Netransparentní Transparency: Komu slouží linka 199?

Transparency International chce transparentnost po ostatních, sama se tak ale nechová. Je to jen nedbalost, nebo záměr? 

Redakce Prvnizpravy.cz se pokusila popsat nesrovnalosti kolem nevládní organizace Transparency Intenational, u které hrozí podezření, že její pravé zájmy nemají nic společného s tzv. bojem proti korupci, ale pouze se snahou o vytváření negativního obrazu o České republice. Ten pak vede ke snížení ratingu země a k takovým podnikatelským podmínkám, které jsou výhodnější pro zahraniční investory než pro stát.

Obavy, že TIC dlouhodobě ohrožuje zájmy České republiky, sdílí i Kancelář prezidenta republiky, když tajemník prezidenta Ladislav Jakl odpověděl souhlasně na dopis Ing. Karla Berky a Ing. Aleše Moravce, kteří prezidenta Václava Klause informovali o svých zjištěních, ke kterým došli pečlivou analýzou činnosti české pobočky Transparency International.


ČTĚTE TAKÉ:
1. díl: Poškozuje TIC zájmy Česka? I Hrad si to myslí


Ze zmíněné analýzy výchází i redakce serveru Prvnizpravy.cz a s některými jejich závěry konfrontovala ředitele české pobočky TI Davida Ondráčku a žádala jej o vysvětlení. Na otázky serveru odpověděl na jeho pokyn právní poradce TIC Petr Leyer.

Jakkoli se představitelé TI ČR tváří jako bojovníci proti korupci a snad všemu zlu vůbec, činnost jejich organizace přitom sama vykazuje řadu pochybení či přímo porušování zákona, tvrdí ve své analýze Berka a Moravec.

Kritici nevládnímu sdružení vytýkají například to, že ačkoli vyžaduje morální chování od ostatních subjektů, které monitoruje, samo přílišnou otevřeností vůči veřejnosti neoplývá.

Ze zákona by totiž mělo podávat přehled o peněžních darech a výdajích, což v praxi nečiní. Například ve výroční zprávě za rok 2006 je uveden jen seznam donátorů, ale ani jedna částka, byť se jedná o státní peníze z Velké Británie, Švýcarska, Kanady, Nizozemí či EU. V téže výroční zprávě například TI zatajila, že od českého ministerstva vnitra obdržela částku 891.000 korun, třebaže jí zveřejnění takové informace ukládá zákon. Ministerstvo vnitra přitom TI finančně podporuje dlouhodobě, v roce 2007 jí například přispělo částkou ve výši 1.8 milionu korun.

Vyvstává tak podezření, že česká pobočka TI porušuje zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, když ve výroční zprávě neuvádí, od koho dostává jaké finanční částky. Obecně prospěšné společnosti mají totiž podle zákona za povinnost zveřejňování maximum informací, včetně veškerých výdajů a sponzorů, tedy i včetně výše částek od jednotlivých sponzorů.

„TIC samozřejmě vede účetnictví a účetní závěrku ověřuje nezávislý auditor. Výsledek hospodaření a objem finančních prostředků je patrný z výkazu zisku a ztráty. V novějších výročních zprávách jsou zahrnuty i větší částky od jednotlivých donorů. Donorů je samozřejmě více (i soukromé osoby přispívající řádově stokoruny), takže není účelné do výroční zprávy zahrnovat každou takovouto položku,“ brání se čeští bojovníci za otevřenost a transparentnost.

Nezávislá média už také dříve upozornila na fakt, že TI smazala svůj etický kodex ze svých webových stránek den poté, co v týdenníku EURO vyšel článek, podle kterého dá ministr financí přezkoumat činnost české pobočky Transparency International. Tento stav přitom trval několik dlouhých měsíců.

Dnes už etický kodex na stránkách po zdlouhavém hledání najít lze, ale podle Berky „zrušení vlastního etického kodexu v přímé závislosti na informacích zveřejněných v médiích činí tuto společnost absolutně nedůvěryhodnou.“ A to zvláště za situace, kdy TIC požaduje existenci etického kodexu od ostatních organizací a firem, které kritizuje.

Nevrácená dotace

Velký skandál zažila TIC také v případě nevrácené dotace 15 milionů korun, o kterou ani nežádala. Záležitost se týká ještě původního občanského sdružení a je možné, že jeho zrušení a založení obecně prospěšné společnosti bylo důsledkem právě tohoto skandálu – bojovníci proti korupci se chtěli distancovat od vlastního másla na hlavě.

V říjnu 2001 totiž bylo občanské sdružení TIC – Transparency International pořadatelem pražské 10. mezinárodní protikorupční konference. Náklady na konferenci byly z velké části hrazeny zahraničními vládami USA, Švýcarska, Velké Británie, Německa a Austrálie. Od české vlády obdrželo TIC pouze překlenovací půjčku ve výši 30 milionů Kč a to podle Usnesení vlády ČR č. 495 ze dne 15. května 2000. Měla sloužit pouze na přípravy před konferencí, než přijdou platby slíbené sponzory.

Ministerstvo financí pak ale půjčku svým vlastním rozhodnutím (bez souhlasu celé vlády) změnilo na dotaci. Dotace se ale podle zákona č. 218/2000 Sb o rozpočtových pravidlech § 14, odst. 3, poskytuje jen na základě žádosti. Transparency International o.s. však nikdy na ministerstvo financí žádnou žádost nepodalo, připomíná Berka.

„Transparency International o.s. tak místo půjčky ve výši 30 milionů Kč obdrželo dotaci ve stejné výši, ze které vrátilo pouze 14,5 milionů Kč. Tato částka odpovídá vrácení doplatku za nevyužitou část dotace ve výši 3 384 213 Kč. Tuto částku také potvrdil ředitel odboru ministerstva financí svým dopisem čj. 144/42 390/2003 ze dne 14. května 2003,“ píše se v analýze.

Berka navíc tvrdí, že kdokoli obdrží od státu dotaci, aniž o ní požádá, musí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., § 14, odst. 3 tuto dotaci státu v plné výši vrátit. Jedná se o podobný případ, jako když někomu v bance místo 1000 Kč vyplatí 100 000 Kč. Také těch 99 000 Kč musí klient bance vrátit.

„V daném případě se jedná o důvodné podezření, že Transparency International, o.s. tím, že přijala od státu dotaci ve výši 30 milionů Kč, aniž o tuto dotaci žádala, se dopustila trestného činu. V případě prokázání trestného činu či porušení zákona je povinností státu na právním následovníkovi – obecně prospěšné společnosti Transparency International – Česká republika, vymáhat škodu ve výši 15 milionů Kč,“ dodal.

TIC ale podle něj peníze nikdy nevrátilo. Jak se takové počínání slučuje s počínáním organizace, která má ve svém názvu slovo „transparentnost“? chtěli jsme vědět.

TIC ale na to má pohotovou, byť stručnou odpověď. „Pokud se z půjčky stala dotace, není obecně povinnost ji vracet. Dle mně dostupných informací však byla částka, která nebyla využita (14,5 mil. Kč), odvedena zpět do státního rozpočtu. Zároveň se však jednalo o jiný právní subjekt s jiným personálním obsazením, takže nemám o tomto bližší informace,“ tvrdí pro Prvnizpravy.cz Leyer.

Že to ale průšvih byl, dokládá i skutečnost, že tehdejší ředitelka TIC Adriana Krnáčová byla s platností od 1. ledna 2008 nuceně odejita.

K čemu slouží protikorupční linka?

Buď jak buď, výše zmíněné věci by nás mohly trápit ještě nejméně. Mnohem vážnější ale je, že kromě dotací od vlády může TIC a tedy i mezinárodní centrála TI disponovat citlivými informacemi, ke kterým má přístup skrze provozování protikorupční linky, na což měla jeden čas výhradní postavení.

Podle Berky a Moravce je „ovládnutí protikorupční linky“ 199 českou pobočkou zahraniční organizace sídlící v Berlíně na úkor českého ministerstva dosud největším úspěchem této organizace a jakýmsi pomyslným vrcholem ve válce, která podle autorů analýzy síly skryté za TI vedou vůči České republice.

O co jde? Ministerstvo vnitra v září 2007 předalo provoz protikorupční linky ze státních prostředků české pobočce TI (smlouvu uzavřelo uzavřelo dne 29. června 2007).

„Zřízením (protikorupční) linky chceme dosáhnout toho, aby občané s větší důvěrou hlásili případy korupčního jednání,“ komentoval to tehdejší ministr vnitra, aniž by – jak už bylo zmíněno výše – český zákon vůbec znal pojem ´korupce´.

Nejde přitom o slovíčkaření. Zákon zná jen pojem „úplatkářství“ (zákon č. 140/1961 Sb., oddíl 3., § 160, 161, 162, 162a) a podle tohoto zákona je ohlašovací povinnost na trestný čin úplatkářství svěřena pouze státním orgánům. Ohlašovací povinnost nelze převést na soukromou společnost, což se ale předáním linky TIC stalo.

„Takto vlastně nikým nezvolené osoby rozhodují a ve skutečnosti nahrazují státní mocenský orgán a sami rozhodují, zda a komu co nahlásí. Vytváří se tím i mezi občany prostor pro spekulace, zda informace, které soukromá organizace takto získá, nemohou být využity i k jiným účelům, například k informování konkurenčních subjektů či dokonce k vydírání,“ píše Berka ve své zprávě.

A správně se ptá: „Jaký státní orgán bude kontrolovat, jak česká pobočka zahraniční společnosti TI naložila se získanými informacemi, když je provoz protikorupční linky placen ze státních prostředků?“

A o trochu dále to říká ještě jinými slovy: „V případě provozování této linky vnitrem je totiž každé nahlášení podezřelého případu automaticky vyšetřováno podle příslušných zákonů. Při provozování linky českou pobočkou zahraniční společnosti se další postup po nahlášení podezřelého případu řídí „úvahou“ obsluhy, jak s podezřením dále zacházet, bez ohledu na české zákony.“

Zároveň Berka dochází k zajímavé úvaze, kterou ocenil i prezidentův tajemník Ladislav Jakl. Protože je TIC vedle provozování protikorupční linky i současně podnikatelským subjektem (podniká ve vydavatelské, poradenské a lektorské činnosti), a protože i v určitých situacích de facto spolurozhoduje o státních penězích (například ve Stáním fondu životního prostředí měla TIC spolurozhodovat o 130 miliardách Kč z Evropské unie, tvrdí Berka), je česká pobočka zahraniční společnosti TI „v jedné osobě policajt, podnikatel a státní úředník, rozhodující o miliardách.“ Ladislav Jakl označil tuto připomínku za trefnou.

A Berka jde ještě dále, když uvádí:

„To, co nám zde předvádí v praxi česká pobočka zahraniční společnosti Transparency International, již není tradiční ´střet zájmů´. Je to z hlediska českých podnikatelů doslovně konec světa. Jestliže váš konkurent v podnikání současně dostává na protikorupční linku informace o vašem podnikání, současně aktivně podniká a současně spolurozhoduje o rozdělení 130 miliard ze státního rozpočtu, a to vše za podpory příslušných ministerstev, tak proti takovému konkurentovi jste jako český podnikatel zcela bez šance.“

Zeptali jsme se na to Transparency International. Je správné, aby českou protikorupční linku provozovala pobočka zahraniční společnosti se sídlem v Berlíně? Není to proti českým národním zájmům? A jak můžeme vědět, že zde nedochází k zneužívání informací ve prospěch cizích vlád? Nemohou být takto získané informace využity i k jiným účelům, například k vydírání? chtěli jsme vědět.

Podle Leyera byla protikorupční linka 199 už od prvopočátku nastavena tak, že ji bude provozovat subjekt odlišný od Ministerstva vnitra, které na ni bude poskytovat jen určitou dotaci. Komise ministerstva pak prý jako nejlepší projekt vyhodnotila nabídku TIC.

V současné době však už linku 199 provozuje občanské sdružení Oživení, připomíná Leyer, s tím, že jejich nabídku v minulém roce shledalo vnitro zřejmě více odpovídající jeho představám.

Leyer ale odmítá myšlenku, že by na linku hlášené informace mohly být nějakým způsobem zneužitelné:

„Nevím, co konkrétně si představujete pod českými národními zájmy. Pokud byste měl namysli mezinárodní bezpečnost České republiky, nedovedu si představit, jaký by mohly mít informace typu počet volajících, oblast stížnosti (např. veřejné zakázky) či jak bylo s podnětem naloženo (např. volající byl odkázán na Policii ČR) strategický význam pro jiné státy,“ odpověděl pro Prvnizpravy.cz

Data podle něj sloužila jen pro potřeby ministerstva vnitra a neměla pro jiný než statistický účel žádný význam. Nikde prý zároveň nefigurovala jména ani jiné osobní údaje, které by mohly identifikovat volající třetím osobám, a tím nastolit riziko vydírání, tvrdí Leyer, který ale absolutně nepochopil (nebo nechtěl pochopit) dotaz.

Nikdo by přece nevydíral toho, kdo oznamuje podezření z korupce. Je ale snadné si představit situaci, kdy anonym nahlásí podezření z korupce u některého politika či firmy, touto informací pak disponuje TIC (ministerstvo vnitra se ji ani nedozví) a může ji předat do zahraničí některé zahraniční firmě, která bude politika či firmu vydírat, aby získala nějakou zakázku či úlevu apod.

„Linka 199 nikdy nesloužila jako nástroj k rozhodování o tom, ´co se bude kam hlásit a co nikoliv´. Člověk volající na linku měl podezření nebo byl přesvědčen, že se setkal s korupčním jednáním. Linku 199 obsluhovaly pracovníci právní poradny TIC, kteří poskytli dotyčnému právní radu telefonicky (ihned), písmeně (dopisem, e-mailem) nebo na osobní schůzce. Spolupráce s TIC však nikdy osobě mající podezření na korupční jednání nebránila obrátit se přímo na Policii ČR nebo na státní zastupitelství a případně k tomu využít služeb právního zástupce,“ oponuje Leyer, aniž by tím vyvrátil výše naznačenou konstrukci.

Ptali jsme se i na už zmíněnou připomínku z analýzy Berky a Moravce, podle které může být TIC policistou, podnikatelem i státním úředníkem v jedné osobě (což je samozřejmě jen symbolické přirovnání) a zda nejde o klasický střet zájmů či dokonce stav, který klasický střet zájmů překonává.

Leyer ale přirovnání nepochopil a odepsal, že TIC nemůže být policejní složkou, protože „nedisponuje žádnými vyšetřovacími pravomocemi, mocenskými nástroji ani jinými atributy typickými pro státní aparát“ a protože hlavním úkolem linky 199 a jejích pracovníků bylo pouze „poskytování právního poradenství“.

To, že TIC podniká, je normální, argumentuje dále, protože tím získává zdroje na svoji činnost. „Vzdělávací činnost hradí subjekt, který si tuto aktivitu objednal. Stejně tak poradenské služby většího rozsahu jsou placené, jelikož se musí na tuto činnost vymezit určité lidské síly a čas.“

O suplování role úředníků, kdy TIC spolurozhodoval o 130 miliardách korun na Státním fondu životního prostředí Leyer nic neví. „V zásadě však platí, že TIC o takovýchto věcech nerozhoduje. Jestliže si však jakýkoliv orgán veřejné správy objedná u TIC nějakou formu poradenství, neznamená to ještě, že TIC v konkrétní věci rozhoduje. Toto vždy zůstává v kompetenci konkrétního orgánu, který by měl být ve většině případů sám dosti kvalifikovaný, aby učinil opatření v souladu se zákony a se zásadami dobré správy.“

www.prvnizpravy.cz

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s