Můj vztah k Židům

Dlouho jsem přemýšlel, jak napsat texty, které chci napsat, aniž bych dostal ošklivou nálepku. Jak ale psát o národu a nezmínit jeho jméno? A v okamžiku, kdy ho zmíním a ocitne-li se tento v jakémkoli, byť dobře míněném, kritickém kontextu, nálepka bude na světě. Nejsem vědec, abych o těchto věcech psal z odborného hlediska a případné kritice se tak vyhnul. Jsem novinář a publicista. Ať napíšu cokoli, budu onálepkován. Řešením je o tom nepsat, ale na to nechci přistoupit. Druhé řešení je vykašlat se na strach z nálepky. Proč chodit kolem horké kaše? Vykašlal jsem se tedy na ten strach…

Proč by měla být každá kritika židovského počínání nutně antisemitismem? Proč by jen Židé měli být ušetřeni zkoumavého pohledu a jakýkoli náznak nesouhlasu s jejich politikou nebo náboženstvím měl být považován za neslušnost? A proč by se toto tabu mělo udržovat nedotčené strachem z toho, že ten, kdo by ho porušil, bude označen za někoho, kdo Židy nemá rád? Co když mi na nich naopak záleží?

Myslím, že k psaní o židovské tématice jsem oprávněn, protože mi Židé byli vždy sympatičtí. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině a dlouhou část života strávil v církvi, která měla k Izraeli – tomu duchovnímu, ale i politickému – respekt. Dnes mám na některé proizraelské aktivity této církve jiný názor než tehdy, ale to, že jsem byl několik let tímto církevním prostředím vychováván k úctě vůči židovské víře, která byla chápána jako základ víry křesťanské, v člověku v jisté formě zůstane. A to i ve chvíli, kdy si začne uvědomovat i některé negativní aspekty židovského počínání. Židy mám proto rád, mám mezi nimi přátele, vážím si jich. Málokdo by mne mohl nařknout (byť se o to někteří budou jistě pokoušet) z toho, že je nenávidím nebo že jsem rasista. Nic není vzdálenějšího pravdě.

I proto jsem přesvědčen, že se mohu pustit do kritiky některých jevů, které jsou s židovstvím neodmyslitelně spjaté, aniž bych byl ihned obviněn z postranních úmyslů.

Ve skutečnosti jsem odpůrcem antisemitismu, je-li definicí antisemitismu iracionální nenávist k Židům coby rase (v tomto smyslu jsem kdysi podepsal petici proti antisemitismu), protože Ježíš nás učí milovat a ani ten, s kým politicky zásadně nesouhlasím, nemůže být předmětem mé nenávisti (a s Židy v tomto ohledu může konzervativec nesouhlasit více než dost, protože je najdeme nejen disproporčně zastoupené v mnoha revolucích či levicových hnutích, ale často i mezi jejich zakladateli a duchovními otci a vůdci). Je-li však antisemitismem jakákoli kritika Izraele či židovského počínání (o kteroužto definici antisemitismu se Židé dnes mnohdy snaží), pak se takové nálepce v dnešní politicky korektní době nejspíše nevyhnu.

Nechci se pouštět do teologických diskuzí, protože jinak se na Izrael dívají protestantské církve, z jejichž prostředí jsem vyšel, a jinak církev římskokatolická, mezi jejímiž příslušníky mám nyní nejvíce přátel. Připomněl bych na tomto místě pouze slova apoštola Pavla, který v epištole Římanům nabádá k pokoře vůči židovskému národu, čímž jsem se celý život snažil řídit:

„Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve. Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe.“ (Římanům 11: 17-18)

Podobnou pokoru cítím i já, proto přistupuji k tomuto tématu s rozmyslem a zodpovědně a po dlouhém zvažování. S vědomím toho, že duchovní Izrael (Církev) je vyvolenou Nevěstou Kristovou jen z Jeho milosti a jen díky zatvrzelosti Židů samotných, kteří Krista odmítli.

Na druhou stranu ale nelze zastírat, že pravá podstata judaismu nám často zůstává ukryta, třebaže je to právě ona, která by mohla vysvětlit mnohé historické souvislosti. Judaismus, jak jej prezentují náboženské knihy jako Talmud a jeho výklady, je totiž úplně jiným náboženstvím, než jaké se domníváme, že Židé vyznávají, myslíme-li si, že vycházejí z nám dobře známého Starého zákona. I tohoto tématu bych se chtěl dotknout.

Židovské náboženství a jejich pocit výlučnosti je vysvětlením celé řady praktických problémů, které židovství do západní civilizace přináší. Zdaleka přitom nejde jen o kontroverzní počínání novodobého státu Izrael, ale o negativa soužití s židovským prvkem v průběhu dějin (jakkoli uznávám, že ani pro Židy samotné nebylo vždy soužití s Nežidy jednoduché a bezbolestné). Holokaust ale nesmí být záminkou, proč se těmto komplikovaným otázkám vyhýbat. Vina za něj se nedá jednoduše svalit na jeden národ ani na západní civilizaci jako takovou (holokaustu jednak něco předcházelo a svoji vinu za něj do jisté míry vedle nacistických vůdců nesou i ti, kteří pro své chudé soukmenovce učinili jen velmi málo nebo skoro vůbec nic – jako by to bylo součástí plánu…). Ale i kdyby byl holokaust sebestrašnější (jakože byl), není to důvod, abychom od té doby už nikdy nevystavili židovský stát nebo mocné lidi židovského původu sebemenší kritice.

Jakkoli si o sobě Židé myslí, že jsou stále vyvolený národ a nadřazená rasa, před Bohem jsme si všichni rovni a nikdo z nás se nemůže dožadovat speciální ochrany proti kritice jen proto, že patří k lidu, který v historii zažil mnoho úděsného. Ostatně, jsou národy, které také zažily mnohá příkoří až hrůzy, ale přesto jejich neštěstí neospravedlňuje to, abychom chodili po špičkách kolem jejich pochybení, věnovali jim speciální péči a měřili v jejich případě jiným metrem, než u všech ostatních.

V tomto smyslu nemohu souhlasit s tvrzením Karla VI. Schwarzenberga (otce současného ministra zahraničí), který se z kritika některých židovských neduhů, kterým byl v době svého mládí a publikování v konzervativním předválečném periodiku Vlajka, stal po válce zapáleným obhájcem Izraele, což vysvětloval mimo jiné těmito slovy:

„Lidstvo je dlužno tomuto zmučenému plemeni ne již kritiku, nýbrž lásku a odškodnění (…). Za těchto okolností je protižidovský postoj naprosto neomluvitelný,“ napsal člověk, který sám sebe označoval za předválečného antisemitu.

Jsem totiž pevně přesvědčen, že ani ty největší tragédie by neměly vést k extrému opačnému, kterým je výsadní postavení pro národ, který si toho mnoho vytrpěl. Nekritizovatelnost Židů a jejich prezentace jako morálně nejvýše postaveného národa, který je světlem pro ostatní, by byla projevem takovéto výlučnosti a zároveň myšlenkové kýčovitosti, nehledě na to, že by to byla právě ona, která by vzbuzovala (jakož už nyní často vzbuzuje) tolik obávaný „antisemitismus“ coby přirozenou reakci na zveličování přínosu židovství světu.

Židé jsou národ, i přes všechna svá specifika, jako každý jiný – se svými kladnými i zápornými stránkami. Možná mají kladných i záporných charakteristik více než kterýkoli jiný národ (vyznačují se totiž nadprůměrným intelektem), možná dali světu mnohem více pozitivních postav, než kterýkoli jiný národ, stejně jako dali světu nejspíše i nepoměrně více záporných hrdinů, než kdy jaký národ dokázal. Ale nadřazenou a nekritizovatelnou rasou nejsou a nikdy nebudou. Tvrdí-li to, pak je to jen trik a je třeba se z tohoto myšlenkového zajetí vymanit.

***

Bylo by snadné poukazovat na povahové charakteristiky Židů, které v průběhu dějin živily antisemitské tendence v západní společnosti. To ale není mým cílem. Jde mi o to poukázat na skutečnosti, které nám někdy – i díky dobrému a propracovanému PR, které Židé mistrně ovládají – unikají.

Ve svém chystaném trojdílném textu se pokusím obhájit tezi, že toto náboženství je se západní (svými kořeny křesťanskou) společností nekompatibilní a způsobuje celou řadu neštěstí soudobého světa – více než si jsme ochotni připustit. Je ale kritika určitého náboženství (stejně jako kritika státu Izrael a jeho politiky) antisemitismem? (nemůže být ani proto, že vládnoucí aškenázská třída Židů ve skutečnosti žádný semitský původ nemá, neboť jde o potomky Chazarů, kteří k judaismu pouze konvertovali). Nebo je snad přípustné kritizovat pouze islám či křesťanství, jak se dnes zhusta děje? Nebo má kritika snad znamená, že nenávidím Židy jako lidi nebo že je považuji za méněcennou rasu? Nikoli. To není můj problém. Naopak si ukážeme, že jestli si někdo pohrává s myšlenkou nadřazenosti a ostatní považuje za podřadnou rasu, jsou to právě Židé. Tuto skutečnost bychom měli mít na paměti, protože bez ní nelze mnohé z historie ani současnosti pochopit.

I přesto, že mnozí Židé k naší rase cítí nenávist, já k nim nenávist necítím. Je mi líto milionů lidí, kteří zemřeli v nacistických koncentračních táborech, protože jejich bohatším souvěrcům nestálo za to učinit nic na jejich záchranu. Je mi líto milionů Židů, kteří umřeli během války, kterou Židé Německu vyhlásili (málo se ví, že Židé burcovali proti válce s Německem ještě před tím, než jakákoli Hitlerova válka vůbec začala). Je mi líto těch obyčejných chudých Židů, kteří dokonce přežili holokaust, ale už nepřežili pikle svých soukmenovců, kteří je nechali při návratu do nově založeného státu i s lodí potopit, protože by mohli vypovídat o věcech, které měly být navždy utajeny, neboť se nehodily do připravovaného obrazu. Je mi líto Židů, kteří budou nakonec sami obětí nesmyslné apokalyptické hrůzy, kterou někteří z jejich předáků ve svém mesianistickém opojení neustále přivolávají. Má kritika tak nesměřuje vůči rase jako takové, ale vůči jedincům, kteří zrazují nejen vlastní židovský národ, ale ve své pýše manipulují světovými dějinami ve svých katastrofických vizích. Tito lidé jsou světu nebezpečni – nejen nám, Nežidům, ale i Židům samotným. Mělo by proto být v zájmu každého opravdového judejce, aby se od jejich počínání distancoval, což ale vidíme jen v žalostně málo případech.

Zbývá ještě říci, co mne vůbec k těmto textům vede a proč se chci tématem zabývat. To je jednoduché. Zabývat se tématem světovlády, které mne dlouhodobě zajímá, a zároveň si nevšimnout, jak je toto téma úzce provázané s Izraelem, s Židy, s judaismem, je téměř nemožné. Téma židovství se před člověkem automaticky otevírá spolu s tím, jak se hlouběji ponořuje do otázek spojených s historií pokusů o světovou vládu.

Mám ale jen proto, že jsem při svých rešerších narazil na nespočet indicií, které naznačují, že mezi plány na globální vládu a židovským mesianismem je nepřehlédnutelná souvislost, mlčet tak, jak většinou mlčíme, když se třebas i nechtěně dotkneme židovské otázky? Mám téma obcházet obloukem, mám sám sebe vnitřně cenzurovat? Takové počínání mi bylo vždy z duše odporné. Považuji se za svobodného člověka, který může nejen svobodně uvažovat, ale i svobodně říkat své názory a nerad bych se v tomto právu nechal omezovat příslušníky jiného národa nebo jejich pomocníky, kteří by nám rádi diktovali, o čem se smýšlet a mluvit smí a o čem už nikoli. Právě proto se chci těmto skutečnostem věnovat – i s rizikem toho, že mé motivy budou některými záměrně nepochopeny a překrouceny.

Židovská otázka je největší tabuizované téma posledních sta let. Žádné není větší. A ačkoli to byli v historii právě Židé, kteří mnohá tabu pomáhali rozbíjet (často přitom tabu užitečná, která držela západní, tehdy ještě křesťanskou, společnost v určitém řádu), kolem sebe přitom vystavěli sami tabu tak veliké, že se ho mnozí bojí byť jen prstem dotknout. Jsou výjimky. I z vděčnosti k jejich odvaze jsem se rozhodl pokračovat v jejich „odkazu“ (na mysli mám například skvělou druhou kapitolu Bakalářovy knihy „Tabu v sociálních vědách“). Je třeba pohlédnout pravdě do očí, i když bolí. Ale nemohu jinak, i když se vystavuji jistému osobnímu riziku. Mou případnou diskreditaci nebo útoky jakéhokoli druhu, došlo-li by k nim, by v takovém případě bylo potřeba připsat právě na vrub skutečnostem, o kterých píšu, respektive chystám se psát.

Mé svědomí je před Bohem čisté a modlím se, aby se židovský národ místo světovládných ambicí podíval zpět do své historie: bude-li k sobě upřímný, pak zjistí, že Mesiáš, kterého tak toužebně vyhlíží a jehož příchod se uměle snaží přibližovat, už dávno přišel.

Příspěvek byl publikován v rubrice Světová vláda. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

41 komentářů u „Můj vztah k Židům

 1. je to vyvyvazeny clanek.dekuji.Libi se mi poukazani na rozdil mezi zidovskou elitou a obycejnymi zidy.kdyz se zamyslim nad moznosti
  ,ze byl holokaust jako soucast planu zid.elity tak mi beha mraz po zadech.jiste je vsak to ,ze byl holokaut vyuzit po valce k velkemu reknu zvyhodnovani zidu obecne!.jeste jednou dik

 2. Velmi důležitý a vyvážený úvod k tak třaskavému tématu. Kritizovat Židy nebo talmudický judaismus je stejně oprávněné, jako mohou Židé peskovat západní společnost, obviňovat každého na potkání z iracionální rasové nenávisti (antisemitismu) či se navážet do křesťanství. Nejsou ničím více než kdokoliv z nás a všichni to víme. Už slyším ten povyk, že je opět urážíme a nenávidiíme, když židovstvo neuctíváme jakožto božstvo, oč jim zřejmě vždy šlo a v tomto navazují na starou farizejskou tradici. Novozákonní Bůh zjevuje, že není ani žid, ani pohan, neb všichni máme stejného stvořitele (všichni mohou být jedno v Kristu – mesiáši) a máme tentýž metafyzický cíl a stejnou naději na spásu, jestliže přijímáme Boží záměry s člověkem a celým stvořením. Židovský rasismus je popřením samotného Boha. Jejich sektářské konstrukce o vlastní geneticko-politické vyvolenosti v post starozákonní době, jsou zvrhlostí a vzdorem proti Bohu. Jde o perverzní koncepci vedenou duchem padlého anděla. S ním pak vyslovují ono NON SERVIAM – nebudu sloužit. Jaká bude tedy jejich odměna? Ještě, že je Bůh tak milosrdný, že nám všem dává stále určitý čas, ale utíká to.

 3. Děkuji a těším se na pokračování. Nálepky se sice blbě odstraňují, ale na čistém štítě se neudrží.

 4. to Angel Loss:

  Myslím, že kritizovat Židy nebo talmudický judaismus není „stejně oprávněné“ jako peskovat záp. spol. a obviňovat každého z nenávisti.

  Peskovat západní společnost a obviňovat každého z „antisemitismu“ není oprávněné vůbec.

  to ABB:

  Děkuji za ten článek, myslím, že je to tento rok kandidát na ten nejlepší.

 5. Děkuji, mluvíte mi z duše. Ano – Židé se vyznačují nadprůměrným intelektem – a právě proto: „Židovská otázka je největší tabuizované téma posledních sta let.“ Málokdy se setkávám s tak otevřeným přistupem k judaismu a doufám, že přes jakékoliv útoky toto téma židovských světovládců zpracujete. Těším se na pokračování.

  • K tomu „nadprůměrnému intelektu“ tzv. židů je i druhá strana mince:
   mezi židy je 4-6x více psychopatů, bláznů a degenerátů (G. Klimov).

   Jak se říká, když je žid (židovka) blbej, tak to teda stojí za to…

 6. Váš vztah k židům i Židům je prostý – jste antisemita. Figurka jako vystřižená z časů II. republiky.

  • Zvláštní… z článku totiž jasně vyplývá jen to,že p. Bartoš tvrdí,že Židé nejsou jen dobří,ale že jsou JAKO KAŽDÝ JINÝ národ – dobří a špatní – už to stačí k nálepce „antisemita“… A funguje to i opačně? Což takhle pranýřovat židovského režiséra Formana,který si na zesměšňování a poukazování na omezenost,hloupost a i fyzickou „negustovnost“ Čechů postavil kariéru .. Nebylo by dobré v rámci objektivity mu dát také nějakou nálepku?! Popřípadě natočit nějaký film o „typické“ židovské rodině,či komunitě nemilosrdně si je vzít na paškál – hereckých kádrů na to máme víc než dost – ani by se nemuseli líčit – Matonoha,Suchařípa,Holubová,Etzler a máme rodinku jak z humoristického měsíčníku… Co Vy na to – šlo by to,myslíte? Nebo Formana a jeho filmy také odsuzujete,stejně jako autora článku p. Bartoše? 😉

   • Nevím, jestli je Forman židovský režisér. Vím jen, že je to skvělý režisér. Některé z herců, co jste jmenoval, uznávám. Některé ne. Rozhodně nemám potřebu je nálepkovat a kádrovat jejich rasový či náboženský původ. I to, jak o nich píšete, je svým způsobem antisemitismus.

 7. Rád bych věděl, kde všude by mohl tento článek vyjít. Stálo by zato zkusit článek uveřejnit v Neviditelném psu. Tam je mnoho profesionálních židů, kteří by pana Bartoše roztrhali na kusy. Zkusit, je tak pro legraci.

 8. jsou tam dva velmi pravdivé momenty:
  „pravá podstata judaismu nám často zůstává ukryta“
  „Judaismus, jak jej prezentují náboženské knihy jako Talmud a jeho výklady, je totiž úplně jiným náboženstvím, než jaké se domníváme, že Židé vyznávají.“

  Ale jinak je ten článek snůškou dost velkých pitomostí.
  Židé nejsou „vyvolený“ národ. Jsou národ „oddělený“. Oddělený ke službě. (Hospodinu).

  Aškenázim nejsou potomci chazarů..
  nechápu odkud autor ví, že „židé cítí nenávist“ ??

  Nepravdivá „fakta“ a nesmyslné argumenty..

 9. Autor nepotřebuje fakta a pravdivé argumenty, autor není novinář, natož odborník na cokoliv, autor je bulvární publicista, jeho úmyslem a obživou je bavit hloupoučké čtenáře. :-)))))

 10. Pane Bartoš, prosím vás, a jaká to je židovská rasa? vysvětlete mi to prosím. A taky, co je to křesťanská rasa. Taky prosím o vysvětlení. Děkují mockrát za námahu.

 11. Pane Bartoš, prosím vás, a jaká je to ta židovská rasa? Vysvětlete mi to prosím? A taky, co je to křesťanská rasa? taky prosím o vysvětlení. děkuji za námahu.

 12. I tento nazor ma sve pravo na existenci, stejne jako kazdy jiny. Stejne jako vy, i ja budu s tou reakci onalepkovan. Neberte ve zlem, je to vas blog, ale smysl clanku mi unika… predem rikam na rovinu, ze se zde nebudu shovavat pod nalepknou vzdelaneho coveka s rozhledem, ale rovnou rikam, ze jsem prislusnik one elitni rasy, ktera vas tu vsechny ovlada a zrovna resim to, jak dopadne 3. svetova valka. Ale ted vazne..

  Verite na konspiraci nadlidskych rozmeru: pokud by nejaka skupina lidi dovedla po generace realizovat tajny plan na ovladnuti sveta nebo holocaust jakozto prostredek ke vzniku izraele. Jakysi divny pomer onech vudcu a praotcu atp.. Pak jsou asi jen 4 moznosti:
  1. Zide jsou ufo
  2. Zide jsou asi vazne vyssi rasa a my si tedy nezaslouzime noc, neb jejich schopnosti nemame.
  3. Buh existuje a zidy si fakt vyvolil.
  4. Cele je to mozna trosku hloupe nebo spise naivni

  Svet delite na rasy a narody.. Pricemz jeste par set let dozadu zadne podobne koncepty vlastne neexistovali. Prislusnikem naroda jste se stal ze dne na den podrobenim vaseho kmene cizim, konverzi nebo prostou zmenou politickeho usporadani.

  Vypravite o podstate viry judaismu, jeho elitarstvi/vyvolenosti, talmudu… Reknete mi, ktere nabozenstvi starsi 500 let nedava samo sobe obdobnou vylucnost? Recept na vecny zivot atp.? Co vykladove texty krestanstvi ze stredoveku a soucasny pohled na svet? Vytrzene pasaze z Koranu? Verici zide studuji talmud desitky let, vy jej mate zmaknuty asi z internetu a vite presne o cem je. Vite o tom, ze drtiva vetsina vericich zidu talmud videla maximalne v knihovne a hodne z jeho zaveru berou poplatne. Cely koncept talmudu je o diskusi, obsahuje i velmi extremni nazory, ktere si protireci. Bez problemu si tam clovek najde velmi nepekne pasaze, to je totiz cela podstata.

  Hodne lidi vas zde chvali za vyvazenost. Nevim, z ceho prameni. Z toho, ze kazdou druhou vetou neustale omilate svuj pozitivni vztah k zidum? Odvolavate se na jakesi zidovske pratele? Mozna by bylo prima sem dat odkaz na tyto osoby. Zidu v CR je velmi malo, takze je pravdepodobne budu osobne znat, takze si rad poslechnu o vasem vzajemnem pratelstvi a respektu. Velmi podobne vety jsem slysel v situacich, kdy jsem mel tu cest sedet pri stole s kovanym neonacistou, kteremu jsem po hodine poslouchani antisemitskeho monogolu sdelil, ze u stolu sedi pan spina. Najednou nebyl zid, jako zid, dotycny mel pratele a diky kontrolni otazce, zda jsem travil leta studiem talmudu jsem se ocitl na te spravne strane ne tech spatnych zidu a vlastne prislusnik rasy akceptovatelne..

  S jednou veci souhlasim, co pisete. Zide a holocaust jsou tabuizovany. Je to celkem pochopitelne, vzhledem k tomu, co se stalo v dobe nedavne. Ja naopak s panem Karlem souhlasim. Zide maji pravo na to, mit chvili pokoj. Verte, ze poslouchat o tom, ze holokaust se tykal 50 000 lidi, me fakt nebavi vzhledem k tomu, ze diky tomuto historickemu rozmaru nemam defakto zadne pribuzne a mi prarodice prezili jen dilem extremnich nahod a hricek osudu.

  Setkal jsem se jeste s jednou veci, ktera hodne koresponduje s vasimi nazory. Mam krestanske pratele (opravdu a jsou zivi, jejich deti jsem nezabil v ramci priprav na svatek Pesach..). Mnoho krestanskych skupin si zidy idealizuje. Pro vsechny tu mam jedno velke zjisteni: Damy a panove, zide jsou stejna luza jako vy, ja a vsichni ostatni. Nebyt role, do ktere se dostali zejmena diky jiste epose krestanstvi, by jiz pravdepodobne davno neexistovali a byli asimilovani v ramci jinych narodu.

  PS: omlouvam se za preklepy a chyby, text datlen na iphonu…

  • „Svet delite na rasy a narody.. Pricemz jeste par set let dozadu zadne podobne koncepty vlastne neexistovali. Prislusnikem naroda jste se stal ze dne na den podrobenim vaseho kmene cizim, konverzi nebo prostou zmenou politickeho usporadani.“

   – tento anarcho-komunistický „světonázor“ stojí na hodně hliněných nohou, nehledě na to,že „konspirační teorie“ o Novém světovém řádu,kterým se tak vysmíváte jsou přesně o tom – zbořit hranice a utvořit jakýsi „světonárod“ bez rozdílů,pod jednou vlajkou… – po ekonomické globalizaci přijde etnická… logické a nechutné zároveň…

   – pletete si pojmy „národ“ a „rasa“ s pojmem „stát“ – ten se skutečně tvoří politickým uspořádáním,nebo podrobením jednoho „kmene“ druhým..

   – Pojmy rasa a národ neexistovaly ne pár set , nýbrž pár desítek tisíc let dozadu – a to je sakra rozdíl – za tu doby měli geny dostatek času se vyselektovat natolik,že vytvořily skupiny (rasy) a podskupiny (národy) lidí,mezi kterými jsou nesmazatelné rozdíly a to zdaleka nejen ve vzhledu a tělesné stavbě,ale hlavně v mentalitě,kterou určuje strategie přežití a zní plynoucí inteligence… Koneckonců společenské,politické a vědecké výdobytky jednotlivých ras hovoří za vše – rozhodně nejsou proporcionálně stejné,ani podobné,ať se vám to líbí nebo ne – bílá rasa vede.. (Vy to budete nazývat rasismus,já tomu říkám pravda a ta je nějakým pseudosociologickým diagnózám nadřazena).

   – mimochodem, tuto bajku o faktické neexistenci národů běžte vysvětlovat sionistům,řekněte jim,že Židé ještě před pár set lety byli identičtí jako všichni ostatní a že je to vlastně chiméra uctívat národ.. Jsem zvědav s jakou pochodíte… 😉

   “ Zidu v CR je velmi malo, takze je pravdepodobne budu osobne znat“

   – toto Vaše tvrzení pouze dokládá,že se židovské etnikum skutečně snaží ovlivňovat společnost a politiku k obrazu svému (pokud současný stav je je „obrazem jejich“,tak potěš..),neboť je v politice,veřejném životě,sdělovacích prostředcích zastoupeno disproporčně suverénně nejvíce – náhoda,nebo mi budete argumentovat tím oblíbeným,že nesmí vlastnit a obdělávat půdu,či provozovat řemeslo,tak jim vlastně chudákům (z povolání) nic jiného nezbývá.. To už teď jako argument neuspěje,tak z jakého důvodu je politika tak přitahuje??

   A pokud může být už skoro 100 let nějaký národ pranýřován kvůli nacismu a zločinům proti lidskosti,pak nevidím důvod tabuizovat vinu jiného národa a neobvinit ho z bolševismu a zločinům proti lidskosti.. Pokud ve filmech,dokumentech,tisku,přednáškách a učebnicích může být dokola omílán německý nacismus a holocaust,pak by měl být stejnou měrou v rámci objektivity a pravdy zmiňován židovský bolševismus, násilná anexe států i s obyvatelstvem,genocidní hladomor,gulagy, zmasakrované finské rodiny,zabavená půda a majetek a další miliony obětí politické perzekuce systému ,který se snažil o přesně to,co jste Vy zmínil na začátku příspěvku – neexistenci národů a ras, jen všeobjímající „rovnost“….
   A toto všechno se stalo před holocaustem,před tou hrůznou perzekucí,díky které si podle Vás Židé zaslouží klid a okolnosti jejich působení kdekoliv by mělo být taktní tabu…

   Vaše „dopřávání klidu“ a „tabuizování“ je jen zástěrka pro skutečné pojmy – CENZURU,INFORMAČNÍ EMBARGO a TUTLÁNÍ NEPOHODLNÝCH FAKTŮ..

  • Židů je v ČR velmi mnoho, Největší invaze proběhla po WW1 za Mesiárika-Redlicha z východu, z chazarských štetlů a goletů. A jen ze Salzmanna máme jména Slánský, Solnička, Solanský, Solanecký, Solaneckovský, Solař, atd. Další vlna pak po WW2. Organizované židovstvo rádo tvrdí, že židů je v ČR snad jen dva tisíce – to jsou možná jen ti pejzatí, co se chodí pravidelně kývat nad šulchan aruchem do synagogy. Ve skutečnosti jich je několik set tisíc, jsou materialisti – ostatně jako judaismus je materialistický. Rusové jim za krvavého židovského bolševismu říkali „židi na pozicích“, ČR je po dvaceti letech nejvzornější sionistická gubernie v Evropě. A židi jsou všude „na pozicích“ (podle toho stát vypadá) – a zuří, když si to stále víc lidí začíná uvědomovat. Třeba cikánský problém, který již je klidnou cestou neřešitelný, je uměle vytvořený za dvacetiletých ohromných sociálních transferů na cikánskou populační explozi a import kriminálních parazitických degenerátů – a kdo jsou všichni ti profesionální vlivní multikulti lidskocikánskoprávní věrozvěsti? Stejně jako dnes tolik nekriticky oslavovaná první republika je tato nynější demokratura šťavnatou židovskou pastvinou.

   • I vy byste se dobře vyjímal za II. republiky. Nebo spíše za protektorátu. Byl byste dokonalý dozorce v koncentrácích.

 13. Prosím Vás, proč toto vůbec píšete? Chcete snad nový holocaust? To se nestydíte, takhle poměrně krátce po válce, psát? Holocaust, v němž jsem přišla i já o řadu příbuzných, nebyl nikým falzifikován, a Vy to moc dobře víte! Nevím, proč to píšete, měl byste se stydět. Co Vy víte o židovství? Snažíte-li se o „neotřelý pohled“, měl byste to využít k prospěchu životů, a ne podporovat rasovou nenávist, beztak se v našem státě objevující stále více, často právě Vaší zásluhou. Je mi z toho smutno. Je mi z toho zle. Nevěřím Vám, že se snažíte o nějaký rozbor: chcete poštvávat lidi proti národnostním menšinám, a že si berete na mušku opět Židy, je pár desetiletí po té hrůze, jíž byl holocaust, ničím neomluvitelné.

  • VÁŽENÁ, otevřete oči a pohleďte na Palestinu, věčné nemilosrdné války nejen za vysokou h = 8 m ze železobetonu atd. Proč se tedy slavnostně bourala berlínská zeď a železná opona. je to obsáhlé téma a není místo a důvěra v to, že slova nebudou zneužita. Taky jsem přišel o rodiče a i to málo ubohé co zůstalo ukradli a nic.A co těch 120 000 000 mil. mrtvých a také hrozné utrpení za 1. světové války :.:.:ach Bože můj oor

   • No, když netradičně, tak teda netradičně. To, co dělali nacisti se Židy v 6 vyhlazovacích táborech (Belžec, Chelmno, Majdanek, Osvětim, Sobibor a Treblinka) bylo skutečně odsouzení hodné, ale je tu jedno velké ALE! To, co dnes dělají izraelští Židé s palestinskými Araby od roku 1948, kdy vznikl stát Izrael, je podle mě také genocida, jen s tím rozdílem, že Izraelčani na to nepoužívají plynové komory!!!

 14. Carlos – člověče,máte Vy vůbec v záloze nějaký argument – tedy kromě diagnóz typu „antisemita“ či „osvětimský kotelník“? Umíte diskutovat,nebo jen vzorně salutujete u pomníčku a ani nevíte proč,asi proto,že se to má?

  Mirjam – pokud bude někdo kritizovat v článku kupříkladu násilnou kriminalitu Ukrajinců,či jejich alkoholismus,budete také vykřikovat : „chcete snad nový genocidní hladomor?“

  Copak je nějaká účelová pseudoúcta k obětem nadřazena pravdě či svobodě slova?Proč pro sebe neustále vyžadujete nějaké vyjímky a počínáte si jako jediné oběti v dějinách?Nenapadlo Vás,že příčina antisemitismu tkví třeba zrovna i v tom Vašem „patentu na utrpení“,kdy Na Vás nesmí nikdo ani prstem ukázat,kdežto ostatní lze hodnotit jak kladně tak i záporně??

  Jeden citát praví (a já se s ním zcela ztotožňuji) : „Chceš li znát pravdu,naslouchej tomu koho chtějí umlčet.“ …..

 15. Kostroun: nenárokuji si žádny „patent na utrpení“, jak mi předesíláte. Jenom poukazuji na neznalost páně Bartošovy. Trhá ze souvislosti výroky z Talmudu, aniž by rval ze souvislosti pasáže z Koránu. Mlží historii, ale prosím, má právo na názor. Poněvadž však články pana Bartoše sleduji, nedovedu se ubránit myšlence, že takové články nejsou vhodné v našem statě, který se občas díky „hradní partičce“ zabarvuje dohněda.

  • Za předešlého „presidenta“ se náš stát díky hradní partičce zabarvvil opět pěkně do ruda… – platilo by také podle Vás nějaké omezení či nevhodnost článků po tu etapu? 🙂

   – kdo Vám dal právo určovat jaké články jsou a nebo nejsou vhodné,jaké názory se mají nebo nemají prezentovat?

   – národ není tupé stádo,kterému je třeba informace napřed řádně předžvýkat,zcenzurovat a nasměrovat je tak,aby „držel linii“ a náhodou se nějak nezabarvil – lidé mají právo na informace,ať už jsou jakékoliv – holá fakta až po ty největší fantasmagorie

   – Žid má stejné právo na kritiku jako Čech,Rus,Němec a stejně tak na chválu – to už je na uvážení jedince.

   – pokud se budou Židé neustále profilovat jako bezchybní,nepostradatelní a zároveň nepochopení a ublížení budou nepopulární a každá jejich chyba bude přitahovat pozornost

   1.Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
   2.Každý má právo vyjádřit své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
   3.Cenzura je nepřípustná.
   – Listina základních práv a svobod, oddíl druhý, Politická práva, Článek 17.

   Tečka.

 16. Vždyt píši, že má právo na názor. Asi jste to nečetl pozorně. A o svobodě slova si myslím své. Někdo prostě svobodu slova využívá, jiný zneužívá. Každá myšlenka je vyřčena sekundárně s určitým postojem a výzvou. O tom mluvím. – Děkuji za reakci, ale nemá smysl pokračovat.

 17. Dobrý den,
  Přiznávám se, že vám věřím vámi tak proklamovaný údajně přátelský vzath k Židům, dokonce vám věřím, že se snažíte hledat pravdu a přesně věříte tomu, co píšete, ovšem zároveň si také myslím, že jste trochu pomýlený a kdo jiný než vy s vaším výše zmíněným článkem by měl tuto kritiku přijímat dobře a konstruktivně? Myslím jsi, že jste v mnoha věcech a ohledech v omylu a i vaše uvažování se odehrává v těchto pomýlených končinách. Toť můj názor, jenom si to přeberte sám, jak to pochopíte.
  Pokusím se obhájit argument pána výše, že opravdu nevhodným způsobem využíváte termínů rasa a národ. Samotný pojem národa neznamená jen jakousi geneticky podobnou skupinu lidí, jen genetickou příbuznost a dědičnost ale naopak se dá pojímat jako společenství lidí sdílejících společnou kulturu. Proto také například lze získat židovské občantsví ovšem i židovskou národnost jednoduchým konvertováním k Judaismu. Zde už ale záleží na různém výkladu pojmů a vlastně by to kdekdo mohl chápat jako pouhé slovíčkaření. Důležité je, že ať tak či tak, používáte pojmu národnosti a rasy opravdu špatně. Pokuď přijmeme onen genetický model národnosti, pak můžeme pouze logicky konstatovat některé společné vrozené znaky jedné rasy či národa, nikoliv však nějaké společné chování atd., to je totiž více definované prostředím, ve kterém člověk vyrůstá a rozhodně nelze takto házet příslušníka jednoho národa do jednoho pytle. Pochopte, že když někdo a nakonec třeba i Žid čte ve vašich zprávách o tom, jak se prý židé chovají, co dělají atd. místo aby si mohl přečíst, kdo konkrétně co kdy dělal aniž by za každým jménem četl nálepku „Žid“, přijde mu to asi značně nepříjemné, protože klidně přijme kritiku jednotlivých lidí ať jsou třeba Židé, asi těžko však přijme bez známky strachu takovéhle řeči o židech obecně. Vždyť přece v konečném důsledku není důležité, kdo je jaké rasy či národa, posuzujeme-li, co dělá.Vždyť ovšem takovéhle hloupé zobecňování a poukazování na v těchto souvislostech zbytečné věci je základem pro iracionální nenávist či agresi. Prostě chci říci, je hloupé psát o židech či o jakémkoliv jiném národu z hlediska zobecněného chování či delších dějinných souvislostí, zvláště v dnešní době, kdy je každý národ roztroušen všude.
  navíc, vy si opravdu myslíte, že nějaká taková konspirace je dost dobře možná? Narážím tím na vaše stálé omílání názorů o různých světovládách atd. Já například uznávám, že současné bankovnictví je fujtajbl jenž přináší peníze několika málo jedincům, jenže si nemyslím, že by šlo o konspiraci, ale o o tichou spolupráci v této hře, kterou spolu hrají avšak zároveň spolu i soupeří a jakkoliv třeba někdy spolupracují a vzájemně mlčí o prohnilosti tohoto systému, dělají to jenom každý sám kvůli sobě a ano, tito často ovlivňují i politikou aby byli ještě bohatší a mocnější či aby o bohatství nepřišli a ano vlastní většinu majetku na planetě, nicméně jde jim jen o vlastní zisky materiální a pokuď snad někdo z nich usiluje o opravdové politické ovládnutí světa kvůli vládnutí jako takovému či kvůli jiným dalším cílům, nežli je bohatství, takový člověk je většinou ještě větší fanatik než ty ostatní a skutečně by se s nikým nespolčil. Známe nakonec případ Hitlera a Stalina… Oba světovládní fanatici, kteří když už mluvili o spolupráci (a to s dohodli na vpodstatě rozdělení si Evropy), tak jen aby nabyli dost sil toho druhého zničit či se ještě předtím zbavit dalších přebytečných. Zkrátka takováto tajná světovláda je z psychologického hlediska dosti neuskutečnitelná.
  Vy jste psal, o filmech které se zaobírají židy, dělají si z nich legraci atd. Ano, takové tu jsou, možná jste je jen přehlédl. 🙂 Viděl jsem film, který si dělal legraci z témat okolo židů. Viděl jsem českou komedii ve které hrál právě Matonoha a která pojednávala právě o „židovském spiknutí. Stejně tak můžete vidět světově uznávaný film Borat, kde se zlehčuje rasismus a holokaust naprosto neuvěřitelným způsobem. Takovéto filmy zkrátka jsou povolené, jen možná vy je málo vidíte, protože možná aniž by jste si to uvědomovali, vidíte jenom to, co chcete vidět. Nikdo tyto filmy nevycenzuroval, nikdo se proti tomuto nebouří, něco jiného jsou však některé vaše články.
  Jinak pokuď budete hledat cokoli kdekoliv a zaměříte se na to, budete to zde vidět opravdu často. Pokuď se zaměříte na nějaké komunisty či levicově orientované osobnosti, jistě zde najde mnoho židů ovšem i mnoho dalších a navíc, jak jste sám uvedl, najdete je i všude možně jinde. Dost možná jich najdete opravdový hafec i mezi pravicově orientovanými jedinci. Sám jste uvedl, že jsou z genetických dispozic vysoce inteligentní a že zabírají všemožná vysoká a vrcholová místo dost možná už jen díky tomuto. Jinak také mohu konstatovat, že židé byli po dlouhý středověk nuceni pobývat v uzavřených getech a odtud může pocházet a pramenit ta údajné levicovost a větší zastoupení této orientace. Pokud mluvíte o prvních bankéřích a finančních velepánech židovského původu, pak zas podotknu, že na lichvu byli židé odkázaní, jelikož nesměli vlastnit půdu jen obchodovat ovšem né každý tehdy chtěli věci od Žida a navíc králové a další volali po půjčkách a pokuď tedy speciálně v tomto byli židé sběhlí a naučení, není divné předpokládat, že i možná proto byli první bankéři židovského původu.
  Co se náboženství týče, zkuste ho alespoň pár let pořádně studovat. Navíc snad všechna stará náboženství, ostatně jak píše i někdo nade mnou, obsahují tyto prvky nacionalismu většinou spojené s ochranou té určité víry, jde o trochu fanatický princip který se asi ve všech těch náboženstvích snad kromě Budhismu a filosofie Konfucianismu vyskytuje. Jak náboženství řecké a lidé v Řecku, jak náboženství Egyptské a Egypťané, jak Muslimové a Islám, taky myslím i třeba Hinduismus a hinduisté, u těch všech lze u starých náboženství a jejich textů toto zaznamenat. U hinduistů ještě třeba dokonce i kastovní systém, který však opět jako mnohé vznikl ne příliš úžasnou interpretací náboženských myšlenek.
  s úctou
  Martin Basil Pavel Prokop Pavlíček

  • Co se to tu vypráví za nesmysly? Abych byl přesný: moje informace je z roku 1974. Tehdy nebyl nikdo žid, kdo se nenarodil židovské matce – a ne že můžu konvertovat. To je asi jako s tím, že odříkám pře islámcem někde jednu formulku (mám ji někde napsanou) v arabštině a jsem mohamedán. To je značná nepřesnost.
   Pane Martine, Basili, Pavle a Prokope Pavlíčku, byl jste vůbec někdy v Israeli?
   Já tam tenkrát jel jako fanda a vrátil se s velmi vyhraněným názorem na lidi v Izraeli.
   Nic se mi ale nedělo a neděje, nestarám se o ně. Jsou mi jedno a vyžaduji, aby mne nikdo nenutil stát Izrael a jeho lidi milovat. Profesionální židé a že jich tu máme, mne otravují.
   Váš jednokřestnějmenný
   Jindřich Plzák

 18. Pingback: Dosť už bolo holokaustu « Spoločný Blok

 19. Pingback: Dost už bylo holokaustu! | ČECHY ČECHŮM

 20. Pingback: Česko-izraelské námluvy: Dočasná epizoda, či strategické partnerství? | ČECHY ČECHŮM

 21. Bohesť to sú politicky korektné pindy!!! Ja nemám rád židov a poviem to narovinu a môžem srať na všetkých havloidných pseudoliberálov a kvičiacich židov!!! Židov nemal nikto nikdy rád a hnali ich preč všetky národy!!! A vedeli prečo!!! Taká je pravda, taká je skutočnosť!!! A žiaden holokaust nebol!!! Nie sú dôkazy, tým pre mňa nebol!!! Tie dôkazy sú také pochybné, akože ufo sú mimáci!!!

  Nacismus
  ——–
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus

  Ako sa Hitler vzoprel bankárom
  ——————————
  http://www.protiprudu.org/ako-sa-hitler-vzoprel-bankarom/

  Je veřejným tajemstvím, že byl Adolf Hitler podporovaný USA. Historie nezveřejněného spojení Wall Street s nacistickým Německem
  ——————————————————————————————————————————-
  http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/14382-je-verejnym-tajemstvim-ze-byl-adolf-hitler-podporovany-usa-historie-nezverejneneho-spojeni-wall-street-s-nacistickym-nemeckem.aspx

  Kdo financoval Hitlera
  ———————-
  http://www.ac24.cz/videodokumenty/valky/1181-kdo-financoval-hitlera

  Komu a ako Hitler platil dlhy?
  ——————————
  http://www.protiprudu.org/komu-a-ako-hitler-platil-dlhy/

  Hitlerovi američtí obchodní partneři
  ————————————

 22. Greg Hallett – Adolf Hitler byl Britský agent Red Ice Radio 19.2.2008 české titulky
  ———————————————————————————–

  Neo-liberalizmus: Čas tlačenia „ničím“ nekrytých peňazí – Rudolf Vaský – Vynikajúce!!!
  ————————————————————————————–
  http://johnybgood.thoughts.com/posts/neo-liberalizmus-cast-prva-liberalizmus – Tu sa píše o Aristotelovi, že ekonomika je „dobré hospodárenie“ a nie zarábanie peňazí bez práce a že bola za neho súčasťou morálky, ďalej sa píše o Adamovi Smithovi a voľnej ruke trhu pred priemyselnou veľkovýrobou, ktorá funguje iba bez monopolov…

  http://johnybgood.thoughts.com/posts/neo-liberalizmus-cast-druha-cas-tlacenia-nicim-nekrytych-penazi – Tu je to o Hitlerovi, židoch, Rotschildovi…

  http://johnybgood.thoughts.com/posts/neo-liberalizmus-cast-tretia-john-maynard-keynes-zakladatel-modus-operandi-neo-liberalizmu – Tu je to o Hitlerovi, židoch, Rotschildovi, pumpovanie peňazí štátom do ekonomiky, úrok ako príčina inflácie…

  My všetci sme Ježiš, my všetci sme Hitler! – Rudolf Vaský – Vynikajúce!!!
  ————————————————————————-
  http://tinyurl.com/q3lgyw3 – Tu sa píše, kedy je zisk krádež a kedy nie aj o fašizme…

  Ernst Röhm
  ———-
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ernst_R%C3%B6hm – Tu sa píše v odseku „Pád“, že Hitler dal zabiť Rohma preto, lebo kapitalistickí fašistickí šmejdi, ktorí platili Hitlera, sa báli zavedenia bezúročnej ekonomiky, ktorú Rohm podporoval!!!

  Stalin plánoval napadnúť Hitlera
  ——————————–
  http://beo.sk/historia/219-stalin-planoval-napadnut-hitlera

  Svetové Židovstvo Vyhlásilo Vojnu Proti Nemecku Dávno Predtým, Než Nemecko Uskutočnilo Akcie Proti Židom
  ——————————————————————————————————–
  http://creativitymovement.net/creator_library/slovakian/wmb-36.html

  http://pospolitost.wordpress.com/2010/03/31/1933-–-2010-nezname-77-vyrocie-zidia-vyhlasuju-vojnu-nemecku/

  „Lov na Židy na Ukrajině“ nebo spíše jeden z nejvíce rozšířených fotografických podvrhů světa?
  ———————————————————————————————-
  http://nassmer.blogspot.sk/2013/05/lov-na-zidy-na-ukrajine-nebo-spis-jeden.html

  Německo a světový mír – Sven Hedin
  ———————————-
  http://guidemedia.cz/prave-vyslo-nemecko-a-svetovy-mir/

  http://eshop.guidemedia.cz/nase-knihy/11306/nemecko-a-svetovy-mir-sven-hedin-208322.htm

  http://obchod.protiprudu.org/index.php?id_product=85&controller=product

  Program NSDAP
  ————-
  http://obchod.protiprudu.org/index.php?id_product=38&controller=product

  Kdo vlastně zavinil Druhou světovou válku?
  ——————————————
  http://nassmer.blogspot.cz/2014/11/kdo-vlastne-zavinil-druhou-svetovou.html

  Všechno bylo jinak – Aneb kdo začal druhou světovou válku – Viktor Suvorov
  ————————————————————————–

  Click to access

  Poprený Holocaust?
  ——————
  https://picasaweb.google.com/hkey22/VIDEAOHAVLOVI#6092677554691276962 – Vynikajúce video!!!

  alebo

  http://www.uloz.to/xqaf7ig/pravda-fakty-o-holokauste-flv

  Click to access 66-otazok.pdf

  http://www.radioislam.org/historia/czech/01.htm

  http://www.radioislam.org/czech/czech_20071.htm

  http://www.radioislam.org/slovakien/myths.htm

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s