSR, slovenský agrárník
HOFFMANN Josef, JUDr., vrchní odb. rada min. vnitra, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
HOFMEISTER Rudolf, vrchní úředník Zemské banky, lóže Bernard Bolzano Praha
HOCH, Dr., lóže Národ Praha
HOCHWALD Adolf, MUDr., externí lékař II. int. kliniky německé university, lóže Baruch Spinoza Praha
HOLLMAN Bohumír, Ing., uř. aut. civil. inž. stavební, Praha, lóže Dílo Praha / JAK
HOLLUB Charles Julius, MUDr., Houston, Texas, lóže Národ Praha
HOLMAN František, poštovní podúředník v.v. Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
HOLUB Vlad., rada Zemské banky, lóže Bernard Bolzano Praha
HOLÝ Kamil, generál v.v., Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
HONEK František, majitel bankovního závodu, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
HORA Václav, JUDr., univerz. profesor Praha, lóže Národ / NVLČ / Dobrovský
HORÁK Antonín, Ing., ráda státních drah, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík Košice
HORÁK Jan, ředitel ústavu choromyslných v Plešivci, lóže Pavel Josef Šafařík Košice
HORÁK František, obchodník automobily, lóže Most Praha
HOREJC Jaroslav, prof., Praha, lóže Sibi et posteris Praha / 28. říjen
HORNEK Josef, Ing., štábní kapitán Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
HORSKÝ Josef, odborový tajemník Jednoty, Plzeň, lóže Dílna lidskosti Praha
HOŘÍNEK Bedřich, Ph.Mr., lékárník Beroun, lóže Dílna lidskosti Praha
HRABAR, guvernér Podkarpatské Rusi a tamní vedoucí Junáka
HRBEK Jaroslav, Ing., lóže Bernard Bolzano Praha
HRDLIČKA Karel, ředitel Škodových závodů, Mladá Boleslav, lóže Dílo Praha
HREJSA Bohuš, českobrat. evang. farář, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
HRUŠKA František, ředitel Okresní nemocenské pojišťovny v Bánské Bystrici, lóže Pavel Josef Šafařík
HRUŠOVSKÝ, lóže Pavel Josef Šafařík
HRŮZA Jan, úředník, Užhorod, lóže Pavel Josef Šafařík
HŘEBÍK Alexandr?, hon. norský vicekonzul, lóže Bernard Bolzano Praha
HUB Bohuslav, JUDr. konsul, lóže Jan Amos Komenský, Praha
HUBENÝ Jaroslav, JUDr. lóže Jan Amos Komenský, Praha / lóže Sibi et posteris Praha
HUBENÝ-BĚLSKÝ, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
HUBER Karel, revident čsl. obilní společnosti Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
HUDEC Karel, vicekonsul čsl. zahr. služby, Hamburg, lóže Jan Amos Komenský, Praha
HŮLA Josef, úředník Občanské záložny v Plzni, lóže Josef Dobrovský Plzeň
HURT Jaroslav, profesor konservatoře, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
HUSÁK Otakar, Ing., generál v z., gen. ředitel Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
HUTAŘ František, odborný učitel v Brně, lóže Cestou světla Brno
HYKA Václav J., úředník čsl. vyslanectví v Londýně, lóže 28. říjen Praha

CH
CHABA J., lóže Cestou Světla Brno
CHADIMA Bohuslav, Ing., Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha / lóže Sibi et posteris Praha
CHARVÁT L., Dr., pracovník ústředí Junáka a univerzitní profesor v Praze
CHARVÁT Josef, MUDr., lóže Národ Praha
CHMELAŘ Arnošt, Dr., lóže Bernard Bolzano Praha
CHOTEK Karel, Dr., univ. profesor, Praha, lóže Národ / Dobrovský
CHVALKOVSKÝ František, JUDr., Řím, lóže Sibi et posteris Praha
CHYTIL Zdeněk, JUDr., advokát, Praha, lóže Národ

J
JAHODA Josef, spisovatel, Polánky, lóže Jan Amos Komenský, Praha
JAKUBEC, lóže Josef Dobrovský Plzeň
JAMNICKÝ O., Dr., Bratislava
JANÁK Zdenko, Ing., vrch. stav. rada min. veř. prací, min. rada, zakladatel  čs. aerolinií, lóže Dílo Praha
JANDÁSEK Ladislav, zemský inspektor obecných škol v Brně, lóže Cestou světla Brno
JANEČEK Ludvík, ředitel věznice, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
JANEK Delibor, JUC., redaktor, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
JANOŠEK Josef, lóže Jan Amos Komenský, Praha
JANOUŠEK Ferdinand, MUDr., Praha, lékař, lóže Jan Amos Komenský, Praha
JANOUŠEK Jan, JUDr., advokát, Tábor, lóže Pravda vítězí Praha
JANOUŠEK Ladislav, velkoobchodník v Terstu, lóže Jan Amos Komenský, Praha
JAREŠ Josef, odb. přednosta Min. soc. péče, lóže Dílo Praha
JARNÍK Vojtěch, RNDr., profesor UK, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
JEDLIČKA Josef, RNDr. v Brně, lóže Most Brno
JEDLIČKA Václav, MUDr., mimoř. profesor lékařské fakulty Praha, lóže Dílo Praha
JECH Josef, JUDr., soudní rada v Rimavské Sobotě, lóže Pavel Josef Šafařík
JELÍNEK Hanuš, básník, esejista a divadelní kritik, lóže Umění-Týn
JEMNICKÝ Otokar, Dr., Bratislava
JEŘÁBEK, sokolský činovník, lóže Fügner
JEŠ Štěpán, Dr. Ing., stavební podnikatel, Praha, lóže 28. říjen Praha
JEŽEK František, železn. rada, poslanec, Praha, lóže Národ
JÍNA Jan, JUDr. v. odb. rada min. zahr., lóže Národ
JIRÁNEK Jaromír, prokurista „Legiografie“, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
JIRSÁK Josef, vrch. odbor. rada min. obchodu , lóže Dílo Praha
JIŘINA Karel, MVDr., vojenský zvěrolékař, major v Malackách, lóže Pavel Josef Šafařík
JOACHIM Václav, JUDr., odboroý přednosta v.v. Praha, lóže 28. říjen Praha
JOKL Alois, profesor, Praha, lóže 28. říjen Praha
JOKL Václav, JUDr., bankovní úředník, Praha, lóže 28. říjen Praha
JONÁŠ Miloš, přednosta odd. Ústř. jednoty hosp. družstva Praha, lóže Dílo Praha
JUDA Karel, profesor v.v. a redaktor, Praha, lóže 28. říjen Praha
JURÁNEK Karel, Ing., min. rada na Min. železnic, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
JURÁNEK Arnošt,  továrník, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň / lóže Jan Amos Komenský, Praha
JUST Vladislav, bakovní úředník Praha, lóže Dílo Praha

K
KABELÍK Jan, lóže Humanitas, Olomouc
KABELKA, Jar., legač. tajemník, lóže Bernard Bolzano Praha
KABEŠ Emil, lóže Jan Amos Komenský, Praha
KACÍŘ George E., lóže Bernard Bolzano Praha
KAČER Karel, PhDr., žurnalista, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
KAČERA Karel, Ing., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
KADEŘÁBEK František, JUDr., min. rada v min. zahran. Praha, lóže Národ
KADEŘÁBEK Oldřich, Ing., přednosta úuřadu katastrálních map, Užhorod, lóže Pavel Josef Šafařík
KADEŘÁVEK František, Dr., profesor deskriptivy na technice, 1. rektor ČVUT
KADEŘÁVEK Rudolf, úředník Zemské banky, lóže Bernard Bolzano Praha
KADLEC, lóže Josef Dobrovský Plzeň
KADLICKÝ Rom., Dr., lóže Bernard Bolzano Praha
KAFKA Pavel, JUDr., advokát, lóže Most Praha
KALHOUS Rudolf, vrchní ředitel, Praha, lóže 28. říjen Praha
KALLUS Jan, obchodní zástupce Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
KALSER Eduard, kapelník, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
KAMBERSKÝ Karel, MUDr., odbor. rada min. pošt v Praze, lóže Pavel Josef Šafařík
KAPR Antonín, JUDr., advokát Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
KARÁSEK Karel, řed. Spojených papíren, Praha, lóže Národ
KASZTOR Andreas, MUDr., venerolog, Praha, lóže Most Praha
KATZ Julius, JUDr.
KAVALIER Vladimír, spolumajitel Kavalierových skláren a vedoucí    ředitel, Sázava nad Sázavou, lóže Dílo Praha
KEJŘ Otakar, MUDr., dětský lékař, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha / lóže Pravda vítězí Praha
KELLNER Moriz, obchodník, lóže Most Brno
KEPÁK Stanislav, úředník Akc. spol. dříve Škodovy závody Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
KERHART Oldřich, akad. malíř, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
KERHART Vojtěch, Ing., archiktekt, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
KLADIVO Bohumil, Dr., profesor brněnské techniky
KLATSCHER E., Praha
KLATT Rudolf, Ing. Dr., asistent na německé vysoké škole technické, lóže Most Brno
KLECANDA Vladimír, divisní generál, velitel 2. pěší divize, Plzeň, lóže Jan Amos Komenský, Praha
KLEIN Bohdan, technický úředník firmy Philips, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
KLEMENT Václav, lóže Národ Praha
KLEN, lóže Dílo Praha
KLIČKA Karel, vrchní účetní ředitel, Praha, lóže 28. říjen Praha
KLÍMA Bedřich, Ing., Český Brod, lóže Národ
KLÍMA Rudolf, Ing., Tábor, lóže Pravda vítězí Praha
KLIMENT Josef, JUDr., tajemník N. Spr. S.,docent KU, lóže Bernard Bolzano Praha
KLINGER Ferry, úředník fy Bratři Guttmannové, Praha, lóže Most Brno
KLINGER Miroslav, JUDr., odborový rada, sokolský pracovník, Praha, lóže 28. říjen Praha
KLOFÁČ Václav, politik, lóže Jan Amos Komenský, Praha
KLOUDA Antonín, JUDr., advokát a senátor, Praha, lóže 28. říjen Praha
KLUMPAR Vladislav, JUDr., protektorátní ministr zdravotncitví lóže Jan Amos Komenský, Praha /  lóže Sibi et posteris Praha
KNAPP Viktor, St. Strašnice, lóže Sibi et posteris Praha
KNOBLOCH Eduard, MUDr., St. Strašnice, lóže Sibi et posteris Praha
KOCIÁN Jaroslav, virtuos, profesor, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
KOCMAN Vladimír, Ing., Podmokly, lóže Sibi et posteris Praha
KOCMAN Josef, JUDr., ředitel zbrojovky v Brně, lóže Cestou světla Brno
KODRLE Josef, Ing., prokurista firmy Prastav, lóže Dílo Praha
KOFRÁNEK Ladislav Jan, lóže Sibi et posteris Praha
KOHN Jindřich, obchodník, Plzeň, lóže Dílna lidskosti Praha
KOLÁČEK František, PhDr., profesor zeměpisu na Mas. universitě v Brně, lóže Cestou světla Brno
KOLÁR Erik, JUDr., řed. tajemník Pojišťovny průmyslu kvasného, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
KOLÁR Pavel, obchodník, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
KOLLAR Robert, JUDr., min. rada Stát. úřad. statist., Praha, lóže Národ
KOLLER Pavel, prof., min. rada , nám. ředitele stá. draha, Praha, lóže Národ
KOMÁREK Josef, lóže Jan Amos Komenský, Praha
KOMBEREC Vladimír, štábní kapitán, polní pilot, letec, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
KONEČNÝ Zikmund, JUDr., odb. rada min. zahr. London, lóže Národ
KONÍČEK Bohumír, profesor Praha, lóže 28. říjen Praha
KONRÁD Rudolf, řed. Ústecké rafin. cukru, Praha, lóže Národ
KOPECKÝ Emil, obchodník obuví Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
KOPECKÝ (KAUDERS) Rudolf, redaktor, Bodenbach, lóže Most Praha
KÖPPL Hanuš, prokur. Pragobanky, Praha, lóže Národ
KOPTA Josef, spisovatel Praha, lóže Pravda vítězí Praha
KÖRBEL Josef, JUDr., koncipista Min. zahr. odb. zpravodajský, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
KOSE Jaroslav, JUDr., odborový rada ministerstva zemědělství, OHČS, Praha, lóže 28. říjen Praha
KOSCHIN Karel, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha / JAK
KOSTAR Otto, ředitel Pojišťovny kvasného průmyslu, lóže Jan Amos Komenský, Praha
KOŠŤÁK Karel, Dr., odb. rada min. zahr. věcí, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
KOTĚRA Jan, lóže Národ, Praha / Umění-Týn
KOWALSKI Zděnek, profesor na vyšší průmyslové škole, Brno, lóže Most Brno
KOZÁK Bohumír, Ing., architekt Praha, lóže 28. říjen Praha
KOZÁK Jan, JUDr. vrchn. odb. rada min. fin. Praha, lóže Pravda vítězí Praha
KOZÁK Jan Blahoslav, PhDr., profesor Univerzity Karlovy, poslanec, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
KOZÁK Pavel, MUDr., praktický lékař, Loučeň u Nymburka, lóže Pravda vítězí Praha
KOZELKA Jaroslav, architekt a stavitel, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
KRAJČA Antonín, Ing., přednosta techn. úřadu v Rožňavě, lóže Pavel Josef Šafařík
KRAJINA Vladimír, generální tajemník Československé strany národně socialistické
KRÁL Jan, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
KRÁLÍČEK Rudolf, Ing., vrchní odb. rada Nejv. úč. kontr. úřadu, Praha, lóže Dílo Praha
KRÁLOVEC Jaroslav, továrník Domažlice, lóže Josef Dobrovský Plzeň / lóže Jan Amos Komenský, Praha
KRATOCHVÍL Miloš, PhDr., úředník městského archivu, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
KRAUS Josef, MUDr., Praha, lóže 28. říjen Praha
KRAUS Leo, JUDr., advokát Praha, lóže Most Praha
KRBEC Josef, MUDr., praktický lékař, Tábor, lóže Pravda vítězí Praha
KREIDL Josef, továrník Praha, lóže Dílo Praha
KREJČÍ Čeněk, odborný učitel v Hrušovanech u Brna
KREJČÍ Dobroslav, prof., lóže Cestou Světla, Brno
KREJČÍ František V., spisovatel a redaktor, soc.dem. poslanec, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
KREJČÍ Karel, PhDr., univ. historik, polonista, předseda Klubu za starou Prahu Praha, lóže Národ
KREJČÍ Zdeněk, JUDr., úředník Hypoteční banky v Brně, lóže Cestou světla Brno
KRIEBELT Pavel, účetní rada zemského úřadu, Brno, lóže Most Brno
KRNO Gustav, předn. Nár. banky v Košicích, lóže Pavel Josef Šafařík
KROFTA Kamil, Dr., ministr, lóže Národ / Dobrovský
KROUPA František, PhDr., ředitel městského musea Tábor, lóže Pravda vítězí Praha
KRULIŠ-Randa Ivo, Ing., ředitel Prodejny železáren, Praha, lóže Dílo Praha
KRUMPHANZEL Josef, MUDr., plukovník, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
KRUPIČKA Bedřich, vrchní kanc. rada, Brno, lóže Most Brno
KŘIČKA Jaroslav
KŘIVÝ Miroslav, MUDr., profesor psychiatrie na Mas. universitě v Brně, lóže Cestou světla Brno
KŘÍŽENECKÝ Jar., Dr., docent české vysoké školy technické, lóže Most Brno
KŘIŽÍK, František, Dr. Ing., Praha, lóže Sibi et posteris Praha / lóže Jan Amos Komenský, Praha
KŘIŽÍK Jan, Ing., lóže Jan Amos Komenský, Praha / lóže Sibi et posteris Praha
KŘUS? Dalibor, MUDr., tajemník ústředního svazu čsl. průmyslníků, Praha, lóže 28. říjen Praha
KUBA Vincenc, profesor Užhorod, lóže Pavel Josef Šafařík
KUBALA Eduard, štábní kapitán, lóže Jan Amos Komenský, Praha
KUBÍČEK Jinřich, vrchní komisař min. školství a n. o. Praha, lóže Pravda vítězí Praha
KUBÍN Alexandr, Ing., zástupce firmy J. Schicht, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
KUBIŠTA Hynek, JUDr., sekční šéf Min. soc. péče Praha, lóže Dílo Praha
KUČERA Jan, ředitel banky, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
KUDELA Josef, PhDr. ředitel gymnásia v Brně, lóže Cestou světla Brno
KUGLER Karel, Břevnov, lóže Jan Amos Komenský, Praha
KÜGLER, Josef vrchní revident Živnostenské banky    , lóže Dílo Praha
KÜHN Ferdinand, Ing. chem., obchodník, Liberec, lóže Národ
KULA Karel, vrchní tajemník Elektr. podniků města Plzeň, lóže Dílna lidskosti Praha
KUNC Félix, klenotník Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
KURZ Karel, úředník pojišťovny „Kvas“, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
KURZ Otakar, náměstek ředitele pojišťovny, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
KUSÝ Josef, RNDr., spolumajitel firmy Dr. Kusý a Fanta, lóže Dílna lidskosti Praha
KŮTA Rud., lóže Bernard Bolzano Praha
KUTVIRT Jaroslav, účetní rada Spořitelny města Plzně v.v., Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň / JAK
KUTVIRT Libor, Ing., technický komisař u Zemského úřadu, Praha, lóže Josef Dobrovský Plzeň
KVAPIL Jaroslav, přednosta min. školství a národní osvěty v.v., šéf činohry ND, lóže Jan Amos Komenský, Praha /  lóže Pravda vítězí Praha
KVĚT Jan, PhDr., adjunkt Nár. musea, docent UK, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
KYSILKA Rudolf, vrchní odborový rada, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
KYZLÍK Rudolf, JUDr., advokát, Užhorod, lóže Pavel Josef Šafařík

L
LANG Josef, arch., Tábor, lóže Pravda vítězí Praha
LANGER Leopold, JUDr., advokát, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
LÁNY Emil, JUDr., odborový přednosta, nám. velmistra NVLČ, prezident Vrchního zemského soudu v Praze, člen ústředního vedení YMCA, člen synodní rady ČS. církve evangelické, Praha, lóže 28. říjen Praha
LÁNY Karel, Dr., vysokoškolský profesor m. sl., lóže Jan Amos Komenský, Praha
LÁSKA Václav, Praha, lóže 28. říjen Praha
LEBENHART Rudolf, redaktor, Děčín, lóže Most Praha
LECHNER Egon, inž. st. drah v Rimavské Sobotě, lóže Pavel Josef Šafařík
LENFELD Jan, prof., lóže Cestou Světla, Brno
LEOPOLD Heinrich, Ing. Dr., asistent na německé vysoké škole technické, Brno, lóže Most Brno
LEPAŘ Jaroslav, lóže Sibi et posteris Praha
LESNÝ Vincenc, PhDr., univ. profesor, Praha, lóže 28. říjen Praha
LEŠEHRAD Emanuel, spisovatel, lóže Dílo Praha
LEWI František, spolumajitel firmy Ferdinand Schiller v Libni, lóže Jan Amos Komenský, Praha
LHOTÁK Kamil, univerzitní profesor, lóže Národ Praha
LIBRA František Albert, architekt, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha / lóže Sibi et posteris Praha
LICHTNER Jaromír, magistrátní úředník Praha, lóže Dílo Praha
LÍZAL Jan, lóže Cestou Světla, Brno
LJACKIJ Jevgenij Alesandrovič, PhDr., universitní profesor Praha, lóže 28. říjen Praha
LOEVENSTEIN Karel, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
LOM Miloslav, legační rada, Varšava, lóže Dílo Praha
LORENZ Vl., Ing., lóže Bernard Bolzano Praha
LORIŠ Karel, Ing. u firmy Wolf a Štětka, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
LÖW Ferdinand, obchodník, lóže Most Brno
LUBOMÍRSKÝ Mikuláš, MUDr., lóže Dílo Praha
LÜFTSCHITZ Josef, Ing., vrchní rada státních drah, lóže Most Praha
LUSTIG Emil, ústřední ředitel velkonák. společ . družstev, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
LUX Max, JUDr., rada státních drah, Praha, lóže Most Praha
LUX Ewald, úředník, Praha, lóže Most Praha

M
MACEK Josef, JUDr., profesor vyšší školy obchodní a poslanec Praha, nárorohospodář, socdem, lóže 28. říjen Praha
MACHÁČEK František, JUDr., vrchní komisař polit. správy, Tábor, lóže Pravda vítězí Praha
MACHAR Jan Svatopluk, spisovatel
MACHEK Josef, JUDr., úředník finančního ředitelství Užhorod, lóže Pavel Josef Šafařík
MACHOŇ Ladislav, Dr. Ing., architekt, Praha, lóže Sibi et posteris Praha
MAIXNER Adolf, MUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
MALEC Zdeněk, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
MALÝ, lóže Dílo Praha
MANDA Miroslav, MUDr., státní obvodní lékař, Starý Plzenec, lóže Dílna lidskosti Praha
MAREK František Miloslav, ředitel IMCA, Praha, lóže Národ Praha
MAREK Svatopluk, RNDr. Ph.Mr., vrchní komisař st. ústavu pro zkoumání léčiv Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
MARHAN Jan, JUDr., tajemník filosofické fakulty UK, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
MARKALOUS B., Dr. profesor, lóže Most Praha
MARKL Adolf, JUDr., soudní rada Užhorod, lóže Pavel Josef Šafařík
MARŠÍK František, Praha, lóže Dílo Praha
MARTÍNEK František, kapitán, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
MARUŠIAK Bohdan, dirigent expositury Anglo-českosl. a Pražské úvěrové banky, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
MASARYK Jan Garrigue, vyslanec, lóže Jan Amos Komenský, Praha
MASLOV S., lóže Bernard Bolzano Praha
MAŠEK Bohumil, PhDr., profesor Praha, lóže 28. říjen Praha
MAŠLAŇ František, PhDr., profesor, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
MAŠTALÍŘ Jan Křtitel, zakladatel lóže Bohemia
MATĚJÍČEK Josef, lóže Cestou světla, Brno
MATĚJKA Vladimír, JUDr., legační tajemník Haag, lóže Jan Amos Komenský, Praha
MATĚJOVSKÝ F. M., Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
MATERNA Otakar, lóže Jan Amos Komenský, Praha
MATHESIUS Bohumil, profesor, lóže Jan Amos Komenský, Praha
MATIÁŠEK Vojtěch, městský tajemník, Pacov, lóže Pravda vítězí Praha
MATOUŠ-MALBOHAN František, JUDr., sekční šéf Min. školství Praha, lóže Dílo Praha
MATULA Vlastimil, RNDr., odborový rada st. ústavu radiologického Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
MATYÁŠ Jaroslav, úředník, Košice,     lóže Pavel Josef Šafařík
MATYS, Dr., Národ, Dílo
MATZNER Hugo, Dr., Trnava, lóže Most Brno
MAULE V. S., PhDr., min. rada min. školství a národní osvěty, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
MAZUREK Alois, docent české vysoké školy techn. a profesor na státní prům. škole Přerov, lóže Most Brno
MELICHAR Bohuslav, RNDr. Ph.Mr., lékárník, Moravská Ostrava-Vítkovice, lóže Dílna lidskosti Praha
MELICHAR Miloš, RNDr. Ph.Mr., lékárník, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
MENDL Antonín, Dr. Ing., prof. techniky, Praha, lóže Národ
MENDL Karel, náměstek ředitele banky, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
MĚSKA Adolf, MUDr., primář, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
MESSÁNY Bohumil, JUDr., odbo. rada v min. zahr. Praha, lóže Národ
MESSANY František, MUDr., primář v.v. Pardubice, lóže 28. říjen Praha
MESSER Rich., PhDr., profesor na české technice, Praha, lóže Most Praha
MICHALÍK Jan, úředník Národní banky Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
MIKAN Oktáv, tajemník ústřední školy dělnické, Praha, lóže 28. říjen Praha
MIKOLÁŠ František, tiskař, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
MILDE Lubomír, PhDr., tajemník Volné myšlenky, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
MILOTA Albert, JUDr., prof.
MINÁŘŮ Bedřich, Ing., podn. staveb, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
MIXA Milan, MUDr., lázeň. lékař, Karlovy Vary, lóže Národ
MIXA Vojtěch, vedoucí tajemník Ústřed. svazu čsl. průmyslníků Dolní Královice u Ledče, lóže Dílo Praha
MIZERA Otto Eduard, Dejvice, lóže Sibi et posteris Praha
MOLEK František, obchodní příručí Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
MÖLZER Eustach, Ing., ministerský rada, Praha, lóže 28. říjen Praha
MORAVEC Emanuel, generál, ministr protektorátní vlády
MORÁVEK Josef, velkoobchodník dřívím Praha, lóže 28. říjen Praha
MOTYČKA Jaroslav, redaktor, Praha, lóže 28. říjen Praha
MOUČKA Ladislav, Ing., Zbraslav, lóže Jan Amos Komenský, Praha
MOUDRÁ Pavla, lóže Dobrovský č. 55 smíšeného zednářství
MRKOS Vladimír, RNDr., docent české techniky v Brně, lóže Most Brno
MRUZEK, lóže Lux in Tenebris, Ostrava
MUCHA Alfons, prof., akad. malíř, Praha, lóže Národ / JAK / lóže Sibi et posteris Praha
MUNDING Anton, Dr., lóže Most Praha
MÜLLER Karel, Dr., lóže Lux in Tenebris, Ostrava
MÜNK František, Ing., řed. firmy Gibian, lóže Bernard Bolzano Praha
MYSLÍK Julius, tajemník, redaktor časopisu Zednář, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
MYŠÍK Jan, ředitel pojišťovny Fénix, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha

N
NAJBRT Václav, ředitel obchodní akademie v Uh. Hradišti, lóže Cestou světla Brno
NÁPRAVNÍK Ervín, Ing., ředitel průmyslových podniků města Hradce Králové, lóže Jan Amos Komenský, Praha
NÁPRSTEK Václav, MUDr., zub. lékař, Praha, lóže Národ
NAUMAN Jaroslav, spisovatel, Dubňany-Karlštejn, lóže 28. říjen Praha
NEBESKÝ Ferdinand, generál intendant v.v. Praha, lóže 28. říjen Praha
NEČAJ Alexej, Dr. Chem., chemik u firmy C. a W. Weiss, papírna v Kukovci, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
NEČAS Jaromír, Ing. poslanec, Bubeneč, lóže 28. říjen Praha
NEDOROSTEK Leopold Jan, Ing., Podmokly, lóže Sibi et posteris Praha
NEDVĚD Josef, Ing., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
NEFF Miloš, lóže Bernard Bolzano Praha
NEFF Vladimír, Praha, lóže Sibi et posteris Praha
NEKOLA Norbert, vrchní pokladník Občanské záložny v Plzni, lóže Josef Dobrovský Plzeň
NĚMEC Bohumil, PhDr., univers. profesor, Praha, lóže Národ / Dobrovský
NĚMEC Vladimír, Ing. Dr., docent Benešovy techniky, lóže Most Brno
NESSEL Vilém, JUDr., lóže Jan Amos Komenský, Praha / lóže Sibi et posteris Praha
NEŠPOR Pavel, lóže Bernard Bolzano Praha
NETOLICKÝ František, MUDr., praktický lékař, Dýšina u Plzně, lóže Josef Dobrovský Plzeň
NETTL Beno, továrník Praha, lóže Pravda vítězí Praha
NEUMANN Václav, lóže Cestou světla Brno
NOVÁK Augustin, ředitel Národní banky Praha, lóže 28. říjen Praha
NOVÁK Karel, vrch. účetní rada, Praha, lóže 28. říjen Praha
NOVÁK Pavel, RNDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
NOVOTNÝ Antonín, PhDr., zástupce ředitele musea, Praha, lóže Národ
NOVOTNÝ Kamil, PhDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
NOVOTNÝ Vojtěch, prof., Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
NUŠL František, PhDr., universitní profesor Praha, lóže 28. říjen Praha
NUŠL Jan, sochař, lóže Bernard Bolzano Praha

O
OBEŠLO Jaroslav, JUDr., zemský rada v.v., sokolský činovník, Praha, lóže Národ / lóže Fügner
ODSTRČIL Oskar, Dr., knihovník, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
OHLÍDKA E., inž. báňské a hutní spol., Praha, lóže Most
OHLÍDKA Oldřich, Ing., úředník Škodových závodů, Praha, lóže Most Praha
OPATRNÝ Jan, MUDr., ředitel a majitel sanatoria N. Smokovec, lóže Pavel Josef Šafařík
OTAVA Zdeněk, barytonista Národního divadla
OSTŘÍHANSKÝ, lóže Le Droit Humain
OSUSKÝ Štefan, diplomat

P
PACOVSKÝ Karel, lóže Bernard Bolzano Praha
PALIVEC
PALLAUSCH Gustav Ing., ředitel Škodových závodů Praha, lóže Dílo Praha
PALOUŠ, lóže Dílo Praha
PAPRSTEIN Vladimír, notář Hradec Králové, lóže Jan Amos Komenský, Praha
PARŮŽEK Jaroslav, komerční rada, ředitel filiálky České banky, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
PÁTA, lóže Dílo Praha
PÁV Arnošt, Ing., náměstek ředitele Elektr. drah, lóže Dílo Praha
PAVEL Antonín, odborový rada ministerstva zemědělství, lóže Bernard Bolzano Praha
PAVLÁSEK František, JUDr., gen. konsul, t.č. Montreal, Kanada, lóže Pravda vítězí Praha
PAVLÁSEK Kamil, PhDr., lékárník, Tábor, lóže Pravda vítězí Praha
PAVLOUSEK, lóže Dílo Praha
PECHAČ Gustav, Ing., Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
PECHLÁT Augustin, Dr., sokolský pracovník, řečník Ligy pro lidská práva
PELIKÁN Jan, tajemník Čs. obce sokolské Praha, lóže 28. říjen Praha
PELIKÁN Julius, lóže Lafayette Olomouc
PEROUTKA František, JUDr., odborový přednosta, Praha, lóže 28. říjen Praha
PEŠL Antonín, red. Lidových novin, Praha, lóže Národ Praha
PETR Ivan, bankovní ředitel, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
PETR Karel, PhDr., univ. profesor, Praha, lóže Národ
PETŘÍK Antonín, Ing., ředitel firmy Plzeňská továrna na stroje a vagony, a.s., Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň / JAK
PETSCHEK Hans, Dr., bankéř
PIERRE Constant, průmyslník, belg. konsul, šéf firmy Wold a Štětka nást., Praha, lóže Josef Dobrovský Plzeň / JAK
PILÁT Rudolf, ředitel Živnostenské banky, lóže 28. říjen Praha / Šafařík
PÍSECKÝ Václav, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
PIŠOV Antonín, vrchní inspektor st. drah, Louka, Horní Litvínov, lóže Josef Dobrovský Plzeň
PITHART Vilém, diplomat
PIŤHA Josef, MUDr., primář okresní nemocnie Tábor, lóže Pravda vítězí Praha
PLESINGER-BOŽINOV Miroslav, vyslanec Haag, lóže Jan Amos Komenský, Praha
PLZÁK Antonín, Ing., ředitel dolů m. sl. Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha / JAK
PLZÁK Vojtěch, Ing., šéf mechan. dílen Akc. spol. dříve Škodovy závody, Mladá Boleslav, lóže Josef Dobrovský Plzeň
PODHAJSKÝ Jaroslav, továrník, Hostivař u Prahy, lóže Dílo Praha
PODHAJSKÝ Otakar, Ing., továrník, Hostivař u Prahy, lóže Dílo Praha
PODOLSKÝ Jaroslav, JUDr., vrchní odbor. rada min. železnic, lóže 28. říjen Praha
POHL Emanuel, JUDr., bank. nám. ředitele, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
POKORNÝ Zdeněk, Ing., úředník Plzeňské banky, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
POLÁČEK Šalamoun, obchodník, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
POLÁK František, továrník Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
POLÁK Jiří, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
POLÁK Vladimír, MUDr., lékař, Květnice u Popradu, lóže Pavel Josef Šafařík
POLITZER Dr., lóže 28. října Praha
POLÍVKA Vladimír, hudební skladatel, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
POLLAK Arnošt, místoředitel firmy Spojené závody pro výrobu Karborunda, Nové Benátky, lóže Jan Amos Komenský, Praha
POLLAK Artur, Ing. Dr., ředitel chemických závodů Kaznějov u Plzně, lóže Josef Dobrovský Plzeň / JAK
POLLAK Emil, JUDr., advokát, lóže Most Praha
POLLATSCHEK Šalomoun, lóže Jan Amos Komenský, Praha
POSPÍŠIL Vilém, JUDr., guvernér Národní banky čsl., Praha, lóže Dílo Praha
POSPÍŠIL Viktor, profesor, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
POŠ Jaroslav, odborný učitel, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
POTMĚŠIL Rudolf, Dr., vrchní odb. rada Min. školství, lóže Dílo Praha
POUR Vladimír, zubní technik, Praha, lóže Most Praha
POUŽAR Jaroslav, ředitel sirotčince hl. m. Prahy, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
PRCHAL Alfons, štábní kapitán, polní pilot letec, Cheb, lóže Dílna lidskosti Praha
PRCHLÍK Fratišek, ředitel reál. gymnasia, Tábor, lóže Pravda vítězí Praha
PROCHÁZKA Alois, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
PRUSÍK Bořivoj, lóže Jan Amos Komenský, Praha
PRYKNER, František, prof. C. zpravodaj ČTK, lóže Dílna lidskosti Praha
PUC Čestmír, prokurista firmy Waldes a spol. Praha, lóže Dílo Praha
PUC Hynek, továrník, Praha, lóže Dílo Praha
PUC Vojtěch, Ing., továrník Praha, lóže Dílo Praha
PUKL Ondřej, čsl. konsul, Záhřeb, lóže Národ Praha
PUJMAN Jaroslav, MUDr., primář okresní nemocnice, Pelhřimov, lóže Pravda vítězí Praha
PURKYNĚ Cyrill, Dr., univ. profesor a řed. Stát. úst. geolog., Praha, lóže Dílo Praha

Q
QUINT Hans, učitel na reálce, Falkenstein im Vogtlande, lóže Most Brno

R
RADOCHA Antonín, úředník zemského úřadu v Užhorodě, lóže Pavel Josef Šafařík
RAŠÍN Alois, Dr., min. financí, lóže Dílna lidskosti Praha / Národ / Dílo
REINER Paul, úředník České esk. banky a úv. ústavu, lóže Baruch Spinoza Praha
REINHARDT František, Ing., odborový rada patent. úřadu Praha, lóže Pravda vítězí Praha / JAK
REIS Emil, nakladatel, Praha, lóže 28. říjen Praha
REJCHL Václav, Ing., architekt, Hradec Králové, lóže Jan Amos Komenský, Praha
REJHOLEC Václav, JUDr., vyslanec Sofie, lóže Jan Amos Komenský, Praha
REJMON Václav, ředitel Hypoteční banky, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
RIEDL Eduard, náměstek ředitele Zemské banky v.v. Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
RIPKA Hubert, Dr., redaktor Lidových novin
RISINGER Karel, Dr. Ing., gen. ředitel firmy Křižík-Chaudoir, Praha, lóže Sibi et posteris Praha / JAK
RICHTER František, ředitel knihtiskárny, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
RICHTER Hugo, JUDr., advokát, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
ROBIČEK Arnošt, Ing., spol. fy Ing. Robiček a spol. (stavbní hmoty), Praha, lóže Most Praha
ROITH František, Ing., architekt, Praha, lóže Národ Praha
RÖSSLER Karel, PhDr., velkoobchodník, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ROSTAR Otto, ředitel pojišťovny Kvas, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ROŠKOT Kamil, architekt, Praha, lóže Sibi et posteris Praha
ROTH Vl. Jar., majitel závodu železářského, Praha, lóže Bernard Bolzano Praha
ROTNÁGL, lóže Pavel Josef Šafařík
ROUPEC Antonín, řídící učitel v Blížkovicích, lóže Cestou světla Brno
RŮŽIČKA Antonín, JUDr., advokát Praha, lóže 28. říjen Praha
RŮŽIČKA Jaroslav, odb. učitel Řevnice, Praha, lóže Most Praha
RŮŽIČKA Josef, JUDr.
RŮŽIČKA Karel, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
RŮŽIČKA Karel, JUDr., advokát v Brně, lóže Most Brno
RYBÁK František, Ing., civiliní inženýr firmy Asap a soudní znalec, Praha lóže Jan Amos Komenský, Praha / lóže Josef Dobrovský Plzeň
RYCHLÍK Josef, disponent České průmyslové banky, lóže Dílo Praha
RYCHLO Ivan, MUDr., šéflékař v Chustu, lóže Pavel Josef Šafařík
RYPL Celestýn, král. dánský konsul, ředitel pojišťovny Praha v.v., Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň

Ř
ŘEHOŘ Jan, MUDr., primář int. nemocnice, Pardubice, lóže Pravda vítězí Praha
ŘÍHA Oldřich, MUDr., vedoucí lékař Zemského pedologického ústavu, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
ŘÍHA Stanislav, Ing., Karlín, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ŘÍPA Rudolf, PhDr., chemik, Pomosinwerke, Frankfurt nad Mohanem, lóže Most Praha
ŘIVNÁČ Julius, Praha, lóže Sibi et posteris Praha

S
SAFOUSEK Miloš, mlynář, Písek, lóže Most Praha
SAHÁNEK Josef, RNDr., profesor Benešovy techniky, lóže Most Brno
SAIDL Josef, Prof. Dr., min. prof. porodnictví a gynekologie, lóže Jan Amos Komenský, Praha
SAMEK Julius, MUDr., dermatolog, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
SEDIL Alois, soukromý úředník, Jinonice, lóže Pravda vítězí Praha
SEDLÁČEK František, PhDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
SEDLÁČEK Miroslav, MUDr., lékař, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
SEDMÍK Jiří, odborový rada min. zahr., Praha, lóže Pravda vítězí Praha / JAK
SEIDL Antonín (František?), úředník, Praha
SEYDL Otto, RNDr. rada Stát. hvězdárny, Praha, lóže Pravda vítězí Praha / JAK
SCHACHER, Dr., Praha, lóže Most Praha
SCHACHERL František, ThDr., docent na Masarykově unierzitě, lóže Most Brno
SCHANIEL Emanuel, JUDr., odborový přednosta m. sl. Lázně Bělohrad, lóže Jan Amos Komenský, Praha
SCHEINER Jiří, MUDr., univ. docent, Praha, lóže Národ
SCHEINER Josef, JUDr., advokát, starosta ČOS, Praha, lóže Národ
SCHEINPFLUG Karel, lóže Umění-Týn Praha
SCHESTAG Mikuláš, techn. úředník, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
SCHESTAG Richard, bankovní úředník Užhorod, lóže Pavel Josef Šafařík
SCHIEZL Josef, JUDr., odborový přednosta, sekční šéf v prezidentově kanceláři, Praha, lóže 28. říjen Praha
SCHIMAK Otokar, Ing., Podmokly, lóže Sibi et posteris Praha
SCHLESINGER Alfred, Praha, lóže Most Praha
SCHMAUS Gustav, lóže Jan Amos Komenský, Praha / lóže Sibi et posteris Praha
SCHOEFL Karl, Liberec, lóže Most Praha
SCHÖN Albert, průmyslník Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
SCHÖNBAUM Emil, PhDr., ředitel Všeob. pensijního ústavu Praha, lóže Pravda vítězí Praha
SCHRÁNIL J., lóže Bernard Bolzano Praha
SCHULZ Ferdinand, PhDr., profesor Českého vys. učení technického Praha, lóže Dílo Praha
SCHULZ Josef, Pečky, lóže Sibi et posteris Praha
SCHUSTR, lóže Dílo Praha
SCHÜTZ Otto, disponent, BEBKA, Praha, lóže Most Praha
SCHWARZ Lev, přednosta kanc. Ringhofferových závodů, Praha, lóže Dílo Praha
SCHWARZER Eduard
SIODMAK Hermann, Dr., obchodní ředitel Škodových závodů Brno, lóže Most Brno
SIROTEK Emil, vrchní ředitel Praha, lóže 28. říjen Praha
SIROTEK Karel, odb. uč. v Brně, lóže Most Brno
SÍS František, redaktor, vrchní řed. t.č. Libočany u Žatce, lóže Národ
SKALICKÝ Václav, JUC., tajemník Živnostenských jednot, Praha, lóže Národ
SKLENKA Titus, MUDr., lékař. roent. oddělení sanatoria Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
SKOKAN Josef, Dr., vrchní komisař veřejného zdravotnictví, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Prahaa
SKORKOVSKÝ, lóže Dílo Praha
SKOŘEPA Miroslav, školní inspektor, Roudnice n. L., lóže Pravda vítězí Praha
SKOUPIL Josef, prokurista válcového mlýna, Skalica u Boskovic, lóže Most Brno
SKŘIVÁNEK Václav, vrchní inspektor Škodových závodů, lóže Jan Amos Komenský, Praha
SKUPA Josef, profesor, akad. malíř, ředitel Loutkového divadla Feriálních osad, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
SLAVÍK Antonín, ředitel radiožurnálu v Brně, lóže Cestou světla Brno
SLAVÍK František
SLAVÍK Oldřich, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
SLAVÍK Vladimír, Dr., čsl. velvyslanec Brusel, člen Maffie, člen politické sekce sekretariátu OSN, lóže Národ / Dobrovský
SLEZÁK Otakar, lóže Sibi et posteris Praha / PJŠ
SLOBODA Jaromír, Ing., úřed. autor. civilní inženýr pro elektrotechniku, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
SLOVÁČEK Miloš, MUDr., asistent chem. ústavu lékařské fakulty, Brno, lóže Most Brno
SMRŽ Josef, správce sanatoria, Květnice u Popradu, lóže Pavel Josef Šafařík
SMUTNÝ Ferdinand, podplukovník, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
SNÍŽEK Antonín, centrální ředitel spol. „Medica“, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
SNÍŽEK Emanuel, Ing., ústřední stav. rada hl. města Prahy, lóže Pravda vítězí Praha
SOBOTKA Jiří, majitel drogerie, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
SOCHR, Dr., vrchní komis. v Národním shromáždění, Praha
SOKOL František, em. tovární ředitel Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
SOMMER-BATĚK Alexandr, velmistr plzeňské lóže Dobrovský
SOMMER Ot. Jar., Prof. JUDr., advokát, lóže Bernard Bolzano Praha / lóže 28. říjen Praha
SOTONA Jan, MUDr., městský lékař, Litomyšl, lóže Pravda vítězí Praha
SOTTNER Bohumil, JUDr., tajemník Ústřed. svazu čs. průmyslníků, Praha, lóže Josef Dobrovský Plzeň
SOUKUP Jiří, MUDr., externí lékař kliniky prof. Pelnáře Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
SOUMAR Václav, ředitel městské spořitelny a starosta města Tábora, lóže Pravda vítězí Praha
SPITZER Julius, Dr., lóže Most Praha
SRB Jaroslav, Ing. Dr. techn., ředitel továrny, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
SRB Miloš Ing. Vinohrady, lóže Pravda vítězí Praha / JAK
STADLER Ludvík, majitel fy Streil – spol. pro zařizování nemocnic, obchodník, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
STACH Jan Ing. báňský ředitel v.v. Praha, lóže Dílo Praha
STANKUŠ Karel, MUDr., ženský lékař, Orlová, lóže Most Brno
STAŠEK Antal, spisovatel, lóže Umění-Týn Praha
STAŠEK F., Dr. lóže Národ Praha
STEDLER Ludvík, obchodník, lóže Most Praha
STEIN Bohumil, továrna na likéry, Tábor, kroužek Tábor / lóže Most Praha
STEIN Hugo, Dr., advokát, lóže Most Praha
STEIN Oskar, Ing., úředník, Tábor, kroužek Tábor
STEINBACH Arnošt, Ing., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
STEINBACH Bedřich, Pacov, lóže Sibi et posteris Praha
STEINBACH Pavel, JUDr., lóže Sibi et posteris Praha
STEINER Gustav, gen. konsul Rep. Peru, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
STEPHAN, lóže Dílo Praha
STIEBER Václav, Ing., šéf firmy M. Blecha, Praha, lóže Dílo Praha
STIEBER Vladimír, Ing.,  generální rada Škodových závodů Hrádek u Rokycan, lóže Dílo Praha
STLOUKAL Karel, PhDr., univers. docent, archivář, Praha, lóže 28. říjen Praha
STOLZ Jan, politik (národní demokracie)
STRAKA Václav, hlavní pokladník Okresní nemocenské pojišťovny v Plzni, lóže Josef Dobrovský Plzeň
STRANSKÝ Wilhelm, obchodník, společník firmy Landsmann a spol, velkoobchod železem, Praha, lóže Most Praha / lóže Baruch Spinoza Praha
STRETTI Bohuš, MUDr., městský fyzik, Praha, lóže Národ
STRETTI Karel, JUDr., úř. Živnobanky, Praha, lóže Národ
STRETTI Viktor, akad. malíř, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
STŘÍTESKÝ Jan, MUDr., šéflékař Všeob. pens. ústavu Praha, lóže Pravda vítězí Praha
STUCHLÍK Jaroslav, primář, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
STUNA František, vrch. kont. ředitel Nejvyššího kontrolního řadu, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
STYPA, lóže Pavel Josef Šafařík
SUCHÁNEK Josef, tajemník Dorostu Čsl. Červeného kříže, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
SUCHARDA Stanislav, Ing., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
SUM Antonín Dr, tajemník Jana Masaryka
SÜM A., Dr., Vídeň, lóže Bernard Bolzano Praha
SUROVÝ Julius, okr. náčelník v.v., Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
SVOBODA Emanuel, ředitel. rada, Praha, lóže 28. říjen Praha
SVOBODA Emil, JUDr., profesor UK, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
SVOBODA Jan, ředitelský rada Hypoteční a Zemské banky moravské v Brně, lóže Most Brno
SVOBODA Václav, přednosta odd. banky Slavie, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
SÝKORA Artuš, Ing., ředitel Průmysl. ústavu Obchodní komory, Praha, lóže 28. říjen Praha
SÝKORA František, Ing., vrchní rev. komisař min. financí Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
SÝKORA Ladislav, ředitel Živnobanky Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
SYROVÁTKA Evžen, Ing., Praha, lóže Sibi et posteris Praha / JAK
SYROVÝ Jan, generál, Praha, lóže Národ
SYLLABA Jiří, MUDr., Praha, lóže Národ
SYLLABA Ladislav, MUDr., univ. profesor Praha, hradní lékař, lóže Národ / Dobrovský

Š
ŠÁDEK Vlastimil, protektorátní ministr průmyslu a živností
ŠAFR Antonín, ředitel pojišťovny Securitas Praha, lóže Dílo Praha
ŠÁMAL Přemysl, JUDr., pražský primátor, kancléř prezidenta, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
ŠARŠE Karel, tiskař, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
ŠAŠEK Josef, úředník Škodových závodů v. v., Plzeň, lóže Dílna lidskosti Praha
ŠEBEK Antonín, vrch. řed. pojišťovny, Praha, lóže Národ
ŠEBL František, korektor, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ŠEBOR Jindřich, MUDr., praktický lékař, Přeštice, lóže Josef Dobrovský Plzeň
ŠEJD Jaroslav, dirigent Městské spořitelny pražské, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ŠERACKÝ František, PhDr., prof. fil. fakulty, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
ŠEVČÍK František, prof., lóže Cestou Světla, Brno
ŠILHAN Václav, MUDr., majitel sanatoria v Brně, lóže Most Brno
ŠIMR Celestín, JUDr., odb. rada v min. zahr. Praha, lóže Národ
ŠÍRC Václav, Pašinka, lóže Sibi et posteris Praha
ŠKÁBA Karel, profesor Obchodní akademie, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
ŠKALOUD Ferdinand, MUDr. RNDr., odborní zubní lékař, asistent zubní kliniky prof. Jesenského Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
ŠKORPIL Václav, PhDr., správce Voj. musea Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ŠLECHTA Emanuel, spolumajitel firmy, Praha, lóže 28. říjen Praha
ŠLEMR František, Dr., rada okr. úřadu Most, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ŠLING Gustav, továrník, Tábor, lóže Pravda vítězí Praha
ŠMAKAL František, MUDr., ústřed. taj. Dorostu Čsl. červ. kříže, Praha, lóže Národ
ŠMÍD Jiří, lóže Sibi et posteris Praha
ŠNOBR Jan, knihovník Praha, lóže 28. říjen Praha
ŠOLC Jaroslav, ředitel městské spořitelny v Jilemnici, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ŠOLTA Stanislav, JUDr., sekretář Obchodní živnostenské a průmyslové ústředny, Hradec Králové, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ŠPAČEK Karel, Ing., profesor Čes. vys. učení technického, lóže Dílo Praha
ŠPIDRA Bohumil, hudební skladatel a dirigent Čes. madrigalistů Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
ŠPINKA Josef, MUDr., asistent kliniky pro orthopedii a dětskou chirurgii, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
ŠRÁMEK Jano, akad. malíř, osobní fotograf TGM, Bubeneč, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ŠRÁMEK Karel, MUDr., úřední lékař okresní nemoc. pojišťovny Beroun, lóže Dílna lidskosti Praha
ŠROBÁR Vavro, Dr., lékař, politik
ŠTEFÁNIK Milan Rostislav, politik, generál francouzské armády, astronom
ŠTECH? Robert, Ing., rada politické správy, Praha, lóže 28. říjen Praha
ŠTĚPÁNEK Josef, architekt, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ŠTĚPÁNEK Zdeněk, herec
ŠTĚPÁNEK, sokolský činovník, lóže Fügner
ŠTIPL Karel, prof. um.-prům, školy Praha, lóže Národ / JAK
ŠTRUP Karel, JUDr., min. rada min. zahr. věcí, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
ŠTŮLA František, PhDr., univer. prof. Praha, lóže Národ
ŠTURSA Jan, sochař, lóže Národ Praha / Umění-Týn
ŠULC Jaroslav, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
ŠULC Karel, obchodník Praha, lóže 28. říjen Praha
ŠULC Stanislav, učitel, Rozhraní u Letovic, lóže Most Brno
ŠULC Vladimír, říd. učitel Dražovice u Rousínova, lóže Most Brno
ŠUST Josef, konsul, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ŠVÁB Adolf, úředník plzeňské banky, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
ŠVÁB Jan, zemský vedoucí Junáka ve Slezsku
ŠVÁB Karel, knihkupec a nakladatel, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
ŠVABINSKÝ Max, lóže Umění-Týn
ŠVAGR Emil, Prof. Dr., prof. Čes. vys. učení technického, Praha, lóže 28. říjen Praha

T
TÁBORSKÝ František, Dr., spisovatel, Praha, lóže Národ / Šafařík
TAUSIG Heřman, disponent, Melantrich a.s., Praha, lóže Most Praha / lóže Jan Amos Komenský, Praha
TAUSSIG Max, ve firmě Heřman Taussig, továrna ovocných konserv, Karlín, lóže Baruch Spinoza Praha / lóže Most Praha
TESÁREK Rudolf, lóže Jan Amos Komenský, Praha
THEIN Berthold JUDr. advokát Praha, lóže Pravda vítězí Praha / lóže Jan Amos Komenský, Praha
THEIN Pavel, JUDr., advokát, Pardubice, lóže Josef Dobrovský Plzeň / lóže Pravda vítězí Praha / JAK
THON Jan, PhDr., řed. měst. knihovny, Praha, lóže Národ
THURN-TAXIS Alexandr, akad. malíř, Duino, Itálie, lóže Jan Amos Komenský, Praha
TIAPAL Josef, obch. ředitel, Praha, úředník Živnobanky, anglo-americké oddělení, lóže Baruch Spinoza Praha
TICHÝ Josef, profesor, Hradec Králové, lóže Jan Amos Komenský, Praha
TICHÝ Ladislav, JUDr., velkopůmyslník Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
TLAPÁK Karel, bankovní ředitel Užhorod, lóže Pavel Josef Šafařík
TOBEK Antonín, Ing., ředitel Stát. prům. školy v.v. Praha, lóže Pravda vítězí Praha / lóže PJŠ
TOLMAN W. H., lóže Jan Amos Komenský, Praha
TOMÁNEK, lóže Josef Dobrobský Plzeň
TOMEK Boh., vrchní prokurista Anglo-čs. a pražské úvěrní banky v Praze, lóže Josef Dobrovský Plzeň / JAK
TOMSA Bohumír, JUDr., odb. rada min. zahr. věcí, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
TRAPL Jiří, MUDr., primář Vinohradské nemocnice, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
TRAPL Karel, JUDr., president Poštovní spořitelny, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
TRONÍČEK Jan, JUDr., soud. rada krajského soudu v Kutné Hoře, lóže Pavel Josef Šafařík
TRNOŽKA Vojtěch, lóže Jan Amos Komenský, Praha
TRUHLÁŘ Josef, sokolský pracovník
TRÝB, lóže Cestou Světla Brno
TŘEBICKÝ Jan, JUDr., velkoprůmyslník, president Obch a živn. komory Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha / Pravda vítězí Praha
TUMA-PATRY Artur M., odborový rada SP.Ú., spisovatel Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
TŮMA Josef, lóže Jan Amos Komenský, Praha
TUŠL Jan, Ing., závodní inženýr Akc. spol. dříve Škodovy závody, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
TVRDÝ Josef, PhDr., univers. profesor na universitě Komenského v Bratislavě, Brno, lóže Most Brno / lóže Cestou světla Brno
TYKVART Karel, ústavní ředitel trestnice Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň

U
UHER Jan PhDr, profesor pedagogiky na Mas. universitě v Brně, lóže Cestou světla Brno
UHER Leo, úředník, Brno, lóže Most Brno
UHLÍŘ Vladimír, notář Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ULRICH František, RNDr., profesor UK Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
ULRICH Josef, řed. nemoc. pojišťovny, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík, Košice
URBAN, Dr., sokolský činovník, lóže Fügner

V
VACEK Bohumil, lóže Národ Praha
VACEK Tomáš, MVDr., profesor vysoké školy zvěrolékařské v Brně, lóže Cestou světla Brno
VACKE Josef, akad. malíř, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
VÁCLAVÍK Zdeněk, Žehuň u Poděbrad, lóže Sibi et posteris Praha
VALOUCH Miroslav, PhDr., obor. přednosta v.v. Praha, lóže 28. říjen Praha
VANĚK Josef, Dr., tajemník Konfederace zaměstnavatelských organizací v Praze, lóže 28. říjen Praha
VANĚK Ludvík, člen Maffie, člen politické sekce sekretariátu OSN, náměstek pražského primátora, lóže Národ Praha / lóže Josef Dobrovský
VANĚK Václav, Dr., v. ředitel Anglo-Pragobanky Praha, lóže Dílo Praha
VANĚK-JŮŽIN? Vladimír, konsul Praha, lóže 28. říjen Praha
VANÍČEK Jaroslav, prof. hudby, Tábor, kroužek Tábor
VANÍČEK Jindřich, jednatel Obce sokolské, lóže Národ Praha
VÁVRA Václav, JUDr., čsl. konsul Marseille, lóže Jan Amos Komenský, Praha
VAVREČKA Hugo, Ing., ředitel a.s. Baťa, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
VAVŘINSKÝ Antonín, vlásenkář, Žižkov, lóže Most Praha
VELEMÍNSKÝ Karel, Dr., min. rada min. školství, Praha
VELÍŠEK Josef, Dr., docent české vysoké školy technické, lóže Most Brno
VENTURA Jan, agitátor Státovědecké společnosti, lóže Národ Praha
VESELÝ Ladislav, lóže Bernard Bolzano Praha
VESELÝ Prokop, Ing., šéfkonstruktér továrny Avia Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
VESELÝ Svatopluk, MUDr., primář nemocnice Berehovo, lóže Pavel Josef Šafařík
VEVERKA Ferdinand, JUDr., Vídeň, lóže Sibi et posteris Praha
VĚZEŇSKÝ František, JUDr., Praha, lóže 28. říjen Praha
VIEST R., generál
VILÍM Čestmír, velkoobchodník Praha, lóže Dílo Praha
VITOUŠEK Josef, divisní generál, Bratislava, lóže 28. říjen Praha
VLADYKA Vladimír, Ing., chilský konsul, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
VLASÁK Emil, odb. učitel, Smíchov, lóže Jan Amos Komenský, Praha
VLČEK J., lit. historik, lóže Pavel Josef Šafařík
VODŇANSKÝ Karel, majitel velkostatku, Dražičky, lóže Pravda vítězí Praha
VOJÁČEK Jindřich, MUDr., praktický lékař, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
VOJAN Antonín, zástup. předn. v odd. Zemské banky, Praha
VOLDŘICH Tomáš Miloslav, PhDr., ředitel reálky, Praha, lóže Baruch Spinoza Praha
VOLEK Robert, profesor Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
VOLF Josef, PhDr., vrchní ředitel knihovny Národního musea, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
VONDRÁČEK, lóže Dílo Praha
VOLF Jaromír, Praha, lóže Sibi et posteris Praha
VONKA J. Rudolf, odborový rada v Min. zahr. věcí, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
VOSKA Jaroslav, JUDr., ministerský rada, Praha, lóže 28. říjen Praha
VOTRUBA Stanislav, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
VRBA Jan, spisovatel, Domažlice, lóže 28. říjen Praha
VRBA Josef, JUDr., vrchní komisař st. drah, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
VRBA Vladimír, vrchní inspektor drah, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
VULETIČ Mikuláš Ing. lóže Cestou světla, Brno
VULETIĆ Milan, lóže Jan Amos Komenský, Praha
VYKOUKAL Jiří, Dr. techn. Ing. chem., asistent čes. vysokého učení technického, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
VÝŠEK Josef, odborný učitel v Košicích, lóže Pavel Josef Šafařík

W
WAHL Karel, JUDr., Kopřivnice, lóže Sibi et posteris Praha
WAHL Veleslav, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
WAGNER Vilém, Ing., Praha, lóže Sibi et posteris Praha / JAK
WALDEK Karel, ředitel hotelu Ambassador, Praha, lóže Josef Dobrovský Plzeň
WALTER Vojtěch, vrchní tajemník Státního nakladatelství, Praha, lóže Jan Amos Komenský Praha
WASSERMANN Karel, úředník České eskomptní banky, Praha, lóže Most
WASSERMANN Max, MUDr., odborný lékař, Praha / Františkovy Lázně, lóže Jan Amos Komenský, Praha
WASSERMANN Richard., úředník, BEBKA Praha, lóže Most Praha
WEGER Josef Stan., JUDr., šéfjr. firmy V. Nekvasil, Praha, lóže Dílo Praha
WEIGNER Karel, MUDr., univ. prodesor, chirurg, Praha, lóže Národ / lóže Baruch Spinoza Praha
WEIGNER Karel, ředitel gymnásia v Ivančicích, lóže Cestou světla Brno
WEINBERGER Ludwig, Ing., obchodník, Brno, lóže Most Brno
WEINGÄRTNER Vilém, komisař Hlavního města Prahy, lóže Jan Amos Komenský, Praha
WEISL František, spol. firmy M. Lauer & Strauss, lóže Baruch Spinoza Praha
WEISSBERGER Otto, král. švédský vicekonsul, vicepresident Obch. a živn. komory, průmyslník, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň / JAK
WELLEK Bronislav, JUDr., odborový přednosta v Min. soc. péče, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
WENTSESI Leopold, kustod Památníku Komenského, Smíchov, lóže Pravda vítězí Praha / lóže Josef Dobrovský Plzeň
WERSTADT Jaroslav, PhDr., vrchní archivní rada Památníku osovobození, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
WIESNER Adolf, akad. malíř, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
WIESNER René, Ing., Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
WILDT Jindřich, JUDr., ředitel Svazu čsl. spořitelen, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
WINTERNITZ Egon, majitel mlýna, Pardubice, lóže Josef Dobrovský Plzeň / JAK
WINTERSTEIN Max, MUDr., odborný lékař Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň
WODWÁŘKA Hugo, podplukvník v.v., Košice, lóže Pavel Josef Šafařík
WOITSCH Alexandr, JUDr., advokát, Plzeň, lóže Josef Dobrovský Plzeň

Z
ZAHRADNÍK-Brodský Bohumil, min. rada a spisovatel, lóže Dílo Praha
ZÁRUBA, lóže Dílo Praha
ZÁVODSKÝ Gustav, redaktor, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ZAVŘEL F., divadelní režisér
ZÁZVORKA Jan, architekt, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha / Sibi et posteris Praha
ZEDNÍK Alois, lóže Le Droit Humain
ZELINKA František, Dr., rada nejvyšího správního soudu, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha / lóže Sibi et posteris Praha
ZEMAN Antonín, PhDr., profesor reálky, Tábor, lóže Pravda vítězí Praha
ZEMAN Miroslav, poštovní tajemník, Tábor, kroužek Tábor
ZEYER Alexander, JUDr., lóže Jan Amos Komenský, Praha / lóže Sibi et posteris Praha
ZIELECKI Karel V., Ing., poradní inženýr, lóže Dílo Praha
ZIGLBAUER Eduard, úředník továrny Aero, Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
ZIMMERMANN Michal, Dr., univ. profesor, Praha, lóže Národ
ZINEK Karel
ZINK Karel, knihkupec, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
ZÍTEK Vilém, lóže Jan Amos Komenský, Praha
ZLÁMAL Karel, kapitán, Brno, lóže Most Brno
ZMATLÍK Josef, JUDr., Praha, lóže Sibi et posteris Praha
ZVĚŘINA Antonín, soukromý úředník Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
ZYCH Jan, řed. Radiojournalu, Košice, lóže Pavel Josef Šafařík

Ž
ŽAHOUREK Václav, MUDr., vedoucí lékař roent. oddělení sanatoria Praha, lóže Dílna lidskosti Praha
ŽEHA, lóže Dílo Praha
ŽENATÝ-BERTY Vojtěch, Ing., Praha, lóže Pravda vítězí Praha
ŽILKA František, ThDr., profesor Husovy fakulty, Praha, lóže Pravda vítězí Praha
ŽIŽKA Rudolf, Ing., odborový přednosta, Praha, lóže Jan Amos Komenský, Praha

http://www.freeglobe.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u „Seznam svobodných zednářů ČSR: 961 členů prvorepublikových lóží

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s