Legenda o TGM. K výročí Masarykovy smrti

Dodnes mám na paměti výrok amerického patriota a konzervativce Patricka J. Buchanana, který jako jeden z projevů úpadku západní civilizace uvádí moderní pošlapávání (především z politickokorektních pozic) odkazu velkých mužů národní minulosti.

Buchanan mé ve své „Smrti Západu“ na mysli především americké otce-zakladatele, které současný americký levicový mediální establishment s takovou chutí cupuje na kousky.

V tom má bezesporu pravdu. Znamená to tedy, že národovecky smýšlející konzervativec by se neměl pouštět do kritiky osobností, které jsou s historií národa v pozitivním smyslu (alespoň podle většinového mínění pozitivním) neodmyslitelně spjati? Že by nemohl – v našem českém prostředí – kritizovat kupříkladu naše otce-zakladatele?

Tuto otázku jsem si kladl, když se už nějakou dobu věnuji postavě T. G. Masaryka z důvodu připravovaného „seriálu“ o židovských stopách v historii novodobého českého státu (který jsem pracovně nazval „Obřezaná republika“). Jen skutečnost, že stál u základů československého státu, nás ale nemůže vést k postoji, ve kterém bychom odmítali vidět i některé sporné aspekty Masarykova života, jeho politické kariéry a politické koncepce.

Při pročítání několika životopisů a pojednání o Masarykovi jsem si upřesnil obrázek o prvním československém prezidentovi. Našel jsem mnoho myšlenek, které bych podepsal a postojů, pro které si je možno Masaryka vážit, stejně jako těch, se kterými zásadně nesouhlasím (a kterých je podstatně více).

I proto jsem se rozhodl u příležitosti 75. výročí Masarykova úmrtí sepsat text, ve kterém chci – tak trochu proti zvyklostem, které v podobných situacích velí psát jen to pozitivní, chválit, oslavovat ba zveličovat – lehce nastínit i některé skutečnosti, které podle mého soudu nejsou v masarykovské literatuře (až na malé výjimky) běžně reflektovány, ač by jistě za zmínku stály.

Aniž bych chtěl upírat Masarykovi zásluhu o stát či množství vykonané propagandistické a diplomatické práce, kterou odvedl během zahraničního odboje i následného prezidentování, jsem přesvědčen o tom, že jde o postavu minimálně kontroverzní, u které by mělo být historiky dáno na misku vah i to problematické, co se k ní pojí. Je jasné, že v jejich hodnocení i v hodnocení veřejnosti díky svým zásluhám o republiku vždy nakonec klesne miska Masarykových předností, které tak převáží nad zápornými či problematickými momenty jeho života. Ale neměli bychom proto rezignovat na střízlivé hodnocení jeho významu. Postavě samotné to nikterak neublíží a nám to naopak pomůže. Vždy je lepší být poučený o pravém stavu věcí (byť spolknout nejednu hořkou pilulku), než naivně věřit v legendy.

Je nade vší pochybnost, že kolem Masaryka byla taková legenda vybudována – a to už za jeho života. Legenda o jeho osvobozeneckém úsilí, i legenda, která z něj činila až nadpozemsky čistou bytost, prostou všech hříchů, pochybení a nedokonalostí. Ale už to je nedokonalost charakteru, když někdo souhlasí s tím, aby už za jeho života vznikaly jeho sochy a pomníky. Masaryk mohl krotit až nemístně přehnanou úctu lidí, ale nekrotil – ba prohradně orientovaným tiskem ještě více svoji aureolu upevňoval. To je zvláštní zvláště u člověka, který s takovou chutí vystupoval proti mýtům.

Masaryk byl líčen jako mravní člověk, ba vysoce mravní člověk. Jeho životopisci s leckdy až komickým patosem budovali a dodnes budují jeho dokonalý obraz coby člověka vždy skromného, duševně vyrovnaného, vždy a všude ve všem se ovládajícího, který nepronesl lži, nenechal se vyprovokovat k nepěknému slovu, vyzařovala z něj láska, moudrost a odvaha a velikost ducha.

Víme ale přitom, že Masaryk dovedl být ješitný, pokud šlo o uznání jeho zásluh a o udržení svého vlivu v novodobé republice a až neskutečně drsný v metodách, kterými toho dosahoval. Není pravda, že nejhorším Masarykovým odsudkem toho, s kým nesouhlasil, byla slova o tom, že dotyčný je „nepěkný člověk“. Masaryk se často vůči svým ideovým oponentům vymezoval velice ostře, napadal je, vysoce příkře soudil a hodnotil, ba urážel – když nemohl pro svůj úřad veřejně, pak alespoň anonymními či šifrovanými články. I o lidech, kteří mu byli bezmezně oddáni, smýšlel pohrdlivě (kupříkladu Janem Herbenem pohrdal, nic pro něho prý neznamenal).

Vzývaný Masarykův rodinný život, o kterém se vydávaly brožurky, v nichž se chválilo, jak je v domácnosti pokrokový a starostlivý, jak se věnuje dětem, umí jim vyměnit pleny a doma vždy odhlédne od práce a vozí své ratolesti na těžkých svazích antických filosofů, vyznívají trochu jinak ve světle některých novodobých zjištění – že svého nejmilejší (protože nejmladšího) syna, když tento nedosahoval kýžených studijních výsledků a hrozil ctihodnému profesorovi přinést ostudu, raději poslal do několikaletého vyhnanství do USA a vůbec se o něj nezajímal, přestože Jan nesmírně trpěl tímto otcovským odmítnutím, které bylo o to nespravedlivější, ježto Jan byl po matce nervově labilní a v USA strávil nějaký čas let v ústavu pro choromyslné. Zdá se tedy, že Masaryk rodinnou výchovu příliš nezvládal. Také v jeho vztahu k ženám najdeme rozpory mezi slovy a činy – ten, kdo měl za svého života plná ústa slov o věrnosti a pohlavní čistotě, si nechal v kmetovském věku zamotat hlavu románky s mladými ženami, takže i dcera Alice musela otce napomínat, že se zpronevěřuje památce své milované ženy.

Masaryk byl podle všech indicií členem svobodozednářského řádu, ač to sám popíral, což vysvětluje otevřené dveře, se kterými se setkával během své odbojové činnosti všude po světě. Zednářem byl jeho tchán, jeho syn i nejbližší spolupracovníci. Masaryk sám z řádu, kde nejspíše už několik let předtím působil, vystoupil až v souvislosti se svou prezidentskou funkcí.

Za svých studií se zabýval zkoumáním spiritismu, okultismem a hypnotismem (byť musíme dodat, že mu nepropadl a snažil se ho vědecky vysvětlit). Byl přesvědčeným socialistou (byť s výhradami k Marxovi), členem Fabiánské společnosti, radikální socialistické skupiny intelektuálů věřících ve vítězství socialismu nad světem (a pracujících na tomto zadání). Coby elitářská skupina se světovládnými plány byla Fabiánská společnost (s podivným logem vlka v rouše beránčím) také něco jako předchůdkyně současných vlivových spolků typu Bilderberg, Trilaterální komise či CFR.

Masaryk byl kosmopolitou, Evropu viděl jako pomyslnou laboratoř předurčenou k pokusům o sjednocení. České poměry pohrdlivě považoval za Kocourkov a vybízel lid k evropanství. Podporoval myšlenku Spojených států evropských a mnozí jeho vrstevníci – intelektuálové o něm hovořili jako o vhodném (ba nejlepším) adeptu na prezidenta takové federace. Sám byl ostatně vůdcem alespoň Demokratické unie středoevropské, jak se nazývalo sdružení malých států usilujících během války o sebeurčení.

Vystupoval až fanaticky proti římsko-katolické církvi a proti klerikálům, jak nazýval její zástupce, na druhou stranu sveřepě hájil zájmy židovské a sionistické. Může se jevit jako sympatickým jeho veřejné a samozřejmé prezentování víry v Boha v době, která náboženským zanícením spíše opovrhovala, jeho přiznávání se k Ježíši, který pro něj byl vzorem – z hlediska křesťanské ortodoxie však taková víra neměla s křesťanstvím nic společného, když Masaryk neuznával Ježíše coby Krista, odmítal jeho božství a vnímal ho pouze jako ctnostného člověka s učením hodným následování. Nic více.

Podobně ostře jako proti církvi vystupoval i proti nacionalismu a vlastenectví, které pro něj bylo jen zbytečným fangličkářstvím, v praktické politice pak proti stranám, které měly národovectví v programu a hrozily tak vychýlit směřování mladé republiky v bouřlivých dvacátých a třicátých letech jiným směrem, než si Masaryk, považující se za jejího duchovního otce, přál.

Byl bořitel – liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Jak to jednou popsal Herben, když vzpomínal na mladická léta časistů (skupiny kolem listu Čas): „Rozbíjet a ničit starý svět a na jeho troskách vybudovat svět nový a lepší.“ Nebo též: „Řezat, řezat a řezat.“ Ve svém boji proti rukopisům si počínal až tak ostře, že ke stáru této své mladické nerozvážnosti a přehnané horlivosti litoval a uvědomoval si, jak mnoha lidem mohl ve svém zápalu ublížit a ukřivdit.

Jeho vlastní (realistická či pokroková) strana byla přitom okrajovým jevem, nevolitelná (označovaná i samotnými přívrženci za až příliš prožidovskou ba sežidovštělou), strana spíše – dnes bychom řekli – mediální (obdoba středových havlistických straniček dneška) a sotva vůbec stačící k tomu, aby vydobyla poslanecký mandát alespoň pro Masaryka samotného, který byl v politické izolaci minimálně od chvíle, kdy proti vůli národa hájil židovské zájmy v kauze degenerovaného vraha Hilsnera. To, co mu doma nesmírně uškodilo, mu však zjednalo renomé na Západě, kde Židé byli ve vedoucích pozicích (v politice, tisku, finančnictví aj.) a za jeho postoj v hilsneriádě mu proto vycházeli vstříc.

Jeho obrat ve vztahu k Rakousko-Uhersku je dodnes historiky nevysvětlený a podle některých i nevysvětlitelný a jako takový vysoce podezřelý – coby neautentický, vnitřně nepřesvědčivý, jakoby na příkaz vykonaný. Ten, kdo do poslední chvíle podporoval rakouskou federaci, odmítal věřit v nějaký hrozící světový konflikt a v pád Rakousko-Uherska a který budoucnost českých zemí viděl i nadále pod habsburskými křídly, se se začátkem války stává revolucionářem a jako téměř jediný z politiků aktivně usiluje o rozbití monarchie a vznik samostatného státu. Stal se náhle dokonce tak radikálním, že přemýšlel, že by v pozici diktátora, kterým de facto byl, když ho za něj legie prohlásily, svůj plán uskutečnil i silou – za pomoci „svého“ vojska, kdyby byl v českých zemích potřebný domácí převrat nenastal.

A jakkoli přitom domácí převrat nastal, Masaryk ve své ješitnosti nechtěl zásluhy o něj jeho protagonistům uznat a po celý život zdůrazňoval hlavně diplomatické úspěchy své vlastní odbojové činnosti, které především podle něj vedly k založení státu – dokonce navrhoval, aby se jako den oslavy vzniku Československa ustanovil místo 28. října (který byl příliš spjatý s domácím odbojem) vybral jiný termín pojící se k těm politickým událostem, na které měl bezprostřední zásluhu právě on s Benešem. Celé období první republiky bylo prosyceno nekončícím sporem o to, kdo měl na převratu větší podíl, což poněkud připomíná v lecčems podobný spor současný o tom, kdo se zasloužil o pád komunistického režimu (zda disidenti, jak tvrdí havlisté, nebo se zhroutil sám svojí vlastní neschopností a apatií lidí, jak soudí klausovci).

Podobnost je i v tom, že oba převraty a jejich „sametovost“ byly podle všeho předem připraveny a zaranžovány (nebo-li vlivnými eminencemi v zákulisí odsouhlaseny), kterážto skutečnost má potenciál poněkud umenšit význam, který je Masarykovi respektive Havlovi přisuzován. Ukázalo by se pak, že byli pouze vyhlédnuti zahraničními mocnostmi a jejich zpravodajskými složkami, aby naplňovali scénář, který byl už předem přichystán jinde a jinými (zatímco o Havlovi se mluví jako o agentu CIA, Masaryk byl podle některých autorů agentem britských tajných služeb, kterým vynášel důvěrné informace například o stavu rakouské armády). V obou případech také hraje roli jejich zednářství, které jim nejen otvíralo dveře při mnoha jednáních, ale které mohlo být i jakousi podmínkou tohoto jejich vyvolení na jedné straně a které  určovalo (přesně vymezovalo, podmiňovalo) jejich další kroky na straně druhé. Oba tak byli pouhými vykonavateli přání těch, kteří stáli služebně (či svým zasvěcením) výše, ve vztahu k veřejnosti tedy spíše figury mající budit zdání politické samostatnosti, ač jednající přísně v intencích zájmů velmocí. I to by vysvětlovalo vznik masarykovské (ale i havlovské) legendy, protože každé takové podezření, které by mohlo jejich vůdcovskou roli zpochybnit, bylo třeba o to více zakrýt mistrnými tahy propagandy.

Často zdůrazňovaný je Masarykův kladný vztah k legiím, méně se ale ví, jak „své hochy“ nabízel ve prospěch amerických zájmů, které byly čistě pragmatické a obchodní (vůbec nešlo o to zastavit bolševickou revoluci v Rusku, tu ostatně USA a Západ obecně podobně naaranžovaně vyvolal) – ve svých memorandech Masaryk vyzýval Američany, aby využili rozvratu v Rusku ke svým obchodním zájmům, doba že je prý k tomu nesmírně příhodná a nabízel se při té příležitosti, že se svou padesátitisícovou armádou jim může být k službám. Masaryk také zatížil stát, který ještě ani neexistoval, ohromnými dolarovými půjčkami u amerických bankovních domů, které sjednával k pokrytí těchto vojenských nákladů – podle svých slov i proto, aby upevnil vztah Československa ke svým spojencům.

Masaryk má také nepřímou vinu na smrti tisíců lidí, když se ve své propagandistické kampani, jak se nejednou svěřoval, snažil válku protahovat a například osobně amerického prezidenta Wilsona přemlouval, aby konflikt ještě neukončoval. To, že potřeboval na propagandu ve prospěch Československa více času a nehodil se mu proto brzký konec války, je logické, ale není jasné, jak se to slučuje s Masarykem tak proklamovanými „mravními“ a „humanistickými“ ideály. Tu nacházíme opět pokrytectví podobné tomu Havlovu, kdy se slova neslučují s činy.

Historik Antonín Klimek, ač Masarykův obdivovatel, nám zanechal svědectví o tom, kterak byl první prezident také mistrem intrik a zákulisního politikaření, když chtěl vývoj ve státě napřít tím správným směrem, čehož dosahoval svévolným zasahováním do politického dění, mediálními kampaněmi či zneužíváním informací, které o jeho protivnících shromažďovala neformální síť hradních informátorů, donašečů a špionů. Příkladem může být vykonstruovaná aféra proti Radolu Gajdovi (obvinění ze špionáže pro Sověty) či snaha o diskreditaci Jiřího Stříbrného (kterého přitom Masaryk zpočátku podporoval, i finančně) skrze objednaný a smyšlený lékařský posudek MUDr. Trýba, který měl dokazovat (samozřejmě neprávem), že Stříbrný trpěl syfilidou, je tudíž duševně chorý, pro stát nebezpečný a měl by být internován (historka až příliš připomíná pokus několika současných protiklausovsky smýšlejících psychiatrů, kteří s podobně fingovaným lékařským posudkem chtěli dosáhnout téhož). Najdeme dokonce i personální souvislosti, kdy se v současném pokusu o zneužití medicíny angažoval Martin J. Stránský pocházející z židovské rodiny Stránských, která už za první republiky bojovala po Masarykově boku proti tehdejší pravici (M. J. Stránský je pravnukem Adolfa Stránského a vnukem Jaroslava Stránského, kteří byli součástí masarykovské hradní kliky a se svými Lidovými novinami se nejednou nevybíravým způsobem účastnili Masarykových výpadů proti konzervativním silám první republiky). Zajímavé je, že tehdejší komplot proti Stříbrnému nese znaky zednářské akce – jak Beneš s Masarykem, od kterých iniciativa na Stříbrného diskreditaci vyšla, tak Václav Klofáč, bezprostřední Stříbrného oponent ve straně národních socialistů, který útok vedl, tak lékař, který byl pro tuto špinavou práci vybrán (MUDr. Antonín Trýb) patřili ke svobodným zednářům, což by vysvětlovalo, proč Trýb nejprve „bratrskému“ nátlaku vyšel vstříc, ač osobně svého činu litoval, vnitřně s ním nejspíše nesouhlasil a svůj falešný posudek později odvolal a Stříbrnému se omluvil.

Masaryk a jeho rodina věřila ve své vyvolení pro vůdcovskou roli v novém státě. Odtud pramenila i jistá povýšenost nad běžné politické poměry, nechuť k stranické politice a sklon k elitářství (opět tak viditelná u Václava Havla). Masaryk také často stranickým politikům vytýkal, že jsou nezkušení, neprozíraví, naivní, příliš povrchní a nedovedou pragmaticky předvídat, rozhodovat, analyzovat situaci. Sám ale v několika případech fatálně selhal – a to ne v případech srovnatelných s nedůležitými vnitrostranickými půtkami, ale v záležitostech klíčových. Neviděl například nebezpečí v německém nacionálním socialismu a v postavě Adolfa Hitlera a zlehčoval toto dění v Německu, za spolupracovníka, kterému bezmezně věřil a kterého po celý život tvrdě prosazoval a učinil z něj i svého nástupce, si pak vybral člověka, který se sice projevil během zahraničního odboje jako snaživý a pracovitý, ale který nebyl vhodný na státnickou pozici, člověka, který dvakrát po sobě v této pozici selhal, člověka nepříliš rovného charakteru a spíše nízkých morálních kvalit. Tímto neopatrným krokem vlastně pohřbil své vlastní dílo.

Zajímavou otázkou je pak samotný Masarykův původ. Masaryk byl podle některých svědectví nemanželským synem židovského velkostatkáře Nathana Redlicha (jak ve svých vzpomínkách píše například židovský spisovatel a lékař Heinz Jakob Tauber), když tento přivedl do jiného stavu Terezu Kropaczekovou, služebnou, která tehdy u Redlichů sloužila a milostnou eskapádu pak zakryl domluveným sňatkem Terezy s dalším ze svých zaměstnanců, chudým a negramotným kočím Josefem Masárikem. To by pak vysvětlovalo nadstandardně kladný vztah Masaryka k židovskému elementu, jeho sionistické cítění i hlubokou úctu, kterou Židé k Masarykovi chovali za jeho života a chovají i dodnes.

To jsou jen některé a jen letmo nastíněné aspekty Masarykova života, které by neměly být opomíjeny a které je, myslím, správné a vhodné připomenout ve chvílích, kdy si Masarykovo dílo připomínáme.

V úvodu jsem se zmínil i o některých pozitivních myšlenkách, které jako konzervativec mohu na Masarykovi ocenit. Jsou jimi například odpor proti potratům či proti kontrole populace (na základě tehdy módních malthusiánských konceptů).

A zaujal mne i jeho realistický pohled na korupci, který by stálo za to připomenout dnešním pokryteckým křiklounům proti korupci, kteří ji zneužívají k útokům na národ. „Korupce není nijaká vlastnost národní, ta se najde přece všude,“ řekl Masaryk v rozhovoru s žurnalistou Emilem Ludwigem.

Ostatně, sám dobře věděl, o čem mluví. Celá prvorepubliková hradní propaganda stála na korupci, kdy si Masaryk s Benešem platili přízeň domácího i zahraničního tisku z téměř bezedných tajných fondů ministerstva zahraničí.

Tak se vytvářela ona legenda. Legenda o Masarykovi…

http://www.prvnizpravy.cz

30 komentářů u „Legenda o TGM. K výročí Masarykovy smrti

 1. A zajímavé je kdo tu legendu tvořil..Samozřejmě že židé, kterým šel Masaryk na ruku řeba i v kauze Hilsneriáda…Takže ohledněš tatíčka MASARYKA to nebude tak růžové jak jsme se učili ve škole. Všecko je zmanipulovaný celá historie.

  Přikládám krátký úryvek z vynikající Příhodovi knihy „T. G. Masaryk – studie vyvolencovy krycí legendy“

  Studie vyvolencovy krycí legendy“ dr. Jana Příhody je drobným, ale významným příspěvkem k odhalení hluboce zakořeněného mýtu o Masarykovi, systematicky vytvářeným převážně židovským tiskem i silně judaizovaným školstvím první republiky, a na níž do jisté míry postavil svou „legitimitu“ i nový režim po listopadu 1989.

  Z Masarykovy protičeské, protikřesťanské, zato horlivě probolševické činnosti v zájmu židovských cílů zde autor velice mnohé jen naznačil nebo zcela pominul, což je při daném rozsahu jeho studie pochopitelné. Podstatně důkladnější poučení je ve výše zmíněném a často citovaném základním díle prof. Jana Vrzalíka „T. G. Masaryk“, které bohužel dodnes zůstává v rukopise. Ve věci polenské rituální vraždy je nejlepším pramenem kniha Jana Ryse „Hilsneriáda a T. G. M.“, stejně jako ohledně sporného Masarykova členství v zednářstvu.

  Vzhledem ke specificky konspirativnímu charakteru zednářského bratrstva lze jen zřídka kdy předložit nezpochybnitelné důkazy členství v lóži. Proto také autor studie závěrem kapitoly o lóžové příslušnosti Masaryka píše: „… nelze přehlédnout, že přímo ideálně splňoval všechny podmínky k němu.“

  Dílo dr. Jana Příhody v největší možné stručnosti ukazuje pravou tvář idealizovaného T. G. Masaryka, který díky svému původu po skutečném otci hájil fanaticky věc Židovstva lží, hospodářským i politickým nátlakem, společenskou izolací a v případě potřeby sáhl i po fyzické likvidaci.

 2. Taticek“ Masaryk se nemylil.Zaridil osvedceny typ demokracie, ktery podporoval nestydate okradani jak statu, tak obyvatelstva voldemortskymi bankami. Voldemortsky pan Preiss, reditel Zivnobanky mel vetsi plat, nez vsichni jeho zamestnanci dohromady. Nezamestanani chodili po mestech s napisy: „Vezmu jakoukoliv praci za stravu“. O takove bide se za Rakouska-Uherska v Ceskych zemich nikomu ani nezdalo. Do demonstrantu se strilelo. A „Taticek“ vedl intelektualni „Hovory“ o demokracii, moralce a usporadani sveta. Pro nej za vsechno mohli jenom ti nedokonali, blbi a nevzdelani lide, co se nehodili do jeho dokonaleho systemu.
  Ta sama „osvedcena demokracie“ se provozuje i dnes. Raj pro zlodeje, podvodniky, vrahy, tunelare a voldemortske „exekutory“.

  • Jan Rys byl vynikající znalec židovsko-zednářské problematiky a to je v této souvislosti důležité!!
   Ne to, co o něm naslintala nenávistná židovská propaganda – případně po ní papouškující debilové!

 3. Kdy budou vyhnáni z Evropy jako byli kdysi vyhnáni z Egypta a vyhnáni z Babylonu? Ve jménu všech sociálních revolucí a reforem vždy páchají násilí na lidu vedenámu k nevzdělání.

 4. Pocit hnusu z autora se blíží obdobnému pocitu z jeho protektora. Přeji oběma(a nejen) co nejbližší výměru spravedlnosti. mklepal
  Masaryk se vracel z Ameriky na lodi a uvažoval pro nejbližší období nové republiky i s diktaturou- měl jistě na mysli, že v republice operují i podobné zrůdy.
  Po své sedmdesátce jsem zvlášť hrdý na svou příslušnost k našemu národu kvůli těm pár desítkám mužů a žen, v jejichž čele stojí největší zjev našich dějin,TGM. Kňourání Bartošů,Klausů etc. je „pod naši rozlišovací schopnost“-abych parafrázoval časté výroky jednoho blbce.

  • Co se týče Klause tak ten je samozřejmě Židem také. Tato informace je známa už od začátku
   90. let. Jeho manželka L. Klausová je samozřejmě také Židovka. Klaus má teď úlohu tzv. euroskeptika (stejně jako jiní Židé v Evropě) – a na to se bohužel chytá hodně Nežidů. Tak u nás
   vystupují i Židé Tomský, Bobošíková, Železný (Eisenkraft) a další.. Samozřejmě, že jsou všichni
   rovněž členy zednářských lóží. Čili není rozdíl mezi Klausem a Fischerem. Oba mají pouze rozdílné
   úlohy od mocenského židozednářského vedení. Informace o Klausově židovském původu pochází
   od M. Dolejšího – autora Analýzy 17. listopadu 1989. Podle jeho informací je Klaus rovněž členem
   (stejně jako byl Havel) výhradně židovského zednářského řádu B´nai B´rith. Tyto informace jsou
   dostupné v úvodu studie Traiana Romanesca; Páni a otroci 20. století – Světová židovská konspirace.
   Tuto vynikající práci si můžete stáhnout z internetové stránky:
   http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

 5. Bartoš ja hanba českého národa. Ale buďte klidný, většina ho pokládá za obecního idiota.

  • Bartoš je hanba českého národa, protože se vzpírá židovské nadvládě a rozebírá tuto tématiku??!!!
   Hanba by měla být Čechům, kteří o tom drží hubu!!!!! A to je ta zdegenerovaná většina o které mluvíš!

 6. 4katolík: Co to je za stránky to Spiknutí proti lidstvu? Nějaká recese s cílem zesměšnit katolickou církev? P.S Používáte kondom nebo preferujete metodu neplodných dnů?

 7. Co se ptáte jako hloupé ironizující hovádko? Tak do oněch stránek nahlédněte a přečtěte si je (pokud umíte číst) a tím nemyslím pouze obsah, ale především velmi kvalitní a jinde nedostupnou literaturu! Autoři knih jsou z velké části katoličtí teologové, kněží, atd.. Nečekejte ovšem, že tyto stránky podporují současnou vatikánskou heretickou pokoncilní sektu, která je ovládána Židy a zednáři a s katolicismem nemá nic společného. Tyto stránky dělají pravověrní katolíci a autoři knih (jak už jsem podotknul) jsou také z velké části duchovní. Takže na Vaší hloupou otázku o zesměšnění katolické Církve odpovím – přečtěte si dílo kněze Maurice Pinaye; Spiknutí proti Církvi. Tam najdete celkovou odpověď (a pochopíte pak i motivaci autorů stránek) – pokud to ovšem chcete vědět skutečně a ne pouze ironizovat. Obavám se však, že u Vás jde o ironii..

 8. 4 Katolík: Já do těch vašich vnitrokatolických sporů zase tak nevidím a celá ta církevni hierarchie at už pokoncilní nebo předkoncilní mi přijde jako spolek senilních páprdů naprosto odtržených od reality (čestnou vyjímkou je nedávno zesnulý kardinál Martini) a svým způsobem i zločinců nesoucích odpovědnost za epidemii AIDS v subsaharské Africe. Možná by jste měl emigrovat do Saudské Arábie tam by jste se svými názory možná měl i úspěch. Jo já zapomněl tam vlastně nevládnou katolíci.

 9. Mě Vaše zblblovské ironizující žvásty nezajímají a Váš tzv. názor na Církev je vytvářen prolhanými židovskými médii – které jenom jako zblblo (jako většina) papouškujete! Je legrační, že médii zblbnuté individum – mluví o realitě. Pro Vás je přeci realita jen to co vidíte v ubohých řízených médiích, ne?! A co takhle třeba skandály mezi rabíny v synagogách? Znáte nějaký? No samozřejmě, že ne! Protože Vám je neukazují, že?! A pročpak??!

  Jinak o epidemii AIDS rozhodli příslušné kruhy v USA (kde byl vir vyroben ve vojenské laboratoři) a
  v Africe pak aplikován černochům přes „Červený kříž“ pod záminkou očkování.

 10. No to s těmi rabíny to se vám teda povedlo. Židů je podstatně méně než katolíků tak je zákonitě i méně skandálů nicméně když se něco stane do médii se to dostane.Já ortodoxní judaismus vnímám stejně negativně jako konzervativní katolicismus. Rabín Meir Kahane byl stejný magor jako to vaše FSPPX Kritická kniha o judaismu vyšla i v češtině od prof Israela Shahaka. Takže ta „židovská censura“ zase tak silná nebude. Média mne zase tak moc nezajímají moje postoje formovala spíš polemická literatura konkretně třeba Bertrand Russell: Proč nejsem křestan nebo Richard Dawkins: Boží blud. Přitom to neberu jako dogma a ne se vším souhlasím a vůbec jsem skeptický k tomu že můžeme poznat nějakou absolutní pravdu maximálně se ji můžeme postupně přibližovat. Na církvi mne vadí hlavně fakt že kněz nemůže být žena že se kněží nesmí oženit a celkově vůbec naprosto zvrácený postoj k lidské sexualitě.Vy jste však očividně svoji pravdu našel že? Z fanatiků jako jste vy je mi na blití.

 11. Mě je zase na blití z pablbů, jako jste Vy, kteří si své postoje utváří výlučně na základě prolhaných médií (televize). A z Vás to úplně řve. Takováto individua pak podsouvají jiným fanatismus – jen proto, že jejich postoj není v souladu s oficiální vylhanou „realitou“, že?! Vaše směšná připomínka Žida Shahaka (jeho knihu znám) je ukázkou, že o podstatě problému nemáte ani potuchy! Shahakova kniha není žádnou skutečnou kritikou judaismu (proto také mohla vyjít oficiálně), ale zcela účelový tah! Ale to zde rozebírat nebudu, protože se obávám, že by jste tomu příliš neporozuměl. Vaše směšné bryndy o tom, že kdyby se nějaký skandál (jak jsem říkal mezi rabíny v synagogách – a že těch prasáren tam musí být) stal, do médií by se dostal je vskutku UBOHÝ!! V masových médiích (v televizi) nic takového neuvidíte i kdyby jste žil tisíc let! To Vám garantuji. Židé žádný takový skandál nikdy neukáží! Pokud tedy nepovažujete za skandál to, že by mohli ze synagog (teoreticky) ukázat to, jak se Židé při svátku Purim schlastají do němoty a váli se po sobě jako prasata. Ale ani tuto drobnost nikdy neuvidíte. Takže se smiřte s tím, že sexuální a podobné skandály Vám budou Židé (v jimi celosvětově ovládaných médiích) ukazovat pouze z kostelů a klášterů! Užijte si těch židovských exkrementů..! Jinak nevím proč pravověrným katolíkům přisuzujete FSPPX??! S tímto zednáři podstaveným a řízeným „bratrstvem“ nemají pravověrní katolíci nic společného! A pokud se k tomu někdo hlásí, pak to není pravověrný katolík. Ale sám jste výše říkal, že těmto věcem moc nerozumíte, pak nechápu, proč to zde zmiňujete? A že jste skeptický vůči tomu, že můžete poznat pravdu? Svatá prostoto…! Když si před poznáním sám zavíráte vrata – pravdu nikdy nenajdete.. Ale poradím Vám – sledujte často televizi – tam jednou tu pravdu najdete!!

  P. S. – je prastaré, že ti co nemají pevný postoj a hledají…označují ostatní za fanatiky. Je to ale pouze Vaše vina, že jste si nechal od této chaotické doby (zdůrazňuji uměle rozvrácené) vnutit „názor“, že všechno je relativní.

  Jo a k těm Vašim dvěma autorům – uměl jste si opravdu vybrat, jen co je pravda! Mezi tím a
  televizí není totiž žádný rozdíl!!

 12. K FSPPX se hlásí třeba Semín měl jsem asi mylný názor že je to váš člověk. Opravdu jsem netušil že v ŘKC je tolik frakcí které se navzájem obvinuji z nepravověrnosti a zednářství a docela se tím bavím trochu mi to ovšem připomíná spory mezi stalinisty, maoisty a trockisty v komunistickém hnutí. 🙂 Nakonec Graham Greene v jednom rozhovoru řekl že existuje určitá podobnost mezi věřícím katolíkem a přesvědčeným komunistou. Dodal ovšem že papež (tehdy Jan Pavel II) by mu to asi neschválil 🙂
  P.S Na TV se prakticky nedívám

 13. No, nevážený, jestli by se měl někdo bavit, tak bych to měl být zde určitě já!! A to nad Vaší naprostou desorientací.. Začnu od konce – jste už asi padesátý, co mi během dvou let v takto podobných diskuzích tvrdí, že se na TV téměř (nebo vůbec) nedívá. To je opravdu legrační.. Přitom tento typ lidí (Váš) dřepí právě naopak před obrazovkou od rána do večera. Odtud také jejich blbost. Co se týče ŘKC (tzn. řeckokatolické církve) – tady plácáte naprosté zhovadilosti a nevím, co jí sem pletete! Já jsem tu hovořil a hlásil se pouze ke katolické církvi (resp. k pravověrným katolíkům) – což není totéž co sídlo – Řím. A vysvětloval jsem to tím (viz. výše), že pravověrní katolíci neuznávají a ani nemůžou uznávat Židy a zednáři řízenou pokoncilní heretickou vatikánskou sektu. Takže proč tu slintáte o řeckokatolické církvi opravdu nevím?! Po II. vatikánském koncilu sedí na Petrově stolci nepravý papežové (neplatní) – čili máme tu stav tzv. sedisvakance (kdy je papežský stolec neobsazen). Čili jménem lžipapeže Janem Pavlem II. tu házíte zbytečně. Byl to po matce Žid a zednář – a navíc těžký heretik, který svými herezemi úmyslně ničil Církev svatou. Čili opět se ukazuje, že plácete o věcech, kterým vůbec nerozumíte! Semín a spol. je člověk, který podporuje FSPPX – které je jak už jsem řekl podstaveno a řízeno zednáři (což většinou obyčejní členové jako Semín nevědí) a ještě podporuje pokoncilní pseudopapeže, takže s pravověrným katolicismem nemají nic společného! Ale stejně tak nemají nic společného, respektive se nehlásí k řeckokatolické církvi.. Takže jestli se tu někdo skutečně baví tak jsem to já…! Ovšem nejvíc jste mě pobavil s tou židovizí! Opravdu jste asi padesátý… Vždycky ty největší zblbla řvou, že se na televizi vůbec nedívají!!

  P. S. – jinak pro Vaší orientaci. V katolické církvi neexistují žádné frakce. Církev zde byla a bude vždy jedna – KATOLICKÁ. Protestanté a podobní jsou pouhými odpadlíky a s katolickou církví nemají nic společného. Máme tu pouze onu ojedinělou historickou skutečnost, že po II. vatikánském koncilu katolickou církev (Řím) ovládl nepřítel – Židé a zednáři a používají jí jako nástroj své politiky. Ale katolická církev žije dál v roztroušených skupinách pravověrných katolíků (sedisvakantistů – to není žádná frakce) vedených biskupi a knězi po celém světě. To je skutečná katolická církev – zkrátka ta, která je stará 2000 let. Ale to je na Vás asi vše příliš složité, že?! Já Vám poradím, nedělejte za každou cenu chytráka a nekomentujte to! Pokud by se chtěl někdo ovšem náhodou touto tématikou zabývat, toho odkazuji na:
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

 14. Teď jsem si ale uvědomil, že jste zkratkou ŘKC mohl myslet římskokatolická církev. Pokud ano, na
  podstatě toho co jsem rozebíral výše se nemění vůbec nic. V katolické církvi žádné frakce neexistují
  a FSPPX není katolické, ale sektářské. Hlásí se k oficiální heretické pokoncilní sekté a považuje jí
  za katolickou. Viz. výše.

 15. Ale pane katolíku já se opravdu na TV nedívám. Zpravodajství si najdu na webu (BBC, Al Jazeera, France 24, CNN, Fox, Russia Today) z českých servrů Britské listy. Filmy si stáhnu. Hudba včetně celých koncertů je na You Tube. Já vám váš názor že FSPPX je sektářské nemíním vyvracet z vašeho uhlu pohledu možná je (každopádně těch pár mých katolických přátel by si nad váma asi tukali nejspíš na čelo) jenom by mne zajímalo kolik vás pravověrných katolíků teda vlastně je když církev ovládli „židozednáři“. Asi moc ne že? A nepřipadáte si pak trochu jako Don Quijote? Každopádně doufám že se za moji hříšnou duši aspon pomodlíte 🙂

 16. Ale to víte, že židovizi sledujete od rána do večera! Viz. výše… Vždy ty nejvíce vymyté palice židovskými médii řvou, že se na televizi nedívají. Poslouchám to léta.. Jsem rád, že jste dospěl k „bodu“, že se se mnou nehodláte přít o charakteru FSPPX. Když něčemu nerozumím, tak je logické, že se k tomu nebudu vyjadřovat, že?! No a Vaše nekatolické přátele nechme stranou. Pokud podporují heretickou vatikánskou sektu, či FSPPX nemají s katolíky nic společného! To je skutečnost, kterou jsem si nevymyslel já! A důkladněji se k tomu vyjadřuji výše, takže opakovat to je zbytečné. Jinak si dál pouštějte židovské BBC, CNN apod. Jsou to opravdu zaručené, pravdivé kanály! A hlavně si znovu přečtěte kvalitní židovské a zednářské autory Bertranda Russella; Proč nejsem křesťan a Richarda Dawkinse; Boží blud. Ať se dokážete dobře zorientovat…!!

 17. Velmi stručná ukázka z díla J. Rothkranze; Maastrichtská dohoda – konečné řešení pro Evropu
  (I. díl, 1992):

  ….Velké rozhlasové a televizní společnosti se vůbec všude nacházejí v těch správných internacionálních rukou. „Tak kupř. tři největší televizní společnosti celého světa, americké ABC, CBS a NBC jsou židovské…“ – Žid William Paley alias Palinsky byl ještě donedávna šéfem CBS, hebrejský bratrský pár Davida a Roberta Sarnoffových vytvořil stanici NBC, jejíž současný ředitel se jmenuje Julian Goodman a svého času pod jménem Leonard Goldenson řídil stanici ABC do té doby, než byl vystřídán souvěrcem Fredem Silvermanem. Abychom však neztratili z dohledu Evropu, tak tedy vězme, že „jako nejmocnějšího muže světa v oblasti filmu a televize“ oslavovaly před lety židovsky řízené londýnské noviny Times (viz dále) jistého „sira“ Lewa Gradeho, který se původně – ještě bez přídomku „Sir“ – jmenoval Levi Winogradsky. – Francouzský televizní vysílač TV6 podle 50 % akcií, a tedy většinově, ovládá jeho prezident jménem Marcel Bleustein-Blanchet, který také podle logiky věci zaměstnával jako ředitele jednoho z kanálů jistého Maurice Lévyho, jenž s jeho souhlasem zastával ještě funkci předsedy dozorčí rady kanálu Publicis SA! V Německu – příležitostně jako „katolík“ vystupující – mnichovský velkoproducent hebrejského původu Leo Kirch určuje de facto všechno, co se v hraných, dokumentárních i jiných filmech objeví na plátně, protože má na tomto poli téměř úplný monopol. Vedle něho pak ještě v Lodži narozený židovský producent Artur Brauner financoval každý devátý až desátý poválečný „německý“ film. „Od šedesátých let je Brauner činný také v televizi“……

  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

  • Velmi hezke cteni vazeny pane Katoliku Ja osobne tez katolik ale nyni jiz ateista neb cirkve jsou pouze knutou na poddane a svickove baby pres ktere ,nastrcene debilie se dela potom spinava politiika Viz spolky po USA a da se rici tisice obeti na zivotech (nasledovali vetsinou uchylaky do ruznyc komunit kde zemreli neb verili ) temto prasatum. Dale se da rici ze lide veri necemu co jim kdo nakuka v rannem detstvi do hlavy pozdeji jiz v dobe kdy pouzivaji svuj mozek to nejde. Dale stupidni celibat -to je snad opravdu vymysl buzerantu v prvopocatcich a plodi co -buzeranty, kteri potom zneuzivaji detske ministranty a podobne . Kratce neverte v Boha a Jezise neni dukazu ze by kdy existovali . Jinak ovsem mate uzasne vedomosti rad z nich cerpam

 18. Pane Bartoši, mohl byste prosím uvést některé ze svých zdrojů především pak zmiňovaných životopisů?
  Postačí mi prostá bibliografická informace: Autor, název, rok vydání. Děkuji

 19. Pane Bartoši, chtěl bych se vyjádřit k jedné věci, která mě doslova zvedla ze židle – a to k přednášce o islamizaci (kterou jsem náhodou shlédnul na Vašich stránkách) a k vzteklé reakci Žida Tomského! Omlouvám se, že se k tomu vyjadřuji pod článkem, který s tím tématicky nesouvisí, ale nechci, aby to zapadlo a tento článek je zatím na Vaší stránce mezi prvními. Tedy po shlédnutí oné přednášky mě bylo skutečně na blití a to z reakce Tomského na Váš příspěvek. Ty ksichty a pózy jaké tam dělal no hnus!!! A to jenom proto, že si musel vyslechnout pravdu o tom, že za celou islamizací Evropy, apod., stojí mezinárodní mocenské Židovstvo, které tím sleduje naprosté vyhlazení zbytku křesťanství, oslabení národních států a vytvoření páté kolony, kterou kdykoli podle potřeby můžou využít pro vyvolání nepokojů. Je to ďábelská strategie pod rouškou multikulturalismu!! Na příkladu Žida Tomského je vidět jak vztekle tyto hyeny reagují, když jim někdo šlápne na kuří oko. Jen bych snad k tomu podotknul, že při takových přednáškách je potřeba vystupovat sebevědoměji a stejně tak razantně proti vystoupit (pokud jste takto napaden) jako Žid Tomský! Já vím, mnohdy to nejde už jenom proto, že publikum je většinou „prožidovské“ (protože je zmanipulované) a tato tématika je většině neznámá. Jenom bych podotknul, že by bylo určitě k dané tématice (když už jste se tedy odhodlal tam k tomu něco říci) lepší ocitovat z nejlepšího díla, které s touto tématikou znám (Vám je určitě také známé) – znalce židovsko-zednářské tématiky a světové politiky teologa Johanna Rothkranze s názvem: Kdo skutečně řídí islám? Citovat tam z této knihy by znamenalo tuto otázku nastavit přesně tak, jak stojí, protože Rothkranz to tam popisuje velmi otevřeně a naprosto srozumitelně! To by teprve Žid Tomský prskal! Ale na druhou stranu chápu, že jste to nechtěl vzhledem k okolnostem nastínit zcela otevřeně a na jasných dokladech, které tam Rothkranz uvádí. Jinak doporučuji všem koho tato tématika islamizace (a kdo za ní stojí) zajímá právě tuto vynikající práci!
  Johannes Rothkranz; Kdo skutečně řídí islám?
  (Jako doplněk je vhodné i dílo: Odkud pochází islám?)
  Stahujte z
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

  • Tato vzteklá reakce Žida Tomského je na této internetové stránce. Je v rubrice: Islám. Klikněte
   na rubriku: Islám a tam to je pod názvem: Video z přednášky o islamizaci (a hysterická reakce
   Alexandra Tomského).

  • Mne osobně ten pan Tomský přijde trochu jako suchar takže vaši aversi k němu do jisté míry sdílím i když k tomu mám poněkud jiné důvody. Pan Tomský nedávno na Neffově NP psal že mu vadí když se v pražském metru milenecké páry veřejně líbají. Já říkám přej a bude ti přáno 🙂

   • Mne nesmirne vadi ze prazsti teplousi si nemohou v klidu v metru posoulozit ,treba ve trech ba co dim i ve vetsi skupine zezadu jich muze byt i velke kolo cili -nekonecno A komu to vadi ? No preci zaostalcum co neveri na mensiny sexualni a mensiny Gypsovite Toz pravda ,ze pane Cooper ? vecny to rebel jak rika Hillary ci rypak jak rikam ja

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s