Komu vděčíme za islamizaci?

Vážené dámy, vážení pánové, předně děkuji za pozvání na tuto přednášku, protože jde o téma mně blízké, kterým se zabývám už zhruba sedm let.

Tím ale pro mne zároveň vyvstává problém, co zde říci nového, protože po sedmi letech opakování téhož – po sedmi letech varování před islamizací – už mi přijde ženantní říkat to samé těmi samými slovy. A protože v tomto panelu sedí jen ti, kteří před islamizací varují a není zde žádný skutečný odpůrce, oponent, rozhodl jsem se, že si mohu dovolit být tak trochu za zlobivého a pokusím se na věc podívat z trochu jiné stránky – a možná budu i trochu provokativní. Snad mi to odpustíte.

Že České republice určité nebezpečí islamizace hrozí, je evidentní. Vidím dvě možná rizika – infiltraci českých mešit wahhábistickým islámem, což je téma, kterému se věnuje český konvertita k islámu Lukáš Lhoťan, který vydal nedávno podnětnou brožurku „Islám a islamismus“. Toto nebezpečí je možné podchytit dobrou činností zpravodajských a bezpečnostních služeb. Druhé – pravděpodobnější a podstatnější – riziko vidím v imigraci.

Problém se jmenuje Evropská unie a přesměrovávání migračních toků a sdílení břemene přistěhovalectví. Tím se může velice snadno stát, že problémy, které dnes nemáme, protože zde není žádná velká komunita muslimů, můžeme mít téměř okamžitě ve chvíli, kdy Brusel rozhodne, abychom poskytli azyl několika tisícům běženců. Myslím, že toto si uvědomují už i politici a to je dobře (viz například usnesení posledního kongresu ODS). Co se s tímto dá dělat – nevím. Respektive vím – vystoupit z EU. Nic jiného mne nenapadá.

Ale to zřejmě neříkám nic nového, chtěl jsem jen tyto věci zdůraznit, protože s názvem přednášky velice úzce souvisí a nemohu je nezmínit.

Já bych se ale chtěl ve svém příspěvku zaměřit na příčiny islamizace – kde se vzala, jak to, že s tímto problémem bojujeme. Respektive, kde se vzal multikulturalismus, kterého je islamizace důsledkem.

***

Obecně se – v pravicových, konzervativních kruzích, kruzích kritických k islamizaci – tvrdí, že multikulturalismus je levicový koncept. Ne že by nebyl. Ale podle mne je třeba jít více do hloubky, přesněji určit, kde se vzal a kdo za ním stojí.

Když totiž uvidíme, kdo za ním stojí, možná na celý ten problém nahlédneme z trochu jiného úhlu pohledu a budeme nuceni o něm přemýšlet novým způsobem. A třeba nás něco napadne – něco, co by nás dříve nenapadlo.

Protože nemáme mnoho času, zkrátím to a půjdu hned ke kořenu problému.

Rozložit křesťanskou homogenní společnost mimo jiné konceptem multikulturalismu, který upřednostňuje všemožné menšiny na úkor příslušníků vlastního, hostitelského, národa, je od počátku dílem židovských intelektuálů a filosofů, výtvorem politických a politickofilosofických směrů, které na Západě iniciovali Židé.

V tom není žádný antisemitismus, to je konstatování faktu, který bychom si měli přiznat, protože jím se mnohé vysvětluje. Neházím zde Židy do jednoho pytle, sám pan Tomský je dobrým příkladem toho, že ne každý Žid má radost z toho, když křesťanská společnost eroduje pod vlivem multikulturalismu a jiných myšlenek, ale nemůžeme zároveň popřít, že tento směr má původ v židovských mozcích.

Mnozí z nás se totiž radují, že Židé jsou v boji proti muslimům na naší straně, ale já bych se tak neradoval, protože to byli především oni sami, kdo stojí za současným rozvolněním imigračních pravidel.

Možná to zní pro někoho jako informace nevhodná a politicky nekorektní, protože mluvit kriticky o muslimech se dnes už stalo normou (a já neříkám, že to je špatně – islám je špatný a je třeba ho kritizovat), ale o Židech se nesmí říci nic, co by si mohli vyložit jako kritiku a proto nejspíše i tato má slova budou nepochopena a překroucena. Ale naštěstí je k tomu mnoho literatury, především zahraniční, ale i u nás se tomuto tématu věnoval například psycholog Petr Bakalář.

Z jeho knihy si ostatně vypůjčím některé citace, protože to, co bych tady říkal sám od sebe, by někteří mohli považovat za blouznění konspiračního teoretika, ale Bakalář je vědec a ve své práci cituje jiné vědce, takže to je bezesporu důvěryhodný zdroj informací.

Dokazovat, že Židé stáli u zrodu, nebo že byli disproporčně zastoupeni a vlastně řídili mnohá radikální levicová hnutí, která znamenala pro Západ pohromu, by znamenalo udělat si zde exkurz do historie, na který ale nyní není čas. Můžete ale nad tím přemýšlet a pokud jste k sobě upřímní, zjistíte, že to jsou fakta, která nelze popřít (viz bolševická revoluce v Rusku, Marx a vůbec celá myšlenka socialismu, ale i nepolitické směry, jako například Freudova psychoanalýza – to vše mělo za cíl rozrušit tradiční západní morálku a západní, tj. křesťanské hodnoty.

Ostatně, i mezi neokonzervativci najdeme celou řadu lidí židovského původu – Daniel Pipes, Joshua Muravchik, Norman Podhoretz, Paul Wolfowitz, Richard Perle apod.

V zásadě tak můžeme říci, že Židé dlouhodobě usilují o změnu západní společnosti „takovým způsobem, aby se ukončila existence antisemitismu a poskytla judaismu možnost pokračovat, ať již otevřeně nebo v skryté podobě. Intelektuální dvojí standard těchto hnutí byl ten, že se pokoušely podminovat sociální kohezi nežidovské společnosti, přičemž judaismus měl zůstat kohezivní skupinou.“(Bakalář)

K tomuto všeobecnému cíli slouží jako jeden z nástrojů právě multikulturalismus.

Aby totiž došlo k onomu otevření stavidel imigrační politiky, musela tomu předcházet nějaká indoktrinace, nějaká nová ideologie, která to ospravedlní. A tu v historii skutečně nacházíme, a to v politických konceptech, se kterými přišli především intelektuálové židovské národnosti.

Židé měli a mají i v současnosti například velký vliv na formování sociálních věd (Karl Marx, David Émile Durkheim, Claude Levi-Strauss). Například v 80. letech tvořili Židé 25 % zaměstnanců kateder sociálních věd na elitních univerzitách v USA. V 30. letech byla sociologie považována za „židovskou vědu“. I u nás je řada známých sociologů židovského původu – vzpoměňme jen například pana Gabala, který je ostatně velkým podporovatem multikulturalismu.

Pokud dnes kritizujeme jako ideově naprosto scestnou představu, že je možné všechny kultury považovat za sobě rovné a pokud se toto stalo mantrou kulturních relativistů, pak bychom měli vědět, že s tímto tvrzením přišla Boasova antropologická škola a další vlivní antropologové židovského původu (míněn Franz Boas, „otec“ americké antropologie)

Ale pojďme ještě dále, přímo k Frankfurtské škole (založena 1923 ve Frankfurtu), která často bývá viněna z toho, že zasela to nebezpečné neomarxistické sémě multikulturalismu a vůbec sebezničující nenávisti Západu k sobě samému, kulturní revoluce. To se dnes obecně přijímá, málo se ale ví, že i Frankfurtská škola, nebo alespoň její první generace, byla tvořena výhradně Židy. Byla založena židovským milionářem Felixem Weilem. Nacisté mluvili o Frankfurtu jako o „Novém Jeruzalému“.  Frankfurtská škola propagovala myšlenky Marxe a Freuda (oba Židé) a k jejímu okruhu řadíme vedle zakladatele Maxe Horkheimera a spoluzakladatele Theodora W. Adorna také filozofa Jürgena Habermase, psychologa Erich Fromma, sociologa Waltera Benjamina, filozofa Herbert Marcusea další (všichni jmenovaní byli Židy).

S těmito ideovými východisky, které se podařilo vnutit celému Západu, s touto podporou a popularizací pluralitní a multietnické společnosti, pak bylo možné provádět konkrétní politické kroky.

A i za nimi vidíme silný židovský vliv. Židé v USA se například velice silně angažovali v tom, aby bylo dosaženo změny imigrační politiky Spojených států.

Opět Bakalář: „Cílem židovských aktivistů je maximalizace kulturní diverzity. V důsledku toho bojují za vysoké imigrační kvóty, tak aby se USA staly ´univerzální zemí´. Podobně se snaží ovlivňovat imigrační politiku i v jiných státech. Obvyklým (a pravděpodobně sebeklamným) aspektem současné židovské argumentace je, že Izrael je etnicky a kulturně diverzifikovaná společnost, což je důsledkem imigrací Židů z různých částí světa.“ To přitom není vůbec pravda, o čemž svědčí fakt, že Židé ve skutečnosti nemají zájem o to, aby stejně tak multietnická byla imigrace do Izraele, protože ta je povolena jen Židům.

Ostatně, slavná divadelní hra Melting Pot (1908) – tavící tyglík – pochází z pera židovského aktivisty Jisra´ele Zangwilla, který ji věnoval americkému prezidentovi T. Rooseveltovi. Popisuje Židy jako snadno se integrující menšinu, což ale opět není tak úplně pravda – Židé jsou naopak známi svým kulturním a jiným separatismem.

K pokusům o zavedení přistěhovaleckých kvót do USA docházelo už před 1. světovou válkou, ale Americký židovský výbor (založený v roce 1906) všem těmto snahám úspěšně čelil.

„Přistěhovalecký zákon z roku 1921 například stanovil, že počet přistěhovalců určité národnosti nesměl v kterémkoli roce přesáhnout 3 % počtu jejich krajanů, kteří v roce 1910 žili v USA, ale narod se v cizině. Později se kvóta snížila na 2 % a klíčem pro výpočet se stal rok 1890. Soustředěným úsilím se židovské lobby podařilo v roce 1965 změnit imigrační zákony USA tak, aby se ve jménu humanitárních cílů zrušilo: jednak rasové a národnostní hledisko, za druhé pak požadavky na kvalifikovanost.“ (Bakalář)

Vidíme tedy, že Židé se v minulém století silně angažovali v úsilí, jehož cílem je idealizace přistěhovalectví. Používali k tomu i filmový byznys, umění a další oblasti, ve kterým měli ostatně silné zastoupení.

Aby mi bylo dobře rozuměno, nemluvím tady o nějakém židovském spiknutí, jen tvrdím, že Židé sofistikovaně používají menšiny k tomu, aby oslabili západní společnost v jejím tradičním pojetí (například v USA jsou Židé v jakési pomyslné koalici s černochy proti WASPům /bílým anglosaským protestantům/, protože ty vidí jako přirozené potenciální nebezpečí a chtějí proto oslabit jejich vliv.

Další motivací židovské menšiny může být snaha o neustálé udržování antisemitismu na určité úrovni, protože podle mnoha autorů je jistá nízká míra antisemitismu pro Židy důležitá, protože tmelící. Evropa, po svých zkušenostech se bojící se Židů nějak dotknout, tuto roli plnit nemůže, ale tradičně antisemitsky založení muslimové mohou vytvářet v Evropě potřebné napětí i ve vztahu k Židům a tím tak neustále ospravedlňovat jakékoli politické kroky Izraele. Takže muslimové v Evropě s antisemitskými incidenty mohou být pro Židy spíše výhodou.

Někteří autoři (například Udo Ulfkotte, bývalý korespondent Frankfurter Allgemeine Zeitung ve své knize „Boj v temnotě“) pak tvrdí, že provokace násilí mezi muslimy v západní Evropě je jistým druhem operací pod falešnou vlajkou, která má vést k tomu, aby západní země obviňovaly z násilí muslimské radikály. A tvrdí, že za těmito provokacemi (například bouře v ulicích francouzských měst v roce 2005) stojí agenti Mossadu.

To vše může být odpovědí na otázku, jak je možné, že Evropa přistoupila na tak nebezpečný krok rozvolnění imigrace a absorbování takového množství imigrantů, které přitom absorbovat není schopna.

Závěr

Proč to vše vlastně říkám? Protože mi vadí ten naivní postoj, když se tvrdí, že Izrael je v tom boji na naší straně. Jak by také nebyl, když on ten „střet civilizací“ vymyslel. Ve skutečnosti je to on, kdo nás do toho boje zatahuje, protože se sám bojí arabské přesily, a tak chce ze své kauzy udělat celosvětový konflikt, což se mu daří. A do jisté míry jde i některým lidem o vyvolávání eschatologických nálad.

Takže buďme opatrní, když vidíme, že různé evropské pravicové strany uzavírají přátelství s Izraelem, kam si jezdí pro požehnání a pro rady lidé bojující proti islámu jako je Geert Wilders apod. Myslím, že radit se s tím, kdo za to vše do jisté míry může, není úplně prozíravé a že to do jisté míry diskredituje i ta nová pravicová hnutí v Evropě, protože pak nevypadají autenticky, ale působí dojmem, že nehájí zájmy obyvatel evropských národů, ale zájmy Izraele.

A jde mi také o to, že když nyní hledáme řešení na onen velký problém islamizace a jsme v situaci tonoucího, který se stébla chytá, abychom nepřijímali bez myšlení každé nabízené řešení, protože některá řešení mohou být součástí celého problému, který jsem se tu snažil popsat a mohou ve skutečnosti stav ještě zhoršovat, což může být dokonce i jejich záměrným cílem.

Proto jsem před časem navrhl radikální řešení – odsun všech muslimů z Evropy. Nejen proto, abychom jednou provždy vyřešili problém islamizace, ale aby už do budoucna ani nebylo možné provokovat a zneužívat muslimskou komunitu ze strany komunity židovské jako prostředku k vytváření chaosu ve společnosti a k rozkladu národních států.

panelová diskuze „Nebezpečí islamizace v ČR“, Praha, 14. 11. 2011

17 komentářů u „Komu vděčíme za islamizaci?

 1. Pingback: Video z přednášky o islamizaci (a hysterická reakce Alexandra Tomského) « ADAM B. BARTOŠ |||

 2. Ano, zcela to zapadá do Modu Operandi a podle hesla „Ordó ab chao“, tedy „Pořádek z chaosu“ jako nástroj převratu.
  Teď ne již jenom v Carském Rusku – ale celosvětově (pokud to klapne). Do třetice klíč od slavného židovského
  politika, kterého vykřížil syn Mosche Blanka Srul s Annou Grosschopf. Ten měl heslo: „Nejlepší opozice jest ta – kterou sami kontrolujete.“ MOžná ho ale většina bude znát pod jeho občanským jménem Vladimír Ulyanov.

 3. V únoru nebo březnu 1977 přenášela česká televize přímým přenosem reportáž z vystoupení navrátivšiho se agenta StB z radia Free Europe, kpt. Pavla Minaříka. Velice dobře si pamatuji jeho vystoupení v TV. Pane Bartoši, dlouho jsem přemýšlel, koho mi svým projevem, chováním i neverbálním projevem na přednášce o islamizaci, kterou máte uveřejněnou na videu na těchto stránkách, připomínáte. Podobnost v mnoha rysech je až zarážející. Nepředstavujete mezi hradními konzervatisty právě tu onu řízenou nejlepší kontrolovanou opozici ?. Nemusíte mi odpovídat.

 4. Dobrý den
  1) Nevím, kde se vzalo vaše tvrzení, že migrace a migrační tendence z arabských zemí do evropy je důsledkem multikulturalismu. Tento problém (a je to vůbec problém?) pochází od někud jinud. Příčinou tohoto je za „a“ fakt, že v arabském světě je mnohem větší porodnost než zde v Evropě a přitom sem je z araského světa zcela jasně nejblíže. Čím že jsou tito lidé k migraci motivováni? Co například nestabilními a ne příliš dobrými životními podmínkami v tomto regionu? Despotickými systémy? Dalo by se spekulovat i o tom, že se dlouhotrvající snaha proniknout do Evropy nějak ukotvila do relativní mentality oněch národů. Tehdy se však jednalo o válečná tažení, dnes se jedná o potřebu migrace. (Nechci však nijak posuzovat mentalitu oněch národů, jednak proto, že takové tendence celkově nemám rád, jednak také proto, že jsem se s ní prakticky nesetkal a tak nemám do věci patřičný vhled.
  Vy si neustále stěžujete na multikulturalismus. Dnešní svět není v první řadě multikulturalistický ale především multikulturní, což je otázkou přirozeného vývoje. Je to podobný případ jako to, že se lidé stěhují do měst. Celý svět dnes spojuje internet, telefoní připojení a jiné, obchod a volný trh. Lidé cestují za prací, do lepších podmínek, za studiem, za poznáváním, za příbuznými a určitě za mnohým dalším, co mne nenapadlo.
  Multikulturalismus, jako jakýkoliv jiný „ismus“ je politická ideologie. Zatímco nacionalismus preferuje oddělené navzájem soupeřící hrdé národy a k nim vyzývá, multikulturalismus se snaží, aby se tyto „promýchali“ (avšak přitom vyzývá k solidárnosti a rovnoprávnosti, tudíž nechce žádnou kulturu potlačovat) a to hlavně proto, že to má přinášet určité výhody. (Což zcela jistě přináší, ač nacionalisté preferují radši ony výhody nacionalismu)
  Pokuď však někdo pouze otvírá brány, jedná se spíše o kulturní liberalismus, kde nikdo nevyzývá k mýšení a slučování či k rozdělování, ale řídí se heslem: „Ať si dělá, kdo chce, co chce“. V dnešní dosti přelidněné době, kdy zkrátka je potřeba neustálého pohybu a kdy mýšení je přirozené, je tento liberalismus či mírný multikulturalismus logickým vyústěním a troufnu si říci i správným řešením. Logické také je, že proti tomuto pak vystupují lidé, kteří takovou společnost pijmout nechtějí. Dokuď jsou nacionalisté umírnění a pouze ukazují na krás vlasti a na potřebu nezapomínat tradice atd., potom také oni přispívají k vývoji naší společnosti avšak hranice nacionalismu je velice citlivá a lidé si v sobě stále nesou zvěst, k čemu až že může nacionalismus výustit a co na jeho základě může vzniknout a lidé chtějí svobodu…
  EU má tendence smazávat hranice a bariéry mezi národy a státy, to jí činí kulturně liberální. Je to nadnárodní uskupení (tak jako NATO či OSN) a tak se může zdát mírně multikulturalistickým projektem (především z ekonomického hlediska), avšak jde spíše o udržování dobrých vztahů a vzájemnou pomoc, než o nějaké mýšení.
  2) Multikulturalismus může být v těch či oněch formách více či méně levicový avšak takový je i nacionalismus. (ostatně to jsem vám psal už v jiném komentáři) Obě tyto ideologie pracují s určitou skupinou lidí jako s celkem a tedy nehledí na jedince a snaží se všem diktovat (že by sociální inženýrství?) jak se k otázce kultur postavit. Z hlediska nadnárodní politiky se nakonec může zdát nacionalismus pravicovější, jelikož více než obecnou solidaritu, soudržnost a spolupráci mezi národy upřednostňuje rivalitu, soutěživost a čistě vlastní prospěch. Já se vás však táži. Není to však také pravicovost, když se jednotlivé země kupříkladu dohodnou, že budou spořit do společného fondu ze kterého si vezme vždy ten momentální stát jsa v krizi? (samozřerjmě, že čistě jenom toto by bylo oddalováním problému, když by se nepřistoupil zároveň ke skutečným řešením v rámci onoho státu. Krize je vždy pouhé vyústění zaostalého či na náhlé změny nepřipraveného systému, který je potřeba zlepšit, avšak podmínky k onomu řešení mohou být podobnou vzájemnou pomocí zlepšené.) Jde o praicový obchod, jde o obchod, když státy cosi do společného vkládají a tak si také získávají větší právo, z tohoto něco dostat a obchod je jak známo pravicovou záležitostí a záležitostí svobody. Tak jako se podle pravicové ideologie zajistí nejefektivnější řešení přirozenou soutěží, tak možná lidé postupně přirozeně zjistili výhody diplomacie, dobrých vztahů a vzájemné pomoci v nadnárodním měřítku.
  Nedávno jsem v jednom komentáři psal: „Všichni jsou dnes oblbnutí levicí a pravicí a přitom asi dost možná ani nevědí, jak moc blízko k sobě tyto dimenze ideologií mají. Myslím, že vlastně nikdo svým způsobem nezapadá pouze do jedné z těchto sfér avšak se tak mnozí označují a pro konkrétní případy asi svůj postoj zapomínají či ony pojmy překrucují. Ostatně myslím, že označení pravice a levice v dnešní době lidem v řádném promýšlení a pochopení politiky spíše brání. Je to rozdělení buranské, brutální a naprosto nekorektní. Toto rozdělení vzniklo kdysi dávno ve Francii a dnes přesahuje rámec původně zamýšleného významu.“
  3) Uvádíte zde právě spoustu Židům patřících jmen spjatých s komunismem, ovšem proč nepoukážete na nikoho, kdo Židem není a nebyl? Je tohle snad záměrné dezinformování a vytahování jenom toho, co se vám hodí? I když přistoupím na fakta která uvádíte, mohu dále takto polemizovat…
  Uvědomujete si, že možná bylo tak veliké procento sociologů Židy právě proto, že v tomto oboru byli dobří? To by zas docela odpovídalo i pravicovému pohledu na svět. I kdyby opravdu Židé měli více sklon k multikulturalismu a kulturnímu liberalismu, nemohlo by to být prostě tím, že sami byly často terčy nacionalistického a rasistického útlaku a tak se v jejich mentalitě stákle nesla touha po kulturní svobodě a toleranci? Pokuď se tedy většina Židů postavila proti útlaku obecně multikulturalistickým smýšlením, místo aby se nacionalismu a rasismu postavila rasismem opačným, pak před touto většinou smekám.
  Argumenty ohledně toho, že prvotními komunisty měli být převážně Židé jsou také dosti „zvláštní“´protože, komunismus ve svých začátcích byl zastávaný především těmi, kdo žili v chudé zemi a přitom měli nějaké cítění k jakési rovnosti a solidárnosti a už byli unavení či spíše pobouření vším tím, co se v jejich okolí dělo. Lidé tehdy často jen chtěli určitou solidárnost a ani nevěděli, kam až se komunismus zvrtne a jak se budou komunistické vlády chovat. Pokuď tedy byla v Židech většinová tendence k multikulturizaci společnosti a k toleranci kultur, nedivil bych se ani, kdyby byli v počátcích spřízněnci jakési „změny k lepšímu“ k jisté sociálnosti a solidarity, kteroužto příležitost onehdá kdekdo viděl v komunistické myšlence.
  Pokuď dokáží být multikulturní Židé, kteří mají v Bibli psáno, že jsou vyvolený národ, zaráží mne, když toto nějaký křesťan nechce alespoň pochopit.
  4) Islám není špatné náboženství, jak to vy prezentujete. Většina zvyků, které my považujeme za omezování práv, jsou zvyky vycházející z arbských místních tradic avšak Korán ani Islám k nim nevyzývají. Džihád znamená snaha o zbožný život: Je jasné, že jsou tendence propůjčit sui náboženství jako záminku k bojům a manipulovat skrze náboženství lidmi, až si často zvyknou ony další prvky chápat jako součást náboženství. Takové tendence byly i v Evropě u křesťanství.

  Nerad se vyjadřuji o národech jako celcích a o jejich činosti či povaze, avšak vy jste s tím začal a já vám chtěl ukázat, že i v této rovině je diskuze možná…

  Martin Pavlíček

  • nečítal som váš koment do konca, len sa spítam na na niečo. (písal to aj Bartoš) . čo si myslíte o multikulti v Izraeli?

   • Jen tak mimochodem, v Izraeli není multikulti, je to velmi různorodá společnost, ale ne je to založeno na úplně jiných základech.

 5. https://abbartos.wordpress.com/2011/11/17/komu-vdecime-za-islamizaci/

  No v první řadě bych se vyjádřil k pojmům multikultura, migrace a islamizace. Mutikultura sama o sobě nepředstavuje nic negativního, pokud jsou dodržována určitá pravidla jako například rovnoprávnost, demokratické zákony atd. Multikulti, která byla zavedena v Evropě k tomu má bohužel velmi daleko. Existuje dvojí metr pro různé kultury a v tom vidím kámen úrazu. Pokud média i soudy řeší určitý problém u různých skupin podle různých parametrů, k ničemu dobrému to nepovede. Takže např. veřejné pobuřování je veřejné pobuřování a jako takové by mělo být posuzováno bez ohledu na to, jedná li se o muslima, Čecha, Žida nebo křesťana.

  Migrace je složitější záležitost. Jsou různé druhy migrace. Ekonomické, ideologické, politické a další. Migrace může být pro stát velmi přínosná jak ekonomicky, tak kulturně, ale stejně tak může být zhoubná. Vše záleží na tom, jakým způsobem prochází. Příliš velká nekontrolovaná migrace z nedemokratických oblastí ohrožuje demokracii, to je nesporné, a obzvlášť v případě, kdy stát nedůsledně dodržuje zákony a navíc uplatňuje dvojí metr pro různé skupiny lidí.

  Islamizaci vidím jako negativní důsledek tohoto pošetilého jednání, který ohrožuje demokracii, lidská práva a svobodu ve světě.

  Ne multikulturu a imigraci vidím jako problém, ale nezodpovědný, hloupý přístup západních států k těmto záležitostem vidím jako velkou tragickou chybu 😦

  A nyní k Vašemu článku pane Bartoši.
  Píšete, že u zrodu multikulti stojí vlastně Židé. Možná Vás jako člověk, který žije již přežití 16 let v Izraeli, sionista, který za svůj stát bojuje jak zbraněmi tak mediálně, i udivím, když s Vámi budu souhlasit 🙂 Ano, u zrodu mutikuti stáli mnozí židovští intelektuálové, samozřejmě zdaleka ne jen židovští, je škoda pro vás, že židovské intelektuály pamatujete a na ty vlastní zapomínáte 😦 Ale k věci, mně osobně zaráží ne to, že mnozí Židé prosazovali soužití různých kultur, to není divu po více než tisíciletí pronásledování, vraždění a ponižování. Z těchto výše uvedených důvodů mne ani neudivuje, že mnozí Židé se také snažili o oslabení křesťanského vlivu ve světě, vždyť křesťané po staletí tvrdě usilovali o úplné vymícení judaismu. Mně ani neudivuje, pane Bartoši, že se nad tím pozastavujete a máte pocit, že jste objevil Ameriku. Co mne opravdu udivuje, to je Váš přístup k věci. Přístup z prominutím primitivní, nezodpovědný a krátkozraký 😦

  Za prvé, máte bezpočet svých evropských nežidovských itelektuálů, které můžete obviňovat ze svého multikulti a mezi nimi se ti židovští ztrácejí v davu, ale ani to není podstatné, podstatné je to, že ve své vlastní hlouposti obviňujete kohokoliv, jen ne sebe. Dejme tomu, že multikuti prosazovali pouze Židé (což samozřejmě není pravda). To jako, když Vám nějaký intelektuál řekne, abyste skočil z mostu, tak skočíte? Pak můžete obvinit hlavně sebe ve vlastní hlouposti 😦

  Jinak Židé nepoužívali menšiny, aby oslabili západní společnost, to je hrozný nesmysl, co jste napsal. Snaha Židů byla získat rovnoprávnost v západní společnosti, aby se už neopakovali hrůzy minulých století.

  A co píšete o zneužívání muslimské komunity mosadem nebo bůh ví kým, to už je opravdu chorá konspirační teorie člověče 🙂
  Kdybyste jen trochu logicky přemýšlel, bylo by Vám jasné, že příliv muslimů do Evropy nemůže být nic pozitivního pro Židy. Ve většině státech není Wilders, ale za to je nemálo muslimských voličů, kteří prosazují protiizraelské zákony, bezprostředně ohrožují životy místních Židů, zabývají se vyloženě fašistickou propagandou a probouzejí staré antisemistické nálady na západě. Žádný Žid nemá o něco takového zájem. Mosad se takovými nesmysly nezabývá. Kdybyste napsal, že má mosad na svědomí nějaký ten teroristický útok v Iránu, Pákistánu a dokonce i v Turecku, nebo převrat v Lybii, Syrii, nepokoje v okolí Saúdské Arábie, dalo by se o tom diskutovat, ale nepokoje ve Francii, to je příšerný nesmysl člověče.

  S pozdravem Petr Adamíra
  Haifa, Israel

 6. Pingback: Dosť už bolo holokaustu « Spoločný Blok

  • To. pan ADAMÍRA.
   Pane Adamíra, já jsem člověk, který má k Židům rozporuplný vztah. Je to proto, že jsem křesťan. Má Bible mi říká, že Židé jsou vyvolený národ, který je třeba respektovat. Ten kdo žehná Izraeli, tomu bude požehnáno. Ten kdo mu činí zle, tomu se věru špatně povede. Jenže..jakoby existovali dvojí Židé. Ti z Bible, kteří touží po tom mít svého krále, uctívají svého Boha Hospodina a vyčkávají Mesiáše. Šalom těmto Židům. Ale je tu druhá skupina. Neváhám jim říkat satanští lidé – jsou to Židovští Sionisté. Těm je šum a fuk Mesiáš. Oni chtějí nadvládu nad světem „Tady a Teď. Jejich chapadla jsou Goldmann Sachs, Centrální banky téměř ve všech zemích světa. Tito Židé chtějí nás v Evropě zničit a ovládnout. Už se s tím ani netají a říkají to nahlas na celou svou sionistickou hubu. Žádné skrupule. Posuďte sám. Asi se panu Bartošovi ani jiným jemu podobným nebudete divit.   • Petře, píšete toto:

    Ale je tu druhá skupina. Neváhám jim říkat satanští lidé – jsou to Židovští Sionisté. Těm je šum a fuk Mesiáš. Oni chtějí nadvládu nad světem “Tady a Teď.

    Píšete o sobě, že jste křesťan, tomu nevěřím. Jinak byste věřil tomu, co píše Bible. Vy jak vidět dáváte přednost konpiračním teoriím.
    Sionisté mohou být jak věřící Židé tak nevěřící. Já osobně jsem nevěřící sionista. A máte pravdu, na mesiáše, boha i bibli z hluboka prdím. Ale odkud máte nesmysl, že chci ovládnout svět, to opravdu nevím člověče. Nikdy mně nic takového ani ve snu nenapadlo a nepovažuji to za reálné. Videa, která jste zveřejnil se neopírají o žádná fakta, opět jen materiály typu jedna babka povídala. 😦

    Dále píšete toto :

    Jejich chapadla jsou Goldmann Sachs, Centrální banky téměř ve všech zemích světa. Tito Židé chtějí nás v Evropě zničit a ovládnout. Už se s tím ani netají a říkají to nahlas na celou svou sionistickou hubu.

    Máte k takovým tvrzením nějaký podklad? Seznam majitelů těch bank apod. ? Jinak to jsou opět jen žvásty typu jedna babka povídala. Já osobně jsem sionista, ž ádné plány ovládat svět nemám ani o žádných nevím. Křesťanství, judaismus a islám jsou mi ukradené a budu šťastný, když zmizí z tohoto světa spolu s komunismem fašismem, konspiračními teoriemi a dalšími podobnými nesmysly. Pak ani sionismus nebudu potřebovat a může klidně zmizet spolu s výše uvedenými

 7. Takhle to maji naplanovane ,presne dle planu to take probiha ,jen to ma skluz neb vznikly neshody ohledne Egypta (Mubarak pritel-ochrance ci nepritel a podobne vnitroproblemy) Jinak smozrejme banky dnes diktuji ,ne vlady vlady dostavaji instrukkce . Mimo Madoffa nikdo nebyl prosekuovan naopak clovek ktery upozornil na super zlodejny je nyni v base —http://www.youtube.com/watch?v=2DJ–Z3lvaQ

 8. Co se to zde objevilo za naivniho kubu jmenem vapdrak . Blaboly tohoto dusevniho mentala jsou na urovni 14 letych zdrogovanych teenu v USA Ti znaji tez jen fuk cool fuk cool. TY asi neznas ani co to je ze ? Radeji se nevyjadrovat, to vzdy jsem radil hlupcum ,skryjes svou hloupost na delsi dobu

 9. Pingback: Dost už bylo holokaustu! | ČECHY ČECHŮM

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s